Home [konkursi] Poziv za dostavu predloga programa i projekta u oblasti kulture za 2011....

Poziv za dostavu predloga programa i projekta u oblasti kulture za 2011. godinu

88
0

mladi12Poziv za dostavu predloga programa i projekta u oblasti kulture za 2011. godinu GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za kulturu upućuje POZIV USTANOVAMA KULTURE, UMETNIČKIM ASOCIJACIJAMA, UMETNICIMA, ORGANIZATORIMA I AUTORIMA PROJEKATA U OBLASTI KULTURE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA da dostave PREDLOGE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE ZA 2011. GODINU

Predmet godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu Gradske uprave grada Beograda za 2011. godinu su predlozi programa u oblasti zaštite kulturnih dobara, književnosti, bibliotekarstva, kulturno-obrazovne delatnosti, scenskog, muzičkog, muzičko-scenskog i vizuelnog stvaralaštva.

I Predlog programa ustanova kulture i umetničkih asocijacija u oblasti kulture, uz popunjen obrazac, mora da obuhvati:
– detaljan opis sadržaja programa po programskim celinama
– učesnike i organizatore programa
– dinamiku realizacije pojedinačnih programa
– detaljan finansijski plan poslovanja (prihode i rashode)
– detaljnu specifikaciju programskih troškova za predložene programe (po ekonomskim klasifikacijama)
– plan prioriteta tekućih popravki i održavanja; izgradnje i kapitalnog održavanja zgrada i građevinskih objekata; nabavke mašina i opreme (odnosi se samo na ustanove kulture čiji je osnivač grad Beograd- prioritete razvrstati po ekonomskim klasifikacijama)

Sekretarijat za kulturu dostaviće ustanovama kulture i umetničkim asocijacijama tekst posebnog obrasca.

II Predlagači pojedinačih programa i projekata, predloge dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Trg Nikole Pašića br. 6, na prijavnici, radnim danom u terminu 10 – 15 sati. Obrazac se može preuzeti i sa ove strane (na kraju).

Predlagač može konkurisati sa najviše dva projekta.
Ukoliko predlagač konkuriše sa dva projekta, predlagač popunjava obrazac za svaki projekat pojedinačno.
Rok za podnošenje predloga je 18. oktobar 2010. godine.

Predlog programa u 6 primerka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6.

Sekretarijat za kulturu se obavezuje da o rezultatima konkursa obavesti podnosioca predloga u roku od 30 dana od dana usvajanja programa.

Napomena: Konkurs ne obuhvata programe u oblasti izdavaštva i filmske umetnosti. Ovi programi su predmet posebnih konkursa.

Obrazac