Ministarstvo kulture – konkurs kulturno stvaralastvo manjina

0
SHARE

 Konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu.
Konkurs se raspisuje u skladu sa Zakonom o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture («Sl. gl. RS» br.49/92) i Zakonom o ministarstvima («Sl. gl. RS» br.65/08).

I

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata/programa u oblasti kulturnog stvaralaštva pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica koji žive na teritoriji Republike Srbije.

Predmet konkursa nije:

 • informisanje na jezicima manjina
 • zaštita spomenika kulture
 • redovna delatnost pravnih lica
 • investiciona ulaganja (izgradnja, rekostrukcija, adaptacija…)
 • nabavka nošnje, opreme i sl.
 • produkcija dugometražnih i igranih filmova

II

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije, čija je osnovna delatnost kultura i fizička lica, u saradnji sa njima.

Ovim Konkursom nije predviđeno učešće ustanova kulture iz člana 2, stav 2. Zakona o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture, tj. «indirektnih korisnika budžeta».

Podnosioci ne mogu konkurisati sa istim projektom sa kojim su već učestvovali na nekom od konkursa Ministarstva kulture RS.

III

Konkursna prijava za svaki pojedini projekat/program treba da sadrži:

 • Formular (dostupan i na prijavnici Ministarstva kulture Republike Srbije, Beograd, Vlajkovićeva 3);
 • Detaljno razrađen opis projekta;
 • Detaljnu specifikaciju troškova;
 • Podatke o pravnom licu koje podnosi prijavu (u slučaju kada prijavu podnosi fizičko lice, ili više njih, dostaviti profesionalnu biografiju – za svakoga ponaosob)
 • Pismene preporuke dve osobe koje projekat preporučuju, merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava;
 • Dokument o pravnom statusu u kome će naročito biti navedeni:
  • Poresko identifikacioni broj
  • Matični broj
  • Ovlašćeno lice
 • Dokaz o uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, «Službeni glasnik RS», broj 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07 i 54/08) u 1 primerku. Račun na koji se uplaćuje administrativna taksa je: 840-742221-843-57, poziv na broj 97 50-016, tarifni broj 1, iznos 170,00 dinara).

IV

Prijava se podnosi u 5 primeraka:

 • Za 3 člana komisije i nacionalni savet dostaviti po 1 primerak dokumenata (ukupno 4) pod rednim br: 1,2,3,4 i 5
 • Za Ministarstvo kulture RS dostaviti 1 primerak svih dokumenata

Na adresu: MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom «za Konkurs stvaralaštva nacionalnih manjina i etničkih zajednica za 2009. godinu».

V

Prijave će razmatrati nacionalni saveti nacionalnih manjina i stručne komisije Ministarstva kulture RS. Stručne komisije Ministarstva kulture će razmatrati pristigle projekte/programe i utvrditi predlog za sufinansiranje projekata za 2009. godinu.

Konačnu Odluku o sufinansiranju donosi ministar kulture, a rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva kulture RS:www.kultura.sr.gov.yu

Osnovni kriterijumi prilikom razmatranja prijava biće:

 • značaj za unapređenje kulturnog i jezičkog identiteta;
 • značaj za unapređenje umetnosti i kulture;
 • promocija i razvoj multikulturalnosti;
 • doprinos interkulturnom dijalogu;
 • visok kvalitet projekta;
 • realne mogućnosti za realizaciju programa/projekta;
 • realan finansijski plan;
 • saradnja sa stručnim institucijama i pojedincima;
 • saradnja sa Nacionalnim savetom

Konkurs je otvoren do 31. januara 2009. god.

Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 011/3398-880, ponedeljkom, sredom i petkom, od 11 do 14 časova.