Konkurs za stipendije Vlade Maroka za školsku 2008/2009. godinu

0
SHARE

 Vlada Maroka predlaže dodelu 15 stipendija kandidatima iz Srbije koji žele da studiraju na Državnim marokanskim institucijama vosokog i profesionalnog obrazovanja. Stipendije su namenjene budućim kandidatima iz Srbije za osnovne, specijalističke, master i doktorske studije za školsku 2008/2009. godinu. Kandidati mogu usavršavati svoje visoko obrazovanje na 28 marokanskih univerziteta na arapskom ili francuskom jeziku. Diplomate i državljani Srbije koji borave privremeno u Maroku mogu upisati svoju decu, ali bez prava na stipendiju.

Kandidatura treba obavezno da sadrži sledeću dokumentaciju:
molba kandidata u kojoj se navode željeni smerovi i ustanove, uz jasno navođenje podataka ( adresa, telefon, elektronska pošta).
formular za kandidaturu, uredno ispunjen i praćen sledećim dokumentima u 2 primerka:

1. Overena kopija potvrde o položenoj maturi
2. Overena kopija pregleda ocena sa mature
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. Fotokopija pasoša i / ili lične karte
5. Lekarska potvrda koju izdaju državne lekarske službe, a kojom se potvrđuje fizička sposobnost kandidata i garantuje da ne boluje ni od kakve zarazne ili akutne bolesti, ili da nije prenosilac neke epidemije (kandidat može biti podvrgnut kontra-pregledu čim stigne u Maroko)
6. Dve skorašnje fotografije u boji sa naznačenim imenom, prezimenom i državljanstvom na poleđini
7. Program studija i sistem ocena
8. Kandidati za master i doktorske studije treba da ponesu overene kopije diploma o završenom visokom obrazovanju, preglede ocena i programe završenih studija kao i jedan primerak rada sa kraja studija.

Opšti uslovi za upis

a. Redovne studije
Izbor kandidata sa maturom će biti izvršen prema uslovima za upis na traženi univerzitet, odobrenim i otvorenim fakultetima, raspoloživim mestima i akademskom kvalitetu podnete prijave..
Kandidati treba da imaju završenu srednju školu u 2008. godini sa najnižom ocenom: vrlo dobar ili dobar.
Godine starosti variraju od 19 do 23 godine, u zavisnosti od univerziteta.

b. Master studije i doktorat
Kandidati za upis za postdiplomske studije (DESA-Diplome des EtudesSuperieuresApprofondies) ili specijalizaciju (DESS)treba da imaju diplomu o završenim visokim studijama (matura 4 ili 5 u traženoj oblasti sa ocenom «dobar».

Kandidati za doktorat treba da poseduju diplome DESA, DESS, ili ekvivalentnu diplomu traženog fakulteta.
U nekim slučajevima, konačan upis je uslovljen podnošenjem potvrde o jednakosti dobijene diplome, u skladu sa Ukazom br.2-01-333 od 21. juna 2001. koji se odnosi na uslove i proceduru izdavanja potvrde o jednakosti diploma visokog obrazovanja.

Sve dodatne informacije o formiranju kadrova, spisku škola, opcijama, uslovima upisa, trajanju studija i diplomama, kao i uslovima boravka u Maroku, mogu se naći na sajtu Agencije za međunarodnu saradnju (AMCI): www.enssup.gov.ma.
Francuski jezik je pomoćni jezik u većini školskih institucija, posebno u naučnim i tehničkim oblastima.

Kandidati koji žele da nastave islamske studije ili studije arapskog jezika i književnosti, moraju dobro vladati arapskim jezikom.

Provera i izbor kandidata

Marokanska Agencija za međunarodnu saradnju će razmatrati predložena dosijea, eventualno sa predstavnicima koje će organi Republike Srbije imenovati. Izabrane prijave će biti dostavljene nadležnim ministarstvima, kojima pripadaju izabrani fakulteti. Spisak prihvaćenih kandidata i fakulteta će biti dostavljen diplomatskim putem.

Način upisa
Svaki prihvaćeni kandidat će dobiti, diplomatskim kanalima, informativno pismo sa svim podacima o stipendiji i obrazovanju koja mu se nudi, kao i o uslovima konačnog upisa i boravka u Maroku.
Pismo treba zvanično vratiti agenciji, potpisano od strane kandidata.
Dolazak kandidata u Maroko znači da je prihvatio ponudu. Upis i stipendija su nepovratni. Ne može se tolerisati nikakav zahtev o promeni smera ili univerziteta.

Po dolasku u Rabat, student mora otići u odeljenje za formiranje kadrova pri Agencijiradi:
uzimanja i popunjavanja dosijea za upis i stipendiju
dobijanja dozvole za upis
dobijanje prve stipendije za prvo dvomesečje (septembar i oktobar)

Kada završi te formalnosti, student mora otići na univerzitet radi definitivnog upisa. Mora takođe da pošalje Agenciji overenu kopiju potvrde o upisu, izdate od strane fakulteta.
Treba napomenuti da je školovanje besplatno u državnim institucijama.

Stipendija

Stipendija se dodeljuje studentima koji su prihvaćeni od strane Agencije i redovno upisani u državnim institucijama visokog obrazovanja.

Stipendija iznosi 750 Dirhamas, oko 96 $ mesečno i dodeljuje se tokom redovnog trajanja studija.
Stipendija se isplaćuje 12/12, svakog meseca, u sedištu Agencije studentima koji žive u Rabatu i okolini, a u ostalim gradovima na univerzitetima gde borave studenti.

Plaćanje stipendije je vezano sa redovnim prisustvom na fakultetu i isplaćuje se unapred za svako dvomesečje.
Davanje stipendije isključuje preuzimanje na teret ostalih troškova u vezi sa upisom, internatom, transportom i drugim troškovima koji proizilaze iz nastavka studija.

Stipendija može biti produžena jednom u trajanju školske godine, ako student mora da ponavlja godinu. Ako bude ponovio po drugi put u toku studija, stipendija se ukida do upisa na višu godinu.
Uslovi dodele stipendije nalaze se u knjižici `Pravila o stipendijama za strane studente` koju svaki korisnik stipendije dobija po dolasku u Maroko.
Stipendista koji mora da preda svoj rad po završetku studija, dobija ugovorenu pomoć za štampanje svog rada, pod uslovom da preda Agenciji jedan primerak rada, overenu kopiju diplome ili potvrdu o polaganju.
Stipendije za master studije traju dve godine, a za doktorske studije traju tri godine.

Doček studenata

Agencija može obezbediti, na zahtev, doček i prevoz studenata sa aerodroma MohamedVu Kazablanki do Rabata. Trebalo bi da dođu u grupi. U protivnom, mogu koristiti voz, autobus, taksi.

Smeštaj

Strani studenti, redovno upisani na državne univerzitete mogu, u zavisnosti od raspoloživih mesta, dobiti smeštaj u studentskom domu. Smeštaj u domu je do 3 godine.
Studenti koji su dobili smeštaj u međunarodnom studentskom domu, koji pripada Agenciji, dobijaju smeštaj za vreme studija.

Student može naći privatni smeštaj.

Na kraju školske godine, studenti koji ne mogu ići u svoju zemlju za raspust, mogu boraviti u univerzitetskom domu u Rabatu i to u okviru letnjeg smeštaja organizovanog od strane AMSI(Agencija za međunarodnu saradnju Maroka).

Ishrana

Postoje restorani u univerzitetskim domovima, gde se obrok služi studentima po odobrenoj ceni.
Zainteresovani studenti mogu dobiti karticu u univerzitetskom restoranu.
Zdravstveno osiguranje
Strani studenti koriste ( kao i marokanski) besplatnu zdravstvenu uslugu u bolnicama i zdravstvenim institucijama u Maroku.
S druge strane, A.M.C.I. preuzima zdravstvene troškove putem refundacije potrošenog iznosa u visini od 50% plaćenih troškova, sa maksimalnim iznosom od 1000 dirhama (128 $) godišnje.
Studenti mogu privatno da se osiguraju kod osiguravajućih društava u Maroku.

Uslovi boravka u Maroku

Posle završene procedure upisa i smeštaja, student mora obavezno da dođe u Službu za strance pri Nacionalnoj Bezbednosti u mestu boravka da bi dobio boravišnu dozvolu u Maroku. Boravišna dozvola se obnavlja svake godine.

Opšte informacije
formalnosti dobijanja vize kod ambasade Kraljevine Maroka u svojoj zemlji;
ako se kandidat ne prijavi u Agenciju u navedenom roku, smatra se da je odbio ponudu;
stipendije kandidata koji su odustali ne mogu biti ustupljene drugim kandidatima ili odložene za sledeću školsku godinu;
studenti treba da poštuju pravila fakulteta u mestu upisa;
neopravdano ili nedozvoljeno odsustva može dovesti do ukidanja stipendije i čak do potpunog isključivanja sa fakulteta;
kada student završi studije, obavezan je da se vrati u zemlju i da joj se stavi na raspolaganje.

Za sve dodatne informacije, kontaktirati sajt Agencije : www.amci.ma.

Kompletnu dokumentaciju kandidati treba da pošalju do 28. avgusta 2008. godine na sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-26, treći sprat, krilo c, kancelarija br.14.