Home [konkursi] Poziv za finansiranje projekata za podsticanje mladih na aktivnosti za zaštitu životne...

Poziv za finansiranje projekata za podsticanje mladih na aktivnosti za zaštitu životne sredine, za 2010. godinu

63
0
penGRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Kancelarija za mlade upućuje POZIV ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA PODSTICANjE MLADIH NA INICIJATIVE I AKTIVNOSTI KOJE SU USMERENE NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ ZA 2010. GODINU

Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, na osnovu Zaključka gradonačelnika grada Beograda broj: 020-1959/10-G od 22. juna 2010. godine, poziva sve zainteresovane da podnesu prijavu za finansiranja projekata koji se odnose na podsticanje mladih na inicijative i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu životne sredine i održivi razvoj za 2010. godinu. U obzir će se uzeti projekti koji doprinose realizaciji sledećih ciljeva:

1. Poboljšanju položaja mladih na nivou grada Beograda, a u pogledu njihovog sveobuhvatnijeg pristupa pitanju ekologije i održivog razvoja;
2. Razvijanju svesti i ponašanju mladih u duhu održivog razvoja, zaštite životne sredine, kao i očuvanju prirodne baštine;
3. Smanjenju rizika po zdravlje mladih koji potiču iz životne sredine;
4. Obezbeđivanju uslova za aktivno učešće mladih u procesu donošenja odluka u vezi sa zaštitom životne sredine i održivog razvoja;
5. Razvoju kapaciteta sistema koji će omogućiti sprovođenje politike prema mladima, kao i pratiti i adekvatno reagovati na sve probleme od značaja za mlade u segmentu održivog razvoja i zaštite životne sredine.

Podnosioci prijava mogu biti neprofitne organizacije i institucije sa sedištem registrovanim na teritoriji grada Beograda (nevladine organizacije, univerziteti, instituti, stručne asocijacije, sindikati, udruženja i druge neprofitne institucije), koje ispunjavaju uslove iz Uputstva za podnošenje prijava za finansiranje projekata koji se odnose na podsticanje mladih na inicijative i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu životne sredine i održivi razvoj za 2010. godinu.

Ukupan iznos sredstava za finansiranje projekata koji se odnose na podsticanje mladih na inicijative i aktivnosti koje su usmerene na zaštitu životne sredine i održivi razvoj za 2010. godinu je 3.900.000,00 dinara, a maksimalni iznos sredstava koji može biti dodeljen po projektu je 700.000,00 dinara.

Uputstvo za podnošenje prijava i prijava (konkursna dokumentacija), su dostupni i mogu se preuzeti na ovoj strani (na dnu), ili u prostorijama Kancelarije za mlade, Beograd, Masarikova 5/XIV, kancelarija 1401/1 svakog radnog dana od 9 do 16 časova. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 3061-426  i 3061-739  ili putem mejla: mladioffice@beograd.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to:

– preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/ XIV Beograd;
– posredstvom kurira ili ličnom dostavom u Pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Kancelarija za mlade, Masarikova 5/ XV Beograd. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat mora da sadrži naznaku „PRIJAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJI SE ODNOSE NA PODSTICANjE MLADIH NA INICIJATIVE I AKTIVNOSTI KOJE SU USMERENE NA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ ZA 2010. GODINU“, a na poleđini koverte naziv, adresa i zavodni broj podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži: formular za prijavu sa pratećom dokumentacijom – original i dve kopije.

Prijave poslate na drugi način (na primer faksom ili mejlom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 13. avgust 2010. godine do 16 časova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Formular
Uputstvo