[ youth.rs ]

Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u 2009. godini pod nazivom “Očistimo Beograd”

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Sekretarijat za zaštitu životne sredine
Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje
projekata nevladinih organizacija
objavljuje JAVNI KONKURS  ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2009. GODINI, POD NAZIVOM „OČISTIMO BEOGRAD”

Sredstva za sprovođenje ovog konkursa su 6.600.000 dinara.
Pravo učešća imaju nevladine organizacije i udruženja građana, koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine ( u daljem tekstu: nevladina organizacija) .

Dostaviti projekte iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:
– obrazovanje i aktivnosti na polularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (kampanje, seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, ekološke izložbe i drugo);
– podršku u izgradnji institucionalnih struktura za obrazovanje o održivom razvoju i zaštiti životne sredine, obnovljivim izvorima energije, očuvanju prirodnih resursa (vazduh, voda, zemljište, šume), afirmaciji reciklaže, postupanja sa otpadom i ambalažom;
– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Nevladina organizacija može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta, ili za deo sredstava. Ako konkuriše za deo sredstava, obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Nevladina organizacija može da učestvuje sa više projekata, s tim što joj se mogu dodeliti sredstva za finansiranje najviše dva projekta.

Prijava se dostavlja na popunjenom „Obrascu prijave”, uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– overena fotokopija rešenja o upisu organizacije u registar;
– fotokopija osnivačkog akta (statut);
– fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
– biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
– potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
– druga dokumenta koja nevladina organizacija smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).

Krajnji rok za realizaciju projekta je 15. novembar 2009. godine.  
Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu prijave, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima. Obrazac prijave i obrazac izveštaja o realizovanom projektu preuzimaju se u pisarnici Gradske uprave – šalter Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Beograd, 27. marta 43-45, ili na ovoj strani u odeljku Korisni linkovi (desno). Na ovoj internet-adresi su i uslovi i kriterjumi za učešće na konkursu.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija”.

Komisija će utvrditi predlog odluke o izboru projekata u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa uzimajući u obzir sledeće elemente:
– aktuelnost projekta,
– kvalitet projekta ( izvodljivost, održivost, originalnost),
– stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat,
– broj ciljnih grupa i način uključivanja (aktivno / pasivno),
– ostvarene rezultate nevladine organizacije, na teritoriji grada Beograda u prethodnom periodu od dve godine,
– saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima,
– način finansiranja (finansiranje projekta u celosti/sufinansiranje).

Odluka o izboru projekata sa odobrenim novčanim iznosima, koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda. donosi se po prethodnoj saglasnosti gradonačelnika grada Beograda i objavljuje u jednim dnevnim novinama i na zvaničnoj internet-adresi: www.beograd.rs, najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog donošenja.

Osobe za kontakt: Nataša Đokić (011/3309-583, natasa.djokic@beograd.gov.rs) i Milena Bujas (011/3309-293, milena.bujas@beograd.gov.rs).

Uslovi i kriterijumi za učešće (PDF fajl)

Forma izveštaja

Obrazac

 

Exit mobile version