Home Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredni fakultet

186
0

polj  Adresa: Nemanjina 6, Zemun
  Telefon: 195-933, 2615-315, 2612-664
  Faks: 193-659
  Sajt: http://www.agrifaculty.bg.ac.yu
  E-pošta: office@agrifaculty.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Poljoprivredni fakultet je osnovan 1919. godine kao jedan od 6 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Fakultet je 1932. godine dobio svoju zgradu u Zemunu u kojoj se i sada nalazi. Posle II svetskog rata Fakultet se veoma intenzivno razvija i dostiže nivo prve visoko-školske ustanove ove vrste u zemlji koja stvara diplomirane stručnjake svih grana poljoprivrede. Od osnivanja na Fakultetu je diplomiralo 15600 studenata, magistriralo 866 poslediplomaca i doktoriralo 699 doktoranata. Godišnje se na Fakultet upisuje oko 1000 studenata, a u proseku diplomira 370 magistrira 30 i doktorira 20. U nastavi i naučnim aktivnostima učestvuje 51 redovna profesora, 53 vanredna profesora, 54 docenta, 49 asistenata, 56 asistenata pripravnika i 140 stručnih i tehničkih saradnika. U okviru stručnih službi fakulteta radi 55 zaposlenih.

Poljoprivredni fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, stočarstva, zemljišta i melioracija, zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, mehanizacije poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije. Fakultet u okviru obrazovne delatnosti obavlja nastavu (predavanja, vežbe, stručnu praksu i druge oblike nastave), prema nastavnom planu i programu za osnovne i postdiplomske studije, proveru znanja (ispiti, kolokvijumi i dr.), dopunsko usavršavanje u struci i polaganje stručnih ispita za lica sa stečenim visokim obrazovanjem u struci za koju je Fakultetmatičan, a koja rade u obrazovanju.

Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama obavlja naučno-istraživačku i stručnu delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, konsaltinga, atesta, licenci, sertifikata i kontrola u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.

Prosek trajanja studija iznosi 6,8 godina. 

Osnovne studije:
Osnovne studije traju 4 godine, odnosno 8 semestara.

Fakultet ima 8 odseka (Ratarstvo; Voćarstvo i vinogradarstvo; Stočarstvo; Melioracije zemljišta; Zaštita bilja i prehrambenih proizvoda; Poljoprivredna tehnika; Agroekonomija i Prehrambena tehnologija) od kojih se jedan bira prilikom upisa.

Službe fakulteta:
Dekanat fakulteta – tel: 2612-664.
Studentska služba – tel: 2615-315/ lok.306, radno vreme je od 12-14 časova. 
U sklopu biblioteke nalazi se i studentska čitaonica. Radno vreme biblioteke i čitaonice je od 8 do 18:30 časova.

Studentski Info:
Savez studenata, Studentska unija i  IAAS.

Prijemni ispit:

Za upis u prvu godinu osnovnih studija mogu konkurisati kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Prijemni ispit se polaže iz jednog od sledećih predmeta, po izboru: biologija, hemija, fizika, matematika, sociologija. Kandidati koji su položili neki od ovih predmeta na prijemnom ispitu za bilo koji fakultet Univerziteta u Beogradu mogu se upisati na Poljoprivredni fakultet, ako ima slobodnih mesta.