Home [konkursi] K O N K U R S za popunu radnih mesta u...

K O N K U R S za popunu radnih mesta u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd

155
0

doktor2MINISTARSTVO ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE, SEKTOR ZA LJUDSKE RESURSE, UPRAVA ZA KADROVE raspisuje za popunu radnih mesta u Vojnomedicinskoj akademiji Beograd, prijemom lica iz građanstva u svojstvu vojnih službenika, u radni odnos: A) NA NEODREĐENO VREME:
1. lekar – specijalista radiologije – jedan (1) izvršilac;
2. lekar – specijalista interne medicine – tri (3) izvršioca;
3. diplomirani farmaceut – specijalista farmakoinformatike – jedan (1) izvršilac,
4. diplomirani farmaceut medicinski biohemičar – četiri (4) izvršioca,
5. diplomirani farmaceut opšti smer – dva (2) izvršioca,
6. samostalni istraživač – jedan (1) izvršilac,
7. samostalni istraživač – jedan (1) izvršilac,
8. diplomirani pravnik – dva (2) izvršioca,
9. viši medicinski tehničar opšteg smera – pet (5) izvršilaca,
10. viši radiološki tehničar – tri (3) izvršioca,
11. viši laboratorijski tehničar – četiri (4) izvršioca,
12. viši fizioterapeut – dva (2) izvršioca,
13. medicinski tehničar opšteg smera – dvadeset (20) izvršilaca,
14. medicinski tehničar laboratorijskog smera – tri (3) izvršioca,
15. farmaceutski tehničar – jedan (1) izvršilac,
16. poslužilac bolesnika – petnaest (15) izvršilaca,
17. operater za obradu i unos podataka – četiri (4) izvršioca,
18. mehaničar – tri (3) izvršioca,
19. instalater vodovoda i kanalizacije – jedan (1) izvršilac,
20. referent za zaštitu od požara – jedan (1) izvršilac,
21. elektromehaničar za medicinska elektronska sredstsva – jedan (1) izvršilac,
22. manipulant – dva (2) izvršioca,
23. monter centralnog grejanja – jedan (1) izvršilac,
24. metrolog – jedan (1) izvršilac,
25. pomoćni radnik – jedan (1) izvršilac,
26. elektroinstalater-dispečer – jedan (1) izvršilac i
27. perioničar-peglar – dva (2) izvršioca.

B) NA ODREĐENO VREME:
28. lekar – specijalista neurologije – dva (2) izvršioca,
29. medicinski tehničar opšteg smera – tridesetpet (35) izvršilaca.

OPŠTI USLOVI ZA PRIJEM U SLUŽBU ZA SVA RADNA MESTA:
1. da je kandidat punoletan,
2. da je kandidat državljanin Republike Srbije,
3. da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
4. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti, odnosno da nije osuđivan za takva dela kaznom zatvora u trajanju od najmanje šest (6) meseci,
5. da je kandidat regulisao vojni rok pod oružjem (za kandidate muškog pola),
6. da je kandidat zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije.

POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U SLUŽBU NA ODREĐENO RADNO MESTO:
– za radno mesto na rednom broju 1): završen medicinski fakultet i specijalizacija iz radiologije;
– za radno mesto na rednom broju 2): završen medicinski fakultet i specijalizacija iz interne medicine;
– za radno mesto na rednom broju 3): završen farmaceutski fakultet i specijalizacija iz farmakoinformatike;
– za radno mesto na rednom broju 4): završen farmaceutski fakultet – smer medicinska biohemija, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 5): završenim farmaceutski fakultet – opšti smer, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 6): završen elektrotehnički fakultet – opšti smer,
– za radno mesto na rednom broju 7): završen elektrotehnički fakultet – smer biomedicinski inženjering, poznavanje engleskog jezika, rada na računaru, poželjno iskustvo u radu u nuklearnoj medicini,
– za radno mesto na rednom broju 8): završen pravni fakultet,
– za radno mesto na rednom broju 9): završena viša medicinska škola ili visoka medicinska škola strukovnih studija – opšti smer, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 10): završena viša medicinska škola ili visoka medicinska škola strukovnih studija – smer radiološki tehničar, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 11): završena viša medicinska škola ili visoka medicinska škola strukovnih studija – smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 12): završena viša medicinska škola ili visoka medicinska škola strukovnih studija – smer fizioterapeut, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 13) i 29): završena srednja medicinska škola – opšti smer položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 14): završena srednja medicinska škola – smer laboratorijski tehničar, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 15): završena srednja farmaceutska škola – smer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit;
– za radno mesto na rednom broju 16), 22), 25) i 27): završena osnovna škola;
– za radno mesto na rednom broju 17): završena srednja škola u četvorogodišnjem trajanju, poznavanje rada na računaru;
– za radno mesto na rednom broju 18): završen VKV mašinbravar, prednost imaju kandidati sa položenim stručnim ispitom za kompresoristu;
– za radno mesto na rednom broju 19): završena škola za KV radnike za instalatere vodovoda i kanalizacije;
– za radno mesto na rednom broju 20): završen fakultet zaštite na radu-smer zaštita od požara;
– radno mesto na rednom broju 21): završena srednja elektrotehnička škola – smer medicinska tehnika;
– za radno mesto na rednom broju 23): VKV obrazovanje mašinskog usmerenja i položen ispit za zavarivača, uz odgovarajući sertifikat kao dokaz o položenom ispitu;
– za radno mesto na rednom broju 24): završen Elektrotehnički fakultet;
– za radno mesto na rednom broju 26): završena viša elektrotehnička škola ili VKV obrazovanje elektro usmerenja – smer automatika i
– za radno mesto na rednom broju 28): završen medicinski fakultet i specijalizacija iz neurologije, položen stručni ispit.

Saglasno odredbama člana 125. Zakona o Vojsci Srbije, između kandidata koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa, prednost ima supružnik, odnosno član porodice poginulog profesionalnog pripadnika Vojske Srbije, poginulog ili umrlog od posledica povreda zadobijenih u vršenju službe u Vojsci Srbije i supružnik profesionalnog pripadnika Vojske Srbije premeštenog iz jednog u drugo mesto službovanja.

Pre prijema u radni odnos, za kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa i i uđu u najuži izbor, uz njihovu pisanu saglasnost biće izvršena bezbednosna provera.

Sva primljena lica, koja se prvi put primaju u službu u Vojnomedicinsku akademiju, podležu probnom radu u trajanju od 6 (šest) meseci. Probni rad prati njihov pretpostavljeni, koji će po okončanju istog nadležnom rukovodiocu dati pisano mišljenje o tome da li je primljeni vojni službenik zadovoljio na probnom radu. Licu koje ne zadovolji na probnom radu otkazuje se radni odnos bez prava na novčanu naknadu zbog otkaza.

UZ PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI OBAVEZNO PRILAŽU:
1. CV ili kratku autobiografiju,
2. uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest (6) meseci,
3. izvod iz matične knjige rođenih – ne stariji od šest (6) meseci,
4. diploma ili fotokopija diplome o završenoj školi – fakultetu,
5. uverenje o položenom stručnom ispitu,
6. potvrda o regulisanoj vojnoj obavezi pod oružjem – za kandidate muškog pola,
7. uverenje državnog organa u kojem je kandidat bio u službi da mu radni odnos u državnom organu nije prestajao zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,
8. uverenje nadležnog organa MUP-a da kandidat nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest (6) meseci – ne starije od šest (6) meseci,
9. uverenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti – ne starije od šest (6) meseci,
10. dokaz o prethodnom radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice).

Kandidati koji uđu u najuži izbor, pre prijema u radni odnos, dostaviće lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Svi dokazi o ispunjenosti uslova za prijem dostavljaju se kao originali ili overene fotokopije.

IZBORNI POSTUPAK:
Izborni postupak će se sprovesti samo među kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa za prijem na radno mesto na koje su konkurisali. Sa svim kandidatima među kojima se sprovodi izborni postupak, konkursna komisija će obaviti razgovor i izvršiće njihovo rangiranje prema kriterijumima koje je odobrio načelnik Uprave za kadrove.

Poziv za razgovor i sva pismena dostavljaju se kandidatu na adresu koju kandidat navede u prijavi na javni konkurs.

Odluku o izboru kandidata doneće nadležni starešina i sa sadržajem iste biće obavešteni svi kandidati koji učestvuju u izbornom postupku.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijavu na konkurs, sa priloženim dokazima o ispunjenosti uslova, dostaviti na adresu: Vojnomedicinska akademija, Beograd, Crnotravska 17, sa naznakom: ”Za konkurs za prijem u službu”, poštom preporučeno ili lično na delovodstvu Vojnomedicinske akademije (peti sprat).

U prijavi na konkurs obavezno se navodi ime i prezime kandidata, ime jednog roditelja, JMBG, adresa prebivališta, adresa na koju se kandidatu dostavljaju obaveštenja, broj telefona, radno mesto na koje se kandidat prijavljuje, dosadašnje radno i stručno iskustvo kandidata i podaci o posebnim znanjima i veštinama.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16. septembar 2010. godine.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi na traženi način, biće odbačene bez prava na žalbu.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: vojni službenik Jasmina Petrović, telefon 011/3608-756.