Prezentacija projekta „Zeleni telefon“

0
SHARE

Prezentacija će se održati u sredu, 12. septembra 2012., sa početkom u 14h ,  u Obrenovcu, ulica  6, br. 9 . Prezentacija se organizuje sa ciljem da se predstavnici institucija, preduzeća, civilnog sektora, medija, kao i svi ljubitelji prirode, upoznaju sa novim projektom Zeleni telefon

Udruženja EKO DVORIŠTE. Projekat je podržan na Konkursu Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.

O projektu govore:

Valentina Kaloperović, projekt menadžer Udruženja EKO DVORIŠTE

Nataša Đokić, načelnica Odeljenja za planove i projekte u oblasti zaštite prirode i životne sredine gradskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine.

Korisnici Zelenog telefona, stanovništvo i privredni subjekti, ne prepoznaju u celini srazmere problema i dalekosežne potrebe rešavanja odgovarajućeg odlaganja reciklažnog otpada koji može doprineti očuvanju prirodnih resursa i poboljšanju kvaliteta životne sredine. Jedan od razloga zbog kojeg korisnici ne odvajaju  reciklažni otpad od komunalnog, na mestu nastanka, je upravo taj što ne postoji organizovano odvoženje istog, a ne znaju kome da se obrate u cilju rešavanja pomenutog problema. Povezivanjem korisnika i operatera otpada uspostavila bi se uspešna mreža upravljanja reciklažnim otpadom, olakšao postupak prikupljanja i odvoženja reciklažnog otpada na registrovane lokacije što bi umnogome doprinelo nestanku divljih deponija, povećala količina prikupljanog otpada čime bi se znatno smanjila potrošnja prirodnih resursa i kao najznačajnije poboljšao kvalitet životne sredine.

Projekat Zeleni telefon je osmišljen da znatno olakša komunikaciju korisnika i operatera otpada kroz povećanje svesti da iskorišćena flaša, limenka, papir, karton, staklo, nisu komunalni otpad, već sekundarne sirovine.

Aktivno učešće u prezentaciji projekta uzeće predstavnici Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda,  Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima grada Beograda, Gradske opštine Obrenovac, JP za zaštitu životne sredine i drugi privredni subjekti.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite najkasnije do 07. 09. 2012.g.

na office@ekodvoriste.com ili na 065/8721-076