Home [konkursi] Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata koji doprinose sprovođenju akcionog plana...

Poziv za dostavljanje prijava za finansiranje projekata koji doprinose sprovođenju akcionog plana nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova opštinskih kancelarija za 2011.

72
0
mjuzaGRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade, Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI DOPRINOSE SPROVOĐENjU AKCIONOG PLANA NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE I LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA OPŠTINSKIH KANCELARIJA ZA MLADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2011. GODINU

Gradska uprava Grada Beograda, Kancelarija za mlade, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranje projekata koji doprinose sprovođenju akcionog plana Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:
• opšti cilj Projekta je da poboljša položaj mladih na nivou grada Beograda kroz strateško planiranje, a zatim i kroz ostvarivanje akcionih planova;
• podsticanju mladih na aktivno učestvovanje u društvu;
• izgradnji sistema informisanja mladih na svim nivoima i u svim oblastima;
• razvoju saradnje mladih i obezbeđivanju uslova za učešće u donošenju odluka kroz
održiv institucionalni okvir, a na osnovu potreba mladih i na osnovu partnerstva sa mladima;
• podsticanju i vrednovanju izuzetnih ispoljavanja i postignuća mladih u različitim oblastima;
• obezbeđivanju ostvarenja prava na jednake šanse svih mladih u društvu, a posebno
mladih koji žive u teškim uslovima;
• unapređenju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih;
• razvoju otvorenog, delotvornog, efikasnog i pravednog sistema formalnog i
neformalnog obrazovanja koji je dostupan svim mladima i koji je u skladu sa svetskim trendovima u obrazovanju i kontekstom obrazovanja u Republici Srbiji;
• podsticanju i stimulisanju svih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i
preduzetništva mladih;
• unapređenju bezbednosti mladih;
• čuvanju zdravlja mladih,smanjenju rizika i vodećih poremećaja zdravlja i razvijanja
zdravstvene zaštite prilagođene mladima;
• podsticanju mladih na inicijative i aktivnosti koje su u skladu s osnovnim ciljevima
održivog razvoja i zdrave životne sredine

Rok za podnošenje prijava je 16. februar 2011. godine do 16 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Podnosioci prijava mogu biti opštinske Kancelarije za mlade na teritoriji grada Beograda, koje ispunjavaju uslove iz Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji doprinose sprovođenju akcionog plana Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu.

Ukupan iznos za finansiranje projekata koji doprinose sprovođenju akcionog plana Nacionalne strategije za mlade i lokalnih akcionih planova opštinskih kancelarija za mlade na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu je 4.000.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija), su dostupni i mogu se preuzeti sa ove strane (na dnu) ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Beograd, Kraljice Marije 1/XIX svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 715-7354 ili putem E-maila: mladioffice@beograd.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:
– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Kraljice Marije 1/XIX, Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u pisarnici Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Kraljice Marije 1, šalter broj 3, Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.
Koverat mora da sadrži naznaku, FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI DOPRINOSE SPROVOĐENjU AKCIONOG PLANA NACIONALNE STRATEGIJE ZA MLADE I LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA OPŠTINSKIH KANCELARIJA ZA MLADE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2011. GODINU, a na poleđini koverte naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave.
Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i 2 (dve) kopije.
Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Uputstvo
Prijava