Home [konkursi] Konkurs za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela

Konkurs za sufinansiranje kapitalnih izdavačkih dela

60
0

 GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za kulturu objavljuje KONKURS za dostavljanje predloga za  SUFINANSIRANjE KAPITALNIH IZDAVAČKIH DELA U OBLASTI UMETNOSTI, DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH NAUKA

Pravo učešća imaju izdavačka preduzeća, ustanove i druga pravna lica, registrovana za izdavačku delatnost, čije je sedište na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: podnosilac predloga).
Podnosilac može da prijavi predloge najviše za dva kapitalna dela.
Podnosilac predloga može da konkuriše delima koja se izdaju u formi štampane knjige ili u digitalnoj formi.

Podnosilac predloga može da konkuriše za učešće u finansiranju:
– autorskih prava za kapitalno delo,
– troškova pripreme (dizajn, otkup autorskih prava za ilustrativni materijal, troškovi prevoda i slično),
– troškova štampe kapitalnog dela.

Podnosioci predloga ne mogu da konkurišu za sredstva za plate zaposlenih ili materijalne troškove (zakup prostora, komunalni troškovi, troškovi korespondencije i slično), koji su nastali prilikom rada na izdavanju kapitalnog dela, kao ni za sredstva potrebna za promotivne materijale i reklamne kampanje, kao i za distribuciju kapitalnog dela.
Pravo učešća nemaju predlagači čija su dela finansirana sa više od 50 odsto sredstava iz budžeta ministarstava ili drugih državnih organa.

Podnosilac predloga dužan je da dostavi:
– formular popunjen pisaćom mašinom ili kompjuterom (formular možete preuzeti sa ove stranice u odeljku Korisni linkovi (desno) ili na prijavnici zgrade Gradske uprave na Trgu Nikole Pašića 6);
– dokaz o registraciji pravnog lica i broj tekućeg računa;
– detaljan sinopsis i sadržaj dela;
– deo iz predloženog projekta od najmanje jednog autorskog tabaka, a za dela u digitalnoj formi – odgovarajući uzorak;
– belešku o autoru dela, prevodiocu i redaktoru, piscu predgovora (pogovora);
– podatke o grafičkoj opremi i dizajnu dela;
– detaljni budžet predloga (plan prihoda i rashoda);
– najmanje dve stručne recenzije dela.

Po potrebi, komisija može da zatraži i dodatni uvid u delo. Nekompletne prijave se ne razmatraju. Materijali se ne vraćaju.

Rok za dostavljanje predloga je 15. avgust 2009. godine.
Komisija za kapitalne izdavačke projekte u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka izabraće kapitalna dela na osnovu kriterijuma, a realizaciju će pomoći Sekretarijat za kulturu.

Za kapitalno delo u oblasti umetnosti, društvenih i humanističkih nauka smatra se delo koje svojom trajnom vrednošću, istraživačkim dometima i značajem za kulturu, umetnost i humanističke nauke prevazilazi standarde domaće izdavačke produkcije, predstavlja poseban doprinos umetničkoj i naučnoj oblasti u kojoj je nastalo i za čije izdavanje je potrebno ulaganje značajnih materijalnih sredstava. Komisija će uzimati u obzir i odnos izdavača prema sredstvima koja su, eventualno, dobijali na konkursima u prethodnim godinama. Podnosioci predloga će u roku od 60 dana od dana prestanka važnosti ovog oglasa biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Sekretarijat za kulturu zaključuje ugovor sa podnosiocima predloga izabranih kapitalnih dela.
Podnosioci predloga koji dobiju sredstva na konkursu, obavezni su da kapitalno delo objave u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora. Ukoliko se kapitalno delo ne objavi u navedenom roku, podnosilac predloga dužan je da Sekretarijatu za kulturu vrati ugovoreni iznos sa pripadajućim zateznim kamatama. Isto tako, podnosioci predloga su obavezni da 34 primerka objavljenog kapitalnog dela besplatno dostave Biblioteci grada Beograda.

Predloge sa popunjenim formularima obavezno dostaviti u tri primerka, na adresu: Sekretarijat za kulturu, Beograd, Trg Nikole Pašića 6, sa naznakom „Kapitalna dela”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 3216-043, ili i-mejlom: jovan.jovanovic@beograd.gov.rs.

Formular (Word fajl)