Stipendije za studije u Francuskoj 2010-2011

0
SHARE

 U želji da unapredi saradnju između Francuske i Srbije i da podstakne mobilnost studenata iz Srbije, Ambasada Francuske u Srbiji obnovila je konkurs za dodelu stipendija za 2010-2011. godinu za studente iz Srbije koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorate.Biće dodeljeno više od dvadeset stipendija, namenjenih za pokrivanje troškova školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja:

 

- za master II, stipendija u trajanju od 10 meseci

- za doktorat, stipendija omogućava da se naizmenično boravi u Srbiji i u Francuskoj u periodu od 3 uzastopne godine, s tim što bi student trebalo godišnje da provede u Francuskoj 6 meseci, to jest 18 meseci ukupno, u skladu sa konvencijom o komentorstvu između univerziteta u Srbiji i odabranog Univerziteta u Francuskoj

- Studenti koji budu izabrani imaće status „stipendiste Francuske Vlade”

Procedura za dodelu stipendija:

Izbor kandidata Retour à la table des matières

Kandidati koji mogu da konkurišu:

- Studenti koji imaju srpsko državljanstvo

- koji planiraju da u Francuskoj upišu studije « master II » ili « doktorat »; u izuzetnim slučajevima razmatraće se kandidature koje se odnose na određene smerove pri Visokim školama, Institutima za političke nauke…)

- koji su završili 4. godinu studija ili će je završiti najkasnije do juna 2010. (osim za studente koji podnose kandidaturu za prethodno pomenuto posebno školovanje)

Razmatraće se kandidature koje su dostavljene direktno, običnom ili elektronskom poštom Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske do 15. februara 2010. Kandidature dospele posle ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Ipak, u slučaju da u određenom roku nije prikupljeno dovoljno kvalitetnih kandidatura, Odeljenje za saradnju i kulturnu delatnost zadržava pravo da raspiše novi konkurs.

Kontakt osoba za prijem kandidatura:

Gđa Vesna Adamović

(011) 302 36 39

vesna.adamovic@diplomatie.gouv.fr

Odeljenje za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske – Zmaj Jovina 11 – 11 000 Beograd

Potrebna dokumentacija Retour à la table des matières

Da bi bio uzet u razmatranje, dosije kandidata treba da sadrži :

- curriculum vitae

- motivaciono pismo na francuskom

- kopiju i prevod poslednje stečene diplome

- spisak položenih ispita sa ocenama

- svaki dokument za koji student smatra da bi bio koristan za upotpunjenje dosijea (druge stečene diplome, preporuke profesora…)

- detaljan opis školovanja koje student želi da nastavi u Francuskoj, naziv univerziteta ili visokoškolske francuske ustanove na kojima se stiče željena diploma

- dokaz da je već uspostavljen kontakt sa odabranim univerzitetom (univerzitetima) ili visokoškolskom ustanovom

Pre dostavljanja dosijea upoznajte se dobro sa mogućnostima studiranja u Francuskoj

Posetite sajt CampusFrance

Ili, za tehnicke nauke, sajt mreže « n+i »

Ili zakažite sastanak za razgovor u Francuskom kulturnom centru, u odeljenju CampusFrance : kontakt sandra.elezovic@ccf.org.rs. Rad sa strankama utorkom i četvrtkom od 13h do 16h (uz prethodno zakazivanje)

Za stupanje u kontakt sa bivšim stipendistima Francuske Vlade i za dobijanje njihovih saveta kontaktirajte Udruzenje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema (ADEF)

Procedura Retour à la table des matières

Svaka kandidatura najpre će biti razmatrana u Odeljenju za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske. Tom prilikom biće izdvojeni nepotpuni ili neodgovarajući dosijei i biće izvršen predizbor kandidata prema kriterijumima navedenim u daljem tekstu u tačkama 1 i 2 . Kandidati koji budu odabrani u prvom krugu biće pozvani krajem marta 2010. na razgovor sa komisijom.

Kriterijumi za razmatranje dosijea Retour à la table des matières

Ustanovljena su 4 podjednako važna kriterijuma. Razgovor sa kandidatima treba, pre svega, da omogući da se odredi kvalitet kandidata prema 1. i 2. kriterijumu :

1) Uspeh tokom studiranja kandidata

Ocene dobijene tokom školovanja, mišljenje profesora…

2) Uskladjenost kandidature sa prioritetima saradnje Odeljenja za saradnju i kulturnu delatnost Ambasade Francuske

Kao dopunu prethodnim kriterijumima, Odeljenje za saradnju daje prioritet :

- kandidaturama vezanim za usavršavanje iz oblasti nauke i tehnike

- kandidaturama koje se uklapaju u projekte međuinstitucionalne saradnje koje je Ambasada Francuske već uspostavila.

3) Kvalitet projekta nastavka studija ili profesionalnog usavršavanja

Razmatraće se motivisanost kandidata, usklađenost njegove kandidature sa njegovim profesionalnim ciljevima…

4) Znanje francuskog jezika

Traži se dobro vladanje francuskim jezikom. U slučaju da članovi žirija nisu uvereni u zadovoljavajući nivo znanja kandidata, mogu od njega zahtevati da polaže test iz jezika i tako mu predlože rešenje za usavršavanje jezika pre polaska u Francusku.

Ipak, mogu se izuzeti studenti koji nameravaju da u Francuskoj nastave studije koje su organizovane kao dvojezične, francusko-engleske, ili koje su na engleskom jeziku.

Takodje će se voditi računa o uravnoteženosti odabira kandidata u odnosu na područja (pre svega Univerzitete) sa kojih dolaze.

Najzad, u slučaju suočenja sa podjednako kvalitetnim kandidaturama, prednost će biti data studentima koji nisu nikada imali mogućnost da duže borave u inostranstvu.

Komisija je jedina koja odlučuje o dodeli stipendija.

Odluke komisije biće saopštene tokom aprila 2010. godine.