Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2011. za oblast...

Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija u 2011. za oblast dečje zaštite

57
0

mladi6GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za dečju zaštitu Komisija za izbor projekata nevladinih i društvenih organizacija raspisuju KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA DRUŠTVENIH I NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2011. GODINI ZA OBLAST DEČJE ZAŠTITE

Na konkursu mogu da učestvuju društvene i nevladine organizacije registrovane u Beogradu najmanje dve godine i koje imaju delatnost na području grada Beograda.

Potpuna projektna dokumentacija sadrži:
– projekat sa kojim se konkuriše u propisanoj formi (u štampanoj verziji);
– obrazloženje razloga za sprovođenje projekta;
– na kojim naučnim saznanjima i praktičnim iskustvima se projekat zasniva;
– ciljna grupa kojoj je projekat namenjen;
– jasno definisani opšti i specifični ciljevi projekta;
– sadržaj i vrste aktivnosti koje čine projekat;
– metodi, tehnike, oblici rada tokom realizacije projekta;
– očekivani efekti projekta;
– postupci praćenja i vrednovanja realizacije projekta i lica koja će ga realizovati;
– profesionalne kvalifikacije autora i realizatora projekta;
– trajanje projekta;
– finansijska konstrukcija;
– eventualne preporuke eksperata iz oblasti na koju se odnosi projekat;
– finansijski izveštaj za prethodnu godinu i izveštaj poreskog organa o izmirenim prispelim fiskalnim obavezama na dan objavljivanja ovog konkursa;
– potvrda da se ne vodi /nije vodio sudski spor protiv organizacije podnosioca projekta i ovlašćenog lica.

Realizacija aktivnosti obuhvaćenih projektima mora se završiti do 31. jula 2011. godine.

Da bi projekti učesnika konkursa bili uzeti u razmatranje, neophodno je da ispune sledeće uslove:
– da sadrže traženu dokumentaciju propisanu konkursom, potpisanu i overenu.
– da je projekat nedvosmisleno usmeren na zaštitu dece i unapređenje vaspitno- obrazovnog rada sa predškolskom decom u delu koji nije obuhvaćen obaveznim Osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada (u potpunosti ili delimično). Cilj konkursa je da podrži održive projekte koji ponuđenim programima predstavljaju inovacije ili unapređenje postojećih programa u sistemu dečje zaštite i predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Rok za podnošenje prijave je 8. april 2011. godine, do 16 časova.

Projektna dokumentacija se podnosi u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Komisija će odluku o prispelim zahtevima doneti u roku od 15 dana od dana isteka roka za prijavu. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa ove internet strane, na dnu, ili u Sekretarijatu za dečju zaštitu. Propisana projektna dokumentacija dostavlja se lično ili poštom na adresu: Sekretarijat za dečju zaštitu, 27. marta 43-45, Beograd, sa napomenom –„Prijava za Konkurs za finansiranje projekata društvenih i nevladinih organizacija”.
Zainteresovane društvene i nevladine organizacije dodatne informacije mogu dobiti u Sekretarijatu za dečju zaštitu.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Projektni formular