Home Univerzitet u Beogradu Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet

103
0

arhitektonski_fakultet  Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 73/II
  Telefon: 3218-701, 3370-199 (studentska služba)
  Faks: 3370-193
  Sajt: http://www.arh.bg.ac.yu
  E-pošta: fakultet@arh.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Prvi elementi visokoškolske nastave iz oblasti arhitekture u Srbiji pominju se 1844. godine, kada je, premeštanjem Liceja u Beograd, reformisana i njegova nastava, u okviru koje je, na filozofskom odeljenju uveden i predmet Građanska arhitektura.

19. juna 1846. godine, ukazom Kneza Aleksandra Karađorđevića, osnovana je Indžinirska škola, u okviru čije nastave se, među pet predmeta, nalazi i arhitektura. Osnivanje ove škole smatra se podsticajem za osnivanje posebnog Tehničkog fakulteta na budućoj Velikoj školi, a samim tim i početkom visokoškolske nastave arhitekture u Srbiji.

Tokom 1863. godine Licej prerasta u Veliku školu, u okviru koje se osniva i Tehnički fakultet.

1888/1889. godine Tehnički fakultet se izdvaja iz opšte zajednice Velike škole kao posebna celina, a 1897. godine dobija zaseban Arhitektonski odsek.

27.februara 1905., prerastanjem Velike škole u Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, sa svojim arhitektonskim odsekom, postaje jedan od pet članova Univerziteta.

Uredbom Vlade Narodne Republike Srbije, 21.juna 1948., osnovan je Arhitektonski fakultet, kao jedan od nezavisnih fakulteta Tehničke velike škole, dotadašnjeg Tehničkog fakulteta. Istom uredbom, svi navedeni fakulteti izdvojeni su iz sastava Univerziteta u Beogradu. Na osnovu Opšteg zakona o Univerzitetu, 1954. godine, svi fakulteti Tehničke velike škole priključeni su Univerzitetu u Beogradu.

Diplomirani inženjeri arhitekture, odbranjene magistarske teze i doktorske disertacije

Od osnivanja 1948. godine, zaključno sa aprilom 2003. godine, na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomiralo je ukupno 8120 studenta, odbranjeno je 362 magistarske teze i 139 doktorskih disertacija.

Arhitektonski fakultet dao je i sedam članova Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i tri počasna doktora Univerziteta u Beogradu.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju pet godina, odnosno deset nastavnih semestara, uključujući i graditeljsku praksu i izradu diplomskog rada.

Nastava na Fakultetu odvija se putem predavanja, vežbi i mentorskog rada. Režim studija zahteva veoma intenzivan samostalan rad i uredno pohađanje celokupne nastave.

U školskoj 2002/2003. godini, na 1.godinu osnovnih studija upisano je ukupno 263 studenta, od kojih je 181 finansiran iz budžeta i 82 samofinansirajuća studenta.
Pri konkurisanju za upis na osnovne studije, kandidati polažu Prijemni ispit provere sklonosti i sposobnosti za studije arhitekture, koji se sastoji iz dva dela: slobodoručnog crtanja i testa. Detaljni uslovi za upis objavljuju se svake godine u okviru Zajedničkog konkursa i Informatora za upis.

Trenutno se na Fakultetu školuje oko 1.700 aktivnih studenata, dok je prosek trajanja studija nešto manji od 7,5 godina.

Režim studija zahteva intenzivan rad studenata preko godine, zbog čega je pohađanje predavanja i vežbi neophodno. Ispiti se polažu pismeno ili usmeno, a polaganje se organizuje u sledećim rokovima: januarskom, aprilskom, junskom, septembarskom i oktobarskom ispitnom roku. Veći deo kurseva polaže se putem seminarskih radova ili odbranom odgovarajućih elaborata. Fakultet ima jedinstveni nastavni profil na osnovnim studijama, u okviru koga je u 5. i 6. semestru predviđeno 6 ECTS za izbornu nastavu. Na drugom stepenu studija, student se opredeljuje za jedno od sledećih usmerenja: Arhitektura; Urbanizam i Arhitektonsko inženjerstvo. Naučno-nastavne oblasti su podeljene između 6 katedara.

Službe Fakulteta :
Dekanat fakulteta tel: 3225-254. 

Studentska služba tel: 3218-705, radno vreme: 11-13 časova.

Biblioteka sa čitaonicom  tel: 3218-710, radno vreme: 8-20.

Knjižara i fotokopirnica tel: 3218-777, i takođe rade od 9-16 časova.

Studentski Info:
Savez studenata, Studentska unija AF, Klub Mladih Arhitekata i student prodekan – tel: 3218-765.