Hemijski fakultet

0

hemijski_fakultet  Adresa: Studentski trg 12-16
  Telefon: 328-2111
  Faks: 184-330
  Sajt: http://www.chem.bg.ac.yu
  E-pošta: dekan@chem.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Današnji Hemijski fakultet, kao institucija Beogradskog Univerziteta, vodi poreklo iz Liceja (1838-1863) i Velike škole (1863-1905). Licej je u početku imao dva odeljenja: Filozofsko i Pravno. Godine 1853. na Liceju je formirano novo Prirodno-tehničko odeljenje na kojem se, pored ostalih nauka, počela izučavati i hemija. Prvi profesor hemije bio je Mihailo Rašković (1827-1872). On je 1853. godine počeo da predaje neorgansku i organsku hemiju i hemijsku tehnologiju, i da drži vežbe u hemijskoj laboratoriji koju je iste godine osnovao. Ako se profesura, redovna nastava, laboratorija i začetak biblioteke mogu uzeti za minimum uslova koji definišu jednu katedru, onda se može smatrati da je 1853. godine osnovana Katedra za hemiju – preteča današnjeg Hemijskog fakulteta.Na Velikoj školi S. M. Lozanić je bio jedini nastavnik hemije. Na Univerzitetu on je predavao neorgansku i organsku hemiju. Novi kursevi uvedeni na univerzitetske studije hemije doveli su i nove nastavnike. Pre rata, to su bili: Miloje Stojiljković, koji je predavao fizičku hemiju od 1903, Milivoje Lozanić, koji je predavao stereohemiju i analitičku hemiju od 1908, i Milorad Jovičić, koji je predavao fiziološku hemiju u periodu 1907-1909. godine.

Posle Prvog svetskog rata, 1921. godine, postavljen je prvi asistent za hemiju Vukić Mićović (1896-1981), koji je izabran za docenta 1931. a za vanrednog profesora 1938. godine.

S. M. Lozanić je otišao u penziju 1924. godine, a nastavu iz neorganske i organske hemije preuzeo je njegov sin, M. S. Lozanić (1878-1963), koji je još 1908. godine bio izabran za docenta za hemiju na Beogradskom Univerzitetu.

Odmah posle Drugog svetskog rata od nastavnog osoblja na Hemijskom institutu radila su dva nastavnika i jedan asistent: redovni profesor Milivoje Lozanić, vanredni profesor Vukić Mićović i asistent Sergije Lebedev. Već sledeće godine izabrana su dva vanredna profesora, Đorđe Stefanović (1904-1986) i Svetozar Jovanović (1895-1951). Osnivanje Prirodno-matematičkog fakulteta i njegovo kasnije preseljenje u novu zgradu značajno je uticalo na razvoj Hemijskog instituta i na povećanje broja nastavnika i asistenata.

Od osnivanja do danas na ovom fakultetu diplomiralo je 2898 studenata. Fakultet je dao 97 specijalista i 345 magistara, kao i 204 doktora hemijskih nauka.

Pprosek trajanja studija je 7,5 godina.

Osnovne studije:
Hemijski fakultet nudi obrazovanje na sledećim programima osnovnih akademskih studija:
» Studijski program Diplomirani hemičar

» Studijski program Profesor hemije

» Studijski program Diplomirani biohemičar

» Studijski program Diplomirani hemičar za životnu sredinu

Službe fakulteta:
Služba za studentska pitanja – tel: 635-627.

U sklopu biblioteke nalazi se i studentska čitaonica, radno vreme je od 830-19 časova.

Studentski Info:
Studentska unija Hemijskog fakulteta

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže u obliku testa iz predmeta po programima prirodnomatematičkih gimnazija:
– Diplomirani hemičar – hemija
– Profesor hemije – hemija
– Diplomirani biohemičar – hemija i biologija.

Previous articleMedicinski fakultet
Next articleGrađevinski fakultet