Home [konkursi] KONKURS ZA ESEJ ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA AP VOJVODINE

KONKURS ZA ESEJ ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA AP VOJVODINE

83
0

Pstudent3ravo učešća na konkursu imaju svi učenici srednjih škola sa područja Autonomne Pokrajine Vojvodine. Konkurs je otvoren do 15. oktobra 2011. godine. Cilj konkursa je promocija istraživačkog rada u oblasti multikulturalizma i tolerancije, među mladima sa područja AP Vojvodine.
Zainteresovani srednjoškolci, kao i mladi uzrasta 15-18 godina koji ne pohađaju školu, treba da sastave esej dužine 3-5 strana i pošalju ga u elektronskom obliku na e-mail adresu: cetimoffice@gmail.com.
Format teksta treba da bude sledeći: font Times new roman, veličina slova 12, dvostruki prored, margine sa svih strana 2,5 cm, sve strane numerisane.

Dokument treba da bude u Wordu (formati .doc ili .docx).

Kroz esej se može prikazati nekog od značajnih, a manje poznatih građanki ili građana AP Vojvodine, ko je druge nacionalnosti of nacionalnosti autora eseja ili se može prikazati kako su pripadnici naroda koji živi ili je živeo u AP Vojvodini, a nije narod kome pripada autor eseja, uticali na istoriju, kulturu, nauku, sporta.

Učesnici konkursa se takođe mogu opredeliti da u eseju opišu tolerantan suživot pripadnika različitih naroda u svojoj sredini.

Ukoliko se autor eseja opredeli da prikaže neku ličnost, dovoljno je da ona bude značajna za autora, odnosno po autorovim kriterijuma – to ne mora biti ličnost čiji je značaj javno priznat.

U izradi eseja može se koristiti intervju sa izabranom ličnošću, pregled literature, pregled štampe, fokus grupe, razgovori sa svedocima događaja.

Esej mora da sadrži četiri obavezna dela:

1. Uvod – najviše pola strane, u kome treba navesti zašto se učesnik konkursa opredelio za konkretnu temu;
2. Metodologija – najviše pola strane, gde treba navesti na koji način su prikupljani podaci (intervju, pregled štampe), gde su podaci pronađeni, kako su podaci obrađivani.
3. Rezultati i duskusija – 3-5 strana, gde treba opisati šta je prikupljeno od podataka i protumačiti te podatke, eventualno ih uporediti sa drugim sličnim istraživanjima.
4. Literatura – navesti najmanje tri knjige, časopisa ili druge izvore podataka, koji su korišćeni u radu (prilikom odabira teme, tumačenja rezultata.).

Nagrađeni učesnici prezentovaće svoje radove usmeno, prilikom dodele nagrada.

Sve dodatne informacije o temama, sadržaju i načinu izrade eseja učesnici konkursa mogu dobiti putem e-maila: cetimoffice@gmail.com.

Nagrade autorima najbolje ocenjenih eseja biće dodeljene tokom novembra. Svi radovi koji zadovolje kriterijume biće objavljeni na veb sajtu www.cetim.org.rs.