Home [konkursi] Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada...

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2012.godinu

44
0

book3Gradsko veće, na osnovu člana 76. stav 1. Zakona o kulturi (“Službeni glasnik RS“ br.72/09), člana 2. stav 2. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Kragujevca (“Službeni list grada Kragujevca“ br.28/11) i Odluke Gradskog veća br. 65-1/12-V od 13.01.2012.godine, raspisuje

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi iz budžeta grada Kragujevca za 2012.godinu

Javni Konkurs se raspisuje za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi, kao i projekata umetničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi za sledeće oblasti:

 1. Istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;
 2. Bibliotečko – informaciona delatnost;
 3. Knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);
 4. Muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
 5. Likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;
 6. Scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);
 7. Kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;
 8. Umetnička fotografija;
 9. Digitalno stvaralaštvo i multimediji;
 10. Naučno-istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
 11. Ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač Grad, udruženja u kulturi, umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi kojima je taj status utvrđen u skladu sa Zakonom, kao i drugi subjekti u kulturi čije je sedište, odnosno prebivalište, na teritoriji Grada.

Projekat mora da sadrži:

 • naziv projekta,
 • osnovne podatke o učesniku na konkursu (naziv, sedište, odnosno prebivalište, matični broj i poreski identifikacioni broj),
 • cilj projekta,
 • opis projekta (značaj projekta, mesto, vreme, način realizacije i očekivani rezultati projekta),
 • finansijski plan projekta (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa iznosom sredstava neophodnih za realizaciju tih aktivnosti i specifikacijom iznosa sredstava iz sopstvenih prihoda, sredstava iz budžeta Grada i drugih izvora) i
 • podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava.

Prijavljivanje na Konkurs vrši se popunjavanjem obrasca (prijave) koji je sastavni deo konkursa i može se preuzeti na zvaničnoj elektronskoj stranici Grada (www.kragujevac.rs).

Prijava projekata podnosi se u zatvorenoj koverti Gradskoj upravi za obrazovanje, informisanje i kulturu, sa naznakom: Za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi za 2012. godinu.

Prijave je moguće dostaviti poštom na adresu: Trg Slobode broj 3, 34000 Kragujevac ili predati neposredno na prijemnom šalteru u holu zgrade Gradske uprave.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Danas“, nedeljnom listu Nedeljne novine “KRAGUJEVAČKE“ i na zvaničnoj elektronskoj stranici Grada.

Rezultati Konkursa biće objavljeni u listu Nedeljne novine “Kragujevačke“ i na zvaničnoj elektronskoj stranici Grada, mesec dana po zatvaranju konkursa.

Učesnici konkursa dužni su da dostave prijavu i projekat u najmanje dva primerka u štampanom, a po mogućstvu i u elektronskom obliku.

Nosioci odobrenih projekata dužni su da pri realizaciji istih na vidnom mestu naznače da je projekat finansiran ili sufinansiran iz sredstava budžeta Grada.

Konkursni materijal se ne vraća.

OBRAZAC PRIJAVE ZA KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINASIRANJE PROJEKATA U KULTURI MOŽETE PREUZETI OVDE