Home [konkursi] Evropska komisija/CORDIS – POZIVI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Evropska komisija/CORDIS – POZIVI ZA PRIJAVU PROJEKATA

29
0

 Evropska komisija će finansirati kolaborativno istraživanje putem selekcije prijavljenih prijedloga projekata nakon objave teksta poziva za prijavu projekata. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.Putem poziva za prijavu projekta zvanično se raspisuje konkurs za istraživače da podnesu prijedloge projekata za specifičnu oblast.

 U pozivu je preciziran krajnji datum za podnošenje prijava. Uobičajena je praksa da period od dana objavljivanja poziva za prijavu projekta do krajnjeg datum podnošenja aplikacija traje oko tri mjeseca.

U zvaničnom tekstu poziva su precizno definisani neophodni tehnički detalji koji se odnose na proceduru podnošenja prijave projekta; istraživačke teme, instrumenti za finansiranje, adresa i druga tehnička sredstva, koja se odnose na podnošenje prijava, krajnji rokovi, itd.

Prijedlog projekta koji ne zadovolji kriteriji naznačene u tekstu poziva, neće biti uzet u razmatranje.

Pozivi za prijavu projekata objavljuju se u "Službenom listu EU", kao i na stranici CORDIS-a (Find a call) uz ostale bitne, prateće dokumente; te na drugim relevantnim stranicama CORDIS-a.

Tekst za prijavu projekata sadrži:
1. opis tematskih oblasti, tema
2. istraživačke ciljeve projekta
3. krajnji datum prijave projekata
4. okvirni budžet i distribuciju sredstava prema oblasti i /ili instrumentu
5. minimalan broj učesnika u projektu
6. jednostepene ili dvostepene načine podnošenja aplikacija i dva nivoa evaluatorske procedure
7. nestandardne kriterije evaluacije
8. okvirno vrijeme eventualnog kašnjenja evaluacije i selekcije prijedloga projekata

FINANSIJSKE SHEME

Kolaborativno istraživanje će se implementirati kroz nekoliko zajedničkih, opštih FP7 shema, te sa relevantnim shemama naznačenim u tekstu poziva:

1. Kolaborativni projekti: u manjim ili srednjim razmjerama fokusirani istraživački projekti i integrisani projekti velikih razmjera, biće predmet posebnih poziva za prijavu projekata

2. Mreže vrhunskih naučnih dostignuća: biće korištene u promociji dugoročne integracije ključnih kompetencija, gdje je to još uvijek potrebno, te kao podrška integrisanim istraživačkim aktivnostima u strateškim oblastima evropske kompetitivnosti. Mreže izvrsnosti trebaju pokazati jasan uticaj u strukturiranju i pojačanju istraživačkih kapaciteta u poljima koja su obuhvaćana temama. Trening je integralni dio ove aktivnosti.

3. Aktivnosti koordinacije i podrške – mogu se odnositi na aktivnosti koordinacije i umrežavanja na evropskom, međunarodnom, državnom ili regionalnom nivou (organizacija događaja, organizacija studija, gdje je to relevantno; organizacija i upravljanje združenim ili zajedničkim inicijativama), aktivnosti koje podržavaju implementaciju istraživačkih tema u okviru FP7 (uključujući diseminaciju, informisanje i komunikaciju); aktivnosti koje stimulišu i podstiču učešće civilnih društvenih organizacija.