K O N K U R S za izradu suvenira gradske opštine Obrenovac

0
SHARE

 Veće gradske opštine Obrenovac, na sednici održanoj 12. novembra 2009. godine, na osnovu člana 55 Statuta gradske opštine Obrenovac ("Sl. list grada Beograda", br. 44/08), na predlog Komisije za kulturu i obrazovanje od 06.11.2009. godine, donelo je zaključak da raspiše nagradni
K O N K U R S za izradu suvenira gradske opštine Obrenovac , Raspisuje se Konkurs za izradu suvenira gradske opštine Obrenovac sa sledećim uslovima: 1. Suvenir treba da bude odraz tradicije, kulturne, istorijske i materijalne baštine gradske opštine Obrenovac;
2. Autor po sopstvenoj zamisli treba da predoči materijal od koga će biti izrađen suvenir, veličinu, boje i opis izrade;
3. Materijal treba da bude stabilan i ekološki prihvatljiv (kao što su keramika, drvo, papir, koža, kamen, metal, tekstil i sl.);
4. Autor treba da dostavi jedan primerak suvenira u originalnoj veličini i materijalu, sa objašnjenjem svoje ideje;
5. Učešće na konkursu je anonimno, rad se označava šifrom na poleđini svakog predloga; Uz rad se prilaže zatvorena koverta sa označenom šifrom (u koverti dostaviti pismeno objašnjenje šifre koja treba da sadrži ime i prezime, matični broj, izjavu da je predloženi rad izvorno autorsko delo, kontakt telefon i potpis autora);
6. Svaki autor može dostaviti više predloga ali svaki predlog mora imati posebnu šifru;
7. Ocenjivaće se samo blagovremeno prispeli predlozi, a ocenu predloga će vršiti Komisija odnosno stručni žiri u sastavu:
1. TOMISLAV JEREMIĆ, profesor istorije
2. GORAN DESANČIĆ, akademski slikar i
3. BOJAN GRUJIĆ, predstavnik Kancelarije za mlade.
8. Svi prispeli predlozi će po završetku rada stručnog žirija – Komisije biti javno izloženi u službenim prostorijama gradske opštine Obrenovac;
9. Ukoliko stručna Komisija oceni određene radove zadovoljavajućim doneće odluku o dodeli jednokratnih otkupnih novčanih nagrada i to:
– prvu nagradu u iznosu od 25.000,00 dinara,
– drugu nagradu u iznosu od 15.000,00 dinara i
– treću nagradu u iznosu od 10.000,00 dinara.
Ukoliko Komisija utvrdi da nijedan od prispelih predloga ne zadovoljava kriterijume iz konkursa, zadržava pravo da ne izabere nijedno rešenje odnosno predlog;
10. Pravo učešća na konkursu imaju svi punoletni građani, državljani Republike Srbije;
11. Rok za podnošenje prijava je od 13.11. do 04.12.2009. godine;
12. Prijave se podnose na adresu: Gradska opština Obrenovac, Vuka Karadžića broj 74, Obrenovac, sa naznakom "za nagradni konkurs za izradu suvenira gradske opštine Obrenovac", za Komisiju – stručni žiri, preko zaduženih osoba za kontakt Biljane Radojičić ili Velinke Matić, radnika Uprave gradske opštine Obrenovac, putem pošte a mogu se podneti i lično preko pisarnice gradske opštine Obrenovac;
13. Svi učesnici konkursa će po završetku istog biti obavešteni o ishodu a radovi, odnosno predlozi suvenira koji ne budu izabrani biće vraćeni autoru;
14. Kontakt telefon za dodatne informacije je 011/8726-402 i 8726-401.