[ youth.rs ]

Evropska komisija/CORDIS – POZIVI ZA PRIJAVU PROJEKATA

Evropska komisija će finansirati kolaborativno istraživanje putem selekcije prijavljenih prijedloga projekata nakon objave teksta poziva za prijavu projekata. Svi pozivi za prijavu projekata biće objavljivani na ovoj stranici: Find a call.Putem poziva za prijavu projekta zvanično se raspisuje konkurs za istraživače da podnesu prijedloge projekata za specifičnu oblast.

 U pozivu je preciziran krajnji datum za podnošenje prijava. Uobičajena je praksa da period od dana objavljivanja poziva za prijavu projekta do krajnjeg datum podnošenja aplikacija traje oko tri mjeseca.

U zvaničnom tekstu poziva su precizno definisani neophodni tehnički detalji koji se odnose na proceduru podnošenja prijave projekta; istraživačke teme, instrumenti za finansiranje, adresa i druga tehnička sredstva, koja se odnose na podnošenje prijava, krajnji rokovi, itd.

Prijedlog projekta koji ne zadovolji kriteriji naznačene u tekstu poziva, neće biti uzet u razmatranje.

Pozivi za prijavu projekata objavljuju se u "Službenom listu EU", kao i na stranici CORDIS-a (Find a call) uz ostale bitne, prateće dokumente; te na drugim relevantnim stranicama CORDIS-a.

Tekst za prijavu projekata sadrži:
1. opis tematskih oblasti, tema
2. istraživačke ciljeve projekta
3. krajnji datum prijave projekata
4. okvirni budžet i distribuciju sredstava prema oblasti i /ili instrumentu
5. minimalan broj učesnika u projektu
6. jednostepene ili dvostepene načine podnošenja aplikacija i dva nivoa evaluatorske procedure
7. nestandardne kriterije evaluacije
8. okvirno vrijeme eventualnog kašnjenja evaluacije i selekcije prijedloga projekata

FINANSIJSKE SHEME

Kolaborativno istraživanje će se implementirati kroz nekoliko zajedničkih, opštih FP7 shema, te sa relevantnim shemama naznačenim u tekstu poziva:

1. Kolaborativni projekti: u manjim ili srednjim razmjerama fokusirani istraživački projekti i integrisani projekti velikih razmjera, biće predmet posebnih poziva za prijavu projekata

2. Mreže vrhunskih naučnih dostignuća: biće korištene u promociji dugoročne integracije ključnih kompetencija, gdje je to još uvijek potrebno, te kao podrška integrisanim istraživačkim aktivnostima u strateškim oblastima evropske kompetitivnosti. Mreže izvrsnosti trebaju pokazati jasan uticaj u strukturiranju i pojačanju istraživačkih kapaciteta u poljima koja su obuhvaćana temama. Trening je integralni dio ove aktivnosti.

3. Aktivnosti koordinacije i podrške – mogu se odnositi na aktivnosti koordinacije i umrežavanja na evropskom, međunarodnom, državnom ili regionalnom nivou (organizacija događaja, organizacija studija, gdje je to relevantno; organizacija i upravljanje združenim ili zajedničkim inicijativama), aktivnosti koje podržavaju implementaciju istraživačkih tema u okviru FP7 (uključujući diseminaciju, informisanje i komunikaciju); aktivnosti koje stimulišu i podstiču učešće civilnih društvenih organizacija.

Exit mobile version