Home [konkursi] Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u 2009. godini pod nazivom “Očistimo...

Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u 2009. godini pod nazivom “Očistimo Beograd”

62
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje
projekata nevladinih organizacija
objavljuje JAVNI KONKURS  ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI, POD NAZIVOM „OČISTIMO BEOGRAD”

Sredstva za sprovođenje ovog konkursa su 6.600.000 dinara.
Pravo učešća imaju nevladine organizacije i udruženja građana, koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine ( u daljem tekstu: nevladina organizacija) .

Dostaviti projekte iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:
– obrazovanje i aktivnosti na polularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (kampanje, seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, ekološke izložbe i drugo);
– podršku u izgradnji institucionalnih struktura za obrazovanje o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa (vazduh, voda, zemljište, šume), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom;
– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Nevladina organizacija može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta, ili za deo sredstava. Ako konkuriše za deo sredstava, obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Nevladina organizacija može da učestvuje sa više projekata, s tim što joj se mogu dodeliti sredstva za finansiranje najviše dva projekta.

Prijava se dostavlja na popunjenom „Obrascu prijave”, uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– overena fotokopija rešenja o upisu organizacije u registar;
– fotokopija osnivačkog akta (statut);
– fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
– biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
– potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
– druga dokumenta koja nevladina organizacija smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2009. godine.  
Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu prijave, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima. Obrazac prijave i obrazac izveštaja o realizovanom projektu preuzimaju se u pisarnici Gradske uprave – šalter Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Beograd, 27. marta 43-45, ili na ovoj strani u odeljku Korisni linkovi (desno). Na ovoj internet-adresi su i uslovi i kriterjumi za učešće na konkursu.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija”.

Komisija će utvrditi predlog odluke o izboru projekata u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa uzimajući u obzir sledeće elemente:
– aktuelnost projekta,
– kvalitet projekta ( izvodljivost, održivost, originalnost),
– stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat,
– broj ciljnih grupa i način uključivanja (aktivno / pasivno),
– ostvarene rezultate nevladine organizacije, na teritoriji grada Beograda u prethodnom periodu od dve godine,
– saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima,
– način finansiranja (finansiranje projekta u celosti/sufinansiranje).

Odluka o izboru projekata sa odobrenim novčanim iznosima, koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda. donosi se po prethodnoj saglasnosti gradonačelnika grada Beograda i objavljuje u jednim dnevnim novinama i na zvaničnoj internet-adresi: www.beograd.rs, najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog donošenja.

Osobe za kontakt: Nataša Đokić (011/3309-583, natasa.djokic@beograd.gov.rs) i Milena Bujas (011/3309-293, milena.bujas@beograd.gov.rs).

Uslovi i kriterijumi za učešće (PDF fajl)

Forma izveštaja

Obrazac