Home [njuz] U magarećoj klupi i studenti

U magarećoj klupi i studenti

102
0

 Koje su obaveze studenata Univerziteta u Novom Sadu i koje im disciplinske mere mogu biti izrečene u slučajevima kršenja tih obaveza na ovoj visokoškolskoj ustanovi utvrdiće pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata UNS-a, kiji se uskoro očekuje.

 O predlogu pravilnika u januaru bi trebalo da se izjasni Studentski parlament, a za donošenje ovog akta nadležan je Savet Univerziteta, na predlog Senata.

 

U predlogu pravilnika stoji da je dužnost studenta da se pridržava propisa utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu, da čuva ugled i poštuje prava zaposlenih i studenata, da poštuje propisanu disciplinu i uobičajena pravila ponašanja u okviru univerzitetske akademske zajednice i da uredno izvršava svoje obaveze. Takođe je dužan da nadoknadi materijalnu štetu koju učini namerno ili iz krajnje nepažnje. Povrede discipline mogu biti lakše i teže. U lakše spadaju: kršenje reda na predavanjima, vežbama, ispitima i drugim oblicima nastave; namerno nanošenje materijalne štete (do 30.000 dinara) sredstvima Univerziteta ili fakulteta; vređanje nastavnika, saradnika i ostalih zaposlenih, studenata kao i gostiju Univerziteta i fakluteta; dolazak na nastavu, ispite i uopšte u univerzitetske i fakultetske prostorije u alkoholisanom stanju, pod dejstvom droga ili drugih psihoaktivnih susptanci; nepridržavanje propisa o zaštiti na radu.

Kao teže disciplinske povrede okvalifikovaće se: korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu i polaganje ispita protivno utvrđenim pravilima studija; polaganje ispita u korist drugog studenta; prepravka i upisavanje podataka u javnu ispravu (indeks, diploma, razne potvrde…) koju izdaje Univerzitet, odnosno fakultet, kao i njihovo korišćenje; krađa imovine Univerziteta, odnosno fakulteta, kao i imovine zaposlenih i studenata; izazivanje ili učestvovanje u tuči, kao i izazivanje nereda u prostorijama Univerziteta, fakulteta ili u Kampusu; širenje nacionalne, verske, rasne i druge netrpeljivosti; namerno ugrožavanje bezbednosti nepridržavanjem propisa o zaštiti na radu; upotreba, navođenje na upotrebu, davanje ili pomaganje u upotrebi alkohola, droga ili psihoaktivnih supstanci u prostorijama Univerziteta, odnosno fakulteta. Težom povredom discipline smatraće se i političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje u univerzitetskim ili fakultetskim prostorijama, kao i nasilno sprečavanje održavanja nastave. Takođe, ako student dobije tri opomene ili ukora za lakše disciplinske povrede one će se “objedinjeno” tretirati kao teža povreda discipline.
Kažnjivo fotokopiranje uybenika radi prodaje
Predlog pravilnika o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Novom Sadu među teže disciplinske povrede uvrstio je i fotokopiranje udžbenika, ali samo u slučaju kada student to radi s namerom da ove fotokopije prodaje i na tome zarađuje. U predloženom tekstu ova teža povreda discipline ovako je formulisana: “Neovlašćeno umnožavanje materijala za pripremanje ispita (fotokopiranje udžbenika i udžbeničkog materijala) radi stavljanja u promet i sticanja materijalne dobiti”.

Za učinjenu lakšu disciplinsku povredu student može dobiti opomenu ili ukor, dok mu za težu povredu sleduje strogi ukor, privremeno udaljavanje s fakulteta ili, u najtežim slučajevima, isključenje sa Univerziteta. Student može biti isključen i ako je prethodno već “zaradio” dva stroga ukora ili jedno privremeno udaljavanje, kao i ako je prisutne na fakultetu, odnosno Univerzitetu namerno doveo u životnu opasnost. Prilikom izricanja disciplinske mere, u obzir se uzimaju olakašavajuće i otežavajuće okolnosti, a naročito: težina povrede i njene posledice, stepen odgovornosti studenta, uslovi pod kojima je povreda učinjena, prethodno ponašanje studenta, ponašanje u toku postupka, kao i stav oštećenog.

Disciplinski organi koji vode disciplinski postupak su: disciplinska komisija fakulteta, kao prvostepeni organ i disciplinska komisija Univerziteta, kao drugostepeni organ. O disciplinskoj povredi koju učini student na studijskim programima koje realizuje Univerzitet odlučuje ad hok disciplinska komisija od tri člana koju imenuje rektor, s tim da je jedan član student koga delegira Studentski parlament Univerziteta. Prvostepena komisija ima tri člana, a njenog predsednika i jednog člana bira nastavno-naučno veće fakulteta iz reda nastavnika, dok jednog člana bira studentski parlament fakulteta iz reda studenata. Drugostepena komisija ima pet članova- predsednika i dva člana iz redova nastavnika, koje bira Senat Univerziteta, kao i dva člana iz redova studenata, koje bira Studenstki parlament Univerziteta. Predlog je da mandat članova komisija- nastavnika traje tri godine, a studentima godinu dana.

Disciplinska prijava podnosi se (u pisanom obliku) dekanu fakultetu na kojem studira student za koga se sumnja da je povredio disciplinu, odnosno koordinatoru ACIMSI-ja (univerzitetski interdisciplinarni i multidisciplinarni studijski programi) ili rektoru ukoliko je student sa ovih programa. Student protiv koga je pokrenut disciplinski postupak ne može da se ispiše sa fakulteta sve do okončanja tog postupka. Optuženi student ima pravo da angažuje pravnog savetnika, koji može prisustvovati raspravi, na koju se pozivaju počinilac disciplinske povrede, podnosilac prijave, a po potrebi i svedoci, veštaci i druga lica. Rasprava je usmena i javna. Pravosnažna odluka disciplinskog organa objavljuje se na oglasnoj tabli Univerziteta i fakulteta, a ako se radi o isključenju sa Univerziteta upisuje se u indeks, matičnu knjigu i ispisnicu. Ako se radi o težoj disciplinskoj povredi, komisija može da odredi da se odluka objavi i na drugi način- na časovima nastave, objavljivanjem u studentskoj štampi, na studentskom parlamentu. Ako prvostepena komisija smatra da disciplinska povreda ima obeležje krivičnog dela podneće prijavu nadležnom javnom tužiocu.

Izvor:Dnevnik