Home [konkursi] K o n k u r s za finansiranje projekata NVO za...

K o n k u r s za finansiranje projekata NVO za oblast unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

56
0

 Komisija za saradnju sa nevladinim organizacijama i omladinom Veća gradske opštine Obrenovac u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima i postupku raspodele sredstava nevladinim organizacijama sa teritorije opštine Obrenovac VI-13 br. 020-2/92 od 29.09.2006. godine, na osnovu Zaključka Veća VI-01 br. 020-2/144 od 12.11.2009. godine, raspisuje K o n k u r s

za finansiranje projekata NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI za oblast unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

sa teritorije GRADSKE OPŠTINE Obrenovac

 
Pravo učešća imaju sve nevladine organizacije, registrovane na teritoriji gradske opštine Obrenovac.
Potpuna projektna dokumentacija sadrži:

– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji);
– da po mogućstvu apliciraju i realizuju projekat u partnerstvu sa nekom drugom  

   organizacijom   ili ustanovom;
– potpisane i overene protokole o saradnji sa svim navedenim partnerima na projektu;
– dokaz o registraciji;
– kratak opis delatnosti (do 20 kucanih redova);
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti za koju se odnosi projekat.
Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe, realizuju do 01. juna 2010. godine.
Da bi se projekti razmatrali, neophodno je da se ispune sledeći uslovi:

– da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom (potpisana i overena);
– da je projekat nedvosmisleno usmeren na osobe sa invaliditetom.
Cilj konkursa je da podrži projekte koji će podići nivo kvaliteta života osoba sa invaliditetom:

–          unapređenje obrazovanja,

–          unapređenje uslova stanovanja,

–          zapošljavanje,

–          jačanje tolerancije,

–          projekti kojim bi se osobe sa invaliditetom aktivnije uključile u društvene tokove.
Organizacije mogu da konkurišu za dodelu sredstava uz obaveznu izjavu da nisu dobile sredstva od drugog donatora ili po drugom finansijskom projektu, u ukupno traženom iznosu za projekat ili deo nedostajućih sredstava za projektat kojim konkurišu.
Konkursom se ne podržava održavanje edukacija ili seminara za realizatore projekata, kao ni organizovanje izleta ili letovanja.
Rok za prijavu na konkurs i dostavljanje projektne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Propisanu projektnu dokumentaciju dostaviti lično na adresu: gradska opština Obrenovac, Vuka Karadžića 74, za Komisiju za saradnju sa nevladinim organizacijama i omladinom sa napomenom „Prijava za konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u 2009. godini za oblast unapređenja položaja osoba sa invaliditetom".
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Komisija će predlog Odluke o prispelim prijavama doneti u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 8726-446 (od 10 do 12 časova). Osoba za kontakt: Mirko Vranešević.
Projektni formular može se preuzeti lično u gradskoj opštini Obrenovac ili elektronskim putem na sajtu gradske opštine Obrenovac  >>>>