Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2009.

0
SHARE
 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRAD
Sekretarijat za dečju zaštitu
Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija Raspisuju  KONKURS ZA FINASIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI ZA OBLAST: DEČJE ZAŠTITE

Na Konkursu mogu da učestvuju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu najmanje dve godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Potpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi ( u štampanoj verziji);
– obrazloženje razloga za sprovođenje projekta;
– na kojim naučnim saznanjima i praktičnim iskustvima se projekat zasniva;
– ciljna grupa kojoj je projekat namenjen;
– jasno definisani opšti i specifični ciljevi projekta;
– sadržaj i vrste aktivnosti koje čine projekta;
– metodi, tehnike, oblici rada tokom realizacije projekta;
– očekivani efekti projekta;
– postupci praćenja i vrednovanja realizacije projekta i lica koja će ga realizovati;
– profesionalne kvalifikacije autora i realizatora projekta;
– trajanje projekta;
– finansijska konstrukcija;
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj poreskog organa o izmirenim prispelim fiskalnim obavezama na dan objavljivanja ovog konkursa,
– potvrda da se ne vodi/nije vodio sudski spor protiv organizacije-podnosioca projekta i ovlašćenog lica;

Aktivnosti obuhvaćene projektima moraju da se završe sa realizacijom do 31.12.2009. godine.
Da bi projekti učesnika Konkursa bili uzeti u razmatranje neophodno je da ispune sledeće uslove:
• Da sadrže traženu dokumentaciju propisanu Konkursom, potpisanu i overenu.
• Da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno obrazovnog rada (u potpunosti ili delimično). Cilj Konkursa je da podrži projekte koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Projektna dokumentacija se podnosi u roku od 10 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 15 dana, od dana isteka roka za prijavu. Propisana projektna dokumentacija se dostavlja lično (15 sprat, soba) ili putem pošte na adresu: Sekretarijat za dečju zaštitu, Masarikova 5/X , Beograd, sa napomenom –
„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija“
Zainteresovane društvene i nevladine organizacije dodatne informacije mogu dobiti u
Sekretarijatu za dečju zaštitu (Masarikova 5/X) u periodu od 10-14 časova, tel. 3061-687, kontakt osoba Radmila Purić. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs se objavljuje na osnovu Zaključka Gradonačelnika grada Beograda, broj 5-1090/09-G od 14. aprila 2009. godine.

Projektni formular