Home omladinska politika „Pravo dece da govore i da ih čujemo“

„Pravo dece da govore i da ih čujemo“

51
0

news3Mreža organizacija za decu Srbije (MODS), u koordinaciji Društva za razvoj dece i mladih – Otvoreni klub iz Niša i u partnerstvu sa kancelarijom UNICEF-a u Srbiji, predstavila je rezultate istraživanje o participaciji dece na lokalnom nivou u Srbiji  „Učešće dece i mladih u donošenju odluka u lokalnim samoupravama u Srbiji“

Obraćajući se skupu, zamenica Zaštitnika građana Tamara Lukšić Orlandić je podsetila da se često gubi iz vida različite prilike u svakodnevnom životu kada bi deca zaista mogla da aktivno učestvuju u svojim lokalnim zajednicama. „ Ne možemo od njih očekivati da postanu  aktivni u zajednici sa  16 ili 18 godina, ako nisu dobili šansu da svoje veštine iskažu ranije. Oni traže da budu akteri, a ne dekor. Problem je što ih ne pitamo, a još ređe čujemo“, istakla je.

Zamenica direktorke kancelarije UNICEF-a u Srbiji Lezli Miler (Lesley Miller) zamenica direktorke kancelarije UNICEF-a u Srbijiistakla značaj ovog istraživanja koje daje osnovu za „naš zajednički budući rad“. Naglasila je da Konvencija UN o pravima deteta jasno definiše pravo deteta da izrazi svoje mišljenje i da ima pravo na pristup informacijama iz različitih izvora. „Član 12. Konvencije  je osnova za ostvarivanje ovih građanskih prava deteta, i uspostavlja obavezu drđave da omogući deci koja su sposobna da formiraju svoje mišljenje da ga i slobodno izraze kada su u pitanju stvari koje se odnose na njih. MODS-ovo istraživanje popunjava značajne  praznine u znanju o lokalnim procesima i predstavlja dobar početak za delovanje ”, rekla je gospođa Miler.

„Ministarstvo omladine i sporta je od svog osnivanja izradilo i sprovodi niz strateških dokumenata iz oblasti omladinske politike od značaja za mlade, konsultujući se sa mladima. Zakon o mladima, koji  usvojen 5. jula 2011. godine , donet je kroz širok konsultativni proces uz učešće preko 2 500 aktera, uglavnom mladih. Zakon je donet sa ciljem da se stvore uslovi za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala, pre svega kroz kancelarije za mlade, savete za mlade, udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti kao i kroz formiranje Saveta za mlade od strane Vlade. Da li će se glas mladih čuti, zavisi od njihovog odnosa prema ovoj temi, kao i od mere u kojoj nosioci vlasti uključuju decu i mlade u sprovođenju strateških dokumenata kao i od njihovog razumevanja važnosti participacije“, podsetila je Klašnja.

Saša Stefanović, koordinator Mreže za decu, u uvodnim napomenama izložio je da su istraživanjem obuhvaćeni – mladi i predstavnici lokalnih zajednica u 20 opština širom zemlje a da će se dobijeni rezultati istraživanja koristiti dalje za definisanje preporuka za povećanje nivoa učešća dece i mladih u donošenju odluka i promovisanje participacije dece u našoj zemlji.
Na ovom linku  http://zadecu.org/wp-content/uploads/2011/doc/Participacija.pdf možete pročitati  rezime istraživanja o participaciji.