Home [konkursi] KONKURS ZA REALIZACIJU LAP-a Grada Novog Sada za 2012. godinu

KONKURS ZA REALIZACIJU LAP-a Grada Novog Sada za 2012. godinu

64
0

paint1Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade (“Službeni list Grada Novog Sada”, br. 11/11 i 28/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novog Sada, broj 105/2012-II od 15. marta 2012. godine, Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade raspisuje

JAVNI KONKURS

za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2012. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad – Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2012. godini.

I. Učesnici Javnog konkursa za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2012. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad – Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2012. godini (u daljem tekstu: Javni Konkurs) mogu biti: udruženja, odnosno organizacije koje svoju aktivnost realizuju na teritoriji Grada Novog Sada i upisana su u registar kod nadležnog organa.

Udruženje, odnosno organizacija može da konkuriše sa više predloga projekata.

II. Prijave na Javni konkurs podnose se Gradskoj upravi za sport i omladinu – Kancelariji za mlade, na posebnom obrascu, na Pisarnici Gradske uprave Grada Novog Sada, Trg slobode 1, ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU – KANCELARIJA ZA MLADE

NOVI SAD, ŽARKA ZRENjANINA 2

“Ne otvarati – prijava na Javni konkurs za dodelu sredstava putem dotacija iz budžeta Grada Novog Sada za 2012. godinu za realizaciju projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad – Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2012. godini”

Projekat se podnosi za oblast ________________ Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2010. – 2014. godine

Naziv i adresa podnosioca prijave na Konkurs: __________________________

Kontakt osoba i broj telefona:________________________________________

Uz prijavu na Javni konkurs učesnik Javnog konkursa podnosi i:

– obrazac predloga projekta,

– obrazac budžeta predloga projekta,

– obrazac narativnog budžeta predloga projekta

– biografije lica u projektnom timu,

– rešenje o upisu u registar kod nadležnog organa,

– fotokopiju ugovora o otvaranju tekućeg računa,

– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

– predlog projekta u elektronskoj formi na CD-u.

II. Obrazac prijave na Javni konkurs, Obrazac predloga projekta, Smernice za podnosioce predloga projekata i Obrazac izveštaja o realizaciji projekta mogu se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Gradske uprave za sport i omladinu Grada Novog Sada (www.sio.novisad.rs).

Obrazac prijave na Javni konkurs i Obrazac predloga projekta i Obrazac budžeta predloga projekta moraju biti popunjeni računarom, odštampani, overeni i potpisani od strane lica koje je ovlašćeno za zastupanje udruženja, odnosno organizacije.

Neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, kao i prijave podnete u rukopisu, neće biti razmatrane.

Rok za dostavljanje prijave na Javni konkurs je petnaest dana od dana objavljivanja Javnog konkursa.

IV. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada koja je obrazovana Rešenjem o obrazovanju Komisije za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 21/11 i 29/11).

V. Ocenu predloga projekata pristiglih na Javni konkurs izvršiće Komisija za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada u skladu sa odredbama Poslovnika o radu Komisije za realizaciju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada.

VI. Za finansiranje projekata iz oblasti politike za mlade od značaja za Grad Novi Sad – Projekata kojima se ostvaruju ciljevi definisani Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada u 2012. godini iz budžeta Grada Novog Sada za 2012. godinu opredeljen je oznos od 11.700.000,00 dinara.
Preuzmite obrsce sa ove strane »