Home [stipendije] STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE ZA UNIVERZITETSKU 2014/2015.

STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE ZA UNIVERZITETSKU 2014/2015.

84
0

Encart -Bourses 2013U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Francuski institut u Srbijije obnovio je konkurs za dodelu stipendija za 2014-2015. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorske studije u komentorstvu.

 

Trebalo bi da bude dodeljeno oko dvadeset stipendija koje će pokriti troškove školarine (u iznosu do 1000 €, osim u izuzetnim slučajevima…),  života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja. Studenti koji budu izabrani imaće status „stipendiste Francuske Vlade”

Francuski institut u Srbiji može da dodeli i « parcijalne stipendije » koje pokrivaju troškove školarine i socijalnog osiguranja, a studentu omogućavaju sticanje statusa „stipendiste Francuske Vlade”. Ostatak troškova može da snosi preduzeće, opština ili sam student…(cf. nove mogućnosti za rad za vreme studiranja), www.campusfrance.org/fr/page/travailler-pendant-ses-etudes.

 1. master II, stipendija u trajanju od 10 meseci
 2. doktorat, stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine, s tim što bi student trebalo godišnje da provede u Francuskoj 6 meseci, to jest 18 meseci ukupno, u skladu sa ugovorom o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog Univerziteta u Francuskoj

Pažnja: s obzirom na veliki broj kandidatura preporučljivo je da se kandidati prijavljuju i za  druge programe stipendija da bi povećali svoje šanse da studiraju u Francuskoj.

Pored stipendija koje dodeljuje Vlada Republike Srbije ili fondacije i udruženja koji postoje u Srbiji, brojne francuske ustanove i preduzeća pružaju mogućnosti za stipendiranje studenata.

Za više informacija: www.srbija.campusfrance.org

1) Izbor kandidata

Za stipendije koje dodeljuje Francuski institut u Srbiji mogu da konkurišu:

 1. Studenti koji imaju srpsko državljanstvo
 2. koji planiraju da u Francuskoj upišu studije « master II » ili « doktorat »
 3. studenti koji su završili 4. ili 5. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna 2014. (osim za studente koji podnose kandidaturu za školovanje navedeno pod rednim brojem 5)
 4. koji imaju manje od 30 godina za nivo master 2, odnosno manje od 35 godina za doktorske studije
 5. u izuzetnim slučajevima razmatraće se kandidature koje se odnose na određene smerove pri Visokim školama, Institutima za političke nauke…)

Razmatraće se kandidature koje su dostavljene direktno, običnom ili elektronskom poštom Francuskom institutu u Srbiji do 18. marta 2014. Kandidature dospele posle ovog datuma neće biti uzete u obzir.
Ipak, u slučaju da u određenom roku nije prikupljeno dovoljno kvalitetnih kandidatura, Francuski institut zadržava pravo da raspiše novi konkurs.

2) Slanje dosijea

Kontakt osoba za prijem kandidatura: Vesna Adamović
Tel: (011) 302 36 39 – vesna.adamovic@institutfrancais.rs
Institut français de Serbie
Zmaj Jovina 11 – 11 000 Beograd

Krajnji rok za prijavljivanje : 18 mart 2014. godine

3) Saveti

Pre dostavljanja dosijea upoznajte se dobro sa mogućnostima studiranja u Francuskoj

Predlažemo Vam da konsultujete sajt agencije Campus France u Srbiji: (www.srbija.campusfrance.org). Zakažite sastanak u Francuskom institutu u odeljenju Campus France.

Za sve dodatne informacije obratite se : sandra.elezovic@institutfrancais.rs

Da biste stupili u kontakt sa bivšim stipendistima Francuske Vlade i dobili savete od njih kontaktirajte Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF).

adef_serbie@yahoo.fr (Nikola Dragojlović, predsednik)

Pažnja : Upis na visokoškolsku ustanovu (fakultet, Visoku školu itd…) i prijavljivanje za stipendiju su 2 odvojene procedure; studenti treba pažljivo da prate rokove za upis na studijski program koji su izabrali

Sigurnije je odabrati više visokoškolskih ustanova u Francuskoj, u slučaju da kandidat bude odbijen 

4) Potrebna dokumentacija

Da bi bio uzet u razmatranje, dosije kandidata treba da sadrži sledeća dokumenta:

 1. curriculum vitae na francuskom (ili engleskom)
 2. motivaciono pismo na francuskom (ili engleskom)
 3. detaljan opis školovanja koje student želi da nastavi u Francuskoj, naziv univerziteta ili visokoškolske francuske ustanove na kojima se stiče željena diploma, trajanje školovanja, iznos školarine
 4. kopiju poslednje stečene diplome
 5. spisak položenih ispita sa ocenama
 6. svaki dokument za koji student smatra da bi bio koristan za upotpunjenje dosijea (druge stečene diplome, preporuke profesora…)
 7. dokaz da je već uspostavljen kontakt sa odabranim univerzitetom (univerzitetima) ili visokoškolskom ustanovom

Napomena : Za dokumente pod rednim brojevima od 3 do 6, prevodi na francuski jezik nisu obavezni.

Pažnja : Za doktorate u ko-mentorstvu pristanak oba profesora da zajedno budu mentori obavezno treba da se dostavi uz zahtev za dobijanje stipendije.

5) Procedura

Svaka kandidatura najpre će biti razmatrana u Sektoru za univerzitet i nauku Francuskog instituta u Srbiji. Svi nepotpuni ili neodgovarajući dosijei biće eliminisani. Prva selekcija kandidata obaviće se na osnovu kriterijuma navedenih u daljem tekstu u tačkama 1 i 2 .

Kandidati koji budu odabrani u prvom krugu biće pozvani na razgovor sa komisijom tokom aprila meseca 2014. godine.

6) Kriterijumi za razmatranje dosijea

Ustanovljeno je 6 podjednako važnih kriterijuma. Razgovor sa kandidatima treba, pre svega, da omogući da se odredi kvalitet kandidata prema 2. i 3. kriterijumu

 • 1) Uspeh tokom studiranja kandidata
  Ocene dobijene tokom školovanja, mišljenje profesora…
 • 2) Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje Francuskog instituta u Srbiji.Kao dopunu ostalim kriterijumima, Francuski institut daje prioritet :

– kandidaturama iz oblasti nauke i tehnike

– kandidaturama koje se uklapaju u projekte međuinstitucionalne saradnje koje već postoje ili su u povoju (saradnja među univerzitetima, naučnim laboratorijama, opštinama itd…).

Posebno će biti razmatrane kandidature i profesionalni projekti koji bi mogli da budu interesantni francuskim preduzećima u Srbiji ili preduzećima koja tek planiraju da investiraju u Srbiji.

 • 3) Kvalitet projekta za nastavak studija ili profesionalno usavršavanje
  Razmatraće se motivisanost kandidata, usklađenost njegove kandidature sa profesionalnim ciljevima…
 • 4) Znanje francuskog jezika
  Traži se dobro vladanje francuskim jezikom. U slučaju da članovi žirija nisu uvereni u zadovoljavajući nivo znanja kandidata, mogu od njega zahtevati da polaže test francuskog jezika i tako mu predlože rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku.
  Ipak, mogu se izuzeti studenti koji nameravaju da u Francuskoj nastave studije koje su organizovane kao dvojezične, francusko-engleske, ili koje su na engleskom jeziku.
 • 5) Kofinansiranje
  Sa posebnom pažnjom biće razmatrane kandidature studenata koji su predvideli još neki izvor finansiranja osim stipendije (preduzeća, opštine iz Srbije ili Francuske, fondacije itd…).
 • 6) Kvalitet odabranog programa
  Žiri će takođe uzeti u obzir kvalitet odabranog programa.
 • 7) Ostalo

– Žiri će voditi računa o uravnoteženosti odabira kandidata u odnosu na geografsku podelu (pre svega Univerzitete) sa kojih dolaze.

– S obzirom na velike troškove života u Parizu i postojanje dobrih programa u drugim univerzitetskim gradovima, žiri će voditi računa da stipendije ne budu dodeljene samo za programe u Parizu.

– Žiri će voditi računa o  uravnoteženoj zastupljenosti disciplina za koje će biti dodeljene stipendije.

Najzad, u slučaju suočavanja sa podjednako kvalitetnim kandidaturama, prednost će biti data studentima koji nisu nikada imali mogućnost da duže borave u inostranstvu.

Komisija je jedina koja donosi odluku o dodeli stipendija.

Odluke komisije biće objavljene na sajtu Francuskog instituta tokom maja meseca 2014. godine.