Home [njuz] Opšte odredbe za upis studenata na državne fakultete i okvirni termini prijemnih...

Opšte odredbe za upis studenata na državne fakultete i okvirni termini prijemnih ispita

78
0

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA
NA FAKULTETIMA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA ZA ŠKOLSKU 2007/2008. GODINU

OPŠTE ODREDBE

1. Fakulteti će utvrditi broj studenata po odsecima, grupama i smerovima u okviru broja studenata koji je utvrdila Vlada, Odlukom o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika za školsku 2007/2008. godinu.

2. U prvu godinu osnovnih studija na fakultetima može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju utvrđeno ovim konkursom.

3. U prvu godinu osnovnih studija na fakultetima umetnosti može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, odnosno lice koje nema završeno srednje obrazovanje, pod uslovima utvrđenim ovim konkursom.

4. Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za proveru sklonosti i sposobnosti ako je polaganje takvog ispita predviđeno ovim konkursom. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše. Kandidat je dužan da polaže sve ispite predviđene ovim konkursom, za
fakultet za koji konkuriše.
Kandidati koji konkurišu za upis na fakultetima umetnosti obavezni su da polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pod položenim ispitom za proveru sklonosti i sposobnosti podrazumeva se postizanje broja bodova iznad praga koji utvrđuju fakulteti umetnosti pojedinačno.

5. Srodni fakulteti mogu utvrditi zajedničke ili jedinstvene programe prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, i održati zajednički prijemni ispit ili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, ukoliko je to ovim Konkursom utvrđeno.

6. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji na fakultetima pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

7. Izbor kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru skolonosti i sposobnosti i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi.

RANG LISTA se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

8. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi, prilikom konkurisanja na fakultete umetnosti, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, 2 drugom, trećem i četvrtom razredu. Po ovom osnovu kandidat može steći na fakultetima umetnosti najmanje 8, a najviše 20 bodova.
Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

9. Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 60 bodova, odnosno od praga (propisanog od strane fakulteta umetnosti) do 80 bodova, za kandidate na fakultetima umetnosti.

10. Fakultet utvrđuje JEDINSTVENU RANG LISTU svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, bez obzira na način finansiranja.
Na fakultetima gde je predviđeno polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti pravo na rangiranje na JEDINSTVENOJ RANG LISTI imaju samo oni kandidati koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti.
Dakle, ti fakulteti utvrđuju JEDINSTVENU RANG LISTU kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom, bez obzira na način finansiranja.
Mesto na JEDINSTVENOJ RANG LISTI i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija.

11. Kandidat može biti upisan na teret buxeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen ovim konkursom za fakultet, a ima najmanje 51 bod.

12. Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata, koji je određen ovim konkursom za fakultet, odnosno grupu ili smer na fakultetu, a ima najmanje 30 bodova.

13. Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na JEDINSTVENOJ RANG LISTI nije utvrđen na način predviđen Konkursom, može podneti prigovor dekanu fakulteta na kome je konkurisao za prijem u roku od tri dana od objavljivanja rang liste.
Dekan donosi odluku o prigovoru u roku od tri dana od podnošenja prigovora.
Kandidat može izjaviti žalbu Savetu fakulteta, u roku od tri dana od prijema rešenja. Savet fakulteta rešava po žalbi u roku od tri dana od njenog prijema.

14. Nakon odlučivanja po prispelim prigovorima odnosno žalbama, fakultet utvrđuje i objavljuje KONAČNU RANG LISTU svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim ovim konkursom.
KONAČNA RANG LISTA je osnov za upis kandidata. 15. Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, fakultet će upisati umesto njega sledećeg kandidata, prema redosledu na KONAČNOJ RANG LISTI, u roku utvrđenom konkursom.

KONKURSNI ROKOVI
PRVI KONKURSNI ROK ZA FAKULTETE traje od 20. juna do 15. jula 2007. godine i to:
– prijavljivanje kandidata 20, 21. i 22. juna 2007. godine,
– polaganje prijemnih ispita 27, 28. i 29. juna 2007. godine, prema rasporedu objavljenom na fakultetu,
– upis kandidata mora biti završen do 15. jula 2007. godine.

Datume prijavljivanja, polaganja prijemnih ispita, objavljivanja jedinstvene rang liste, konačne rang liste i upisa kandidata odrediće svaki fakultet u okviru gore propisanih termina.
Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama fakulteta.

DRUGI KONKURSNI ROK fakultet će oglasiti 31. jula 2007. godine na isti način.
DRUGI KONKURSNI ROK ZA FAKULTETE traje od 1. do 20. septembra 2007. godine i to:

– prijavljivanje kandidata 3. i 4. septembra 2007. godine,
– polaganje prijemnih ispita 5. 6. i 7. septembra 2007. godine, prema rasporedu objavljenom na fakultetu,
– upis kandidata mora biti završen do 20. septembra 2007.godine.

Datume prijavljivanja, polaganja prijemnih ispita, objavljivanja jedinstvene rang liste, konačne rang liste i upisa kandidata odrediće svaki fakultet u okviru gore propisanih termina.
Sva bliža obaveštenja u vezi sa sprovođenjem konkursa biće istaknuta na oglasnim tablama fakulteta.

UPIS DRŽAVLJANA SRBIJE KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljanima Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu, a nemaju nostrifikovana dokumenta potrebna za upis u prvom konkursnom roku omogućiće se da konkurišu u DRUGOM KONKURSNOM ROKU za upis u prvu godinu osnovnih studija, po prethodno obavljenoj nostrifikaciji njihovih školskih svedočanstava stečenih u inostranstvu.

Ovi kandidati upisuju se na fakultet na osnovu posebne rang liste u okviru kvote koja se utvrđuje kao 2% broja određenog za upis studenata na teret budžeta, odnosno broja onih koji plaćaju školarinu.

UPIS STRANIH STUDENATA

Na prvu godinu osnovnih studija fakulteti mogu upisati neograničen broj kandidata stranih državljana. Kandidat – strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze:
– da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
– da vlada srpskim jezikom, što dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

OSTALE ODREDBE

1. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavni list predaju fotokopije ovih dokumenata, i to:
– svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
– diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
– dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

2. Za polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i druge troškove koje ima fakultet u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun fakulteta, u iznosu koji odredi fakultet.

3. Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

4. Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
– originalna dokumenta,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– dva obrasca ŠV-20,
– indeks,
– dve fotografije formata 4h6 sm,
– dokaz o uplati naknade za studente koji se sami finansiraju.

5. Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na Konkurs se ne vraćaju.

Opšte i ostale odredbe Konkursase primenjuju ukoliko nije drugačije utvrđeno tekstom konkursa svakog pojedinačnog fakulteta. Sve ispravke Konkursa biće objavljene na oglasnoj tabli fakulteta.