Home [akcija] ZAJEDNIČKOM SARADNJOM ZA BOLJU BUDUĆNOST MLADIH

ZAJEDNIČKOM SARADNJOM ZA BOLJU BUDUĆNOST MLADIH

82
0

student7U organizaciji Timočkog Omladinskog Centra održana je Balkanska konferencija „Mladi u riziku“
Projekat “Mladi u riziku” Timočki Omladinski Centar započeo je u 2011. godini sa partnerskim organizacijama: Partnerstvo za zdravlje iz Bosne i Hercegovine, Mladinski svet Slovenije iz Slovenije i CAZAS iz Crne Gore.

Balkanska konferencija imala je za cilj razmenu ideja i iskustava kako bi se unapredili preventivni programi u regionu, unapredili inkluzivni programi, poboljšalo zastupanje mladih, prvenstveno onih u riziku, promovisali primeri dobre prakse programa smanjenja mladih u riziku. Konferencija je doprinela razvoju partnerstva i umrežavanju mladih, omladinskih organizacija i neformalnih grupa, kao i organizacija koje se bave mladima u riziku. Pokrenut je  dijalog na regionalnom nivou kako bi se kreirao program podrške za mlade, koji će preduprediti zdravstvene, socijalne i ekonomske rizike sa kojima se mladi suočavaju. Projekat je finansiran od strane EU komisije, Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i Fonda za otvoreno društvo.

 

Konferenciju su otvorili Snežana Klašnja, pomoćnik ministra u Ministarstvu omladine i sporta, Boško Ničić, gradonačelnik Zaječara i Goran Radisavljević, izvršni direktor Timočkog Omladinskog Centra. Snežana Klašnja je tom prilikom izjavila: ,,Od 11 opštih ciljeva  Nacionalne strategije za mlade  tri  su direktno povezana sa aktivnostima projekta ,, Mladi u riziku“ : obezbeđivanje ostvarivanja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno mladih koji žive u teškim uslovima ,  unapređivanje bezbednosti mladih i  čuvanje i unapređivanje zdravlja mladihi  razvijanje zdravstvene zaštite prilagođene mladima. Zbog toga su od posebnog značaja programi i projekti koji za cilj imaju  unapređenje preventivnih i inkluzivnih programa u regionu. Ministarstvo omladine i sporta do sada je razvilo intenzivnu saradnju sa nevladinim sektorom u realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade  i finansiralo preko 620 programa udruženja i programa međunarodne saradnje mladih”.

Projektom su treninzima za lokalne interesne grupe predstavljeni koncepti koji se tiču kreiranja sistemske brige o mladima u riziku na lokalu. Ovaj program se sprovodi u po 5 gradova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i u njima se planira formiranje Saveta za mlade u riziku. Saveti će imati za cilj da umreže i održe stalni dijalog po pitanju mladih u riziku između civilnog društva, građana, institucija, organizacija i donosioca odluka.

“Kreiranjem saveta – timova – radnih grupa za mlade u riziku, koji će biti sačinjeni od stručnjaka iz ove oblasti, biće oslonac kancelarijama za mlade i poslužiti kao još jedna spona između mladih i lokalnih vlasti. Ovde se ne radi o kreiranju novih, nefunkcionalnih saveta, nego o kreiranju jednog jedinstvenog tela čiju će održivost obezbediti odgovorni i motivisani članovi koji će zajedno sarađivati, učiti, razmenjivati znanja i informacije, istraživati potrebe, na osnovu njih planirati i donositi zaključke, smernice, preporuke i zajednički plan akcije” izjavio je Ivan Živković, koordinator projekta.