Home [konkursi] Program malih grantova Demokratske komisije u Srbiji – Ambasada SAD u Beogradu

Program malih grantova Demokratske komisije u Srbiji – Ambasada SAD u Beogradu

265
0

Ambasada SAD u Beogradu raspisuje konkurs za lokalne, neprofitne organizacije civilnog društva, nevladine organizacije (OCD ili NVO) i nezavisne medije za podnošenje prijava za učešće u Programu malih grantova Demokratske komisije u Srbiji.

Program malih grantova Demokratske komisije dodeljuje grantove za konkretne projekte koji podržavaju demokratiju i razvoj demokratskih institucija u Republici Srbiji. Grantovi će se prvenstveno dodeljivati nevladinim (NVO) i drugim neprofitnim organizacijama sa projektima u regionima van Beograda. Maksimalni iznos granta je 50.000 dolara, ali manji grantovi su poželjniji kako bi se podržalo više projekata. Da bi bio kvalifikovan za razmatranje, svaki podnosilac zahteva mora da bude registrovan na teritoriji Republike Srbije i da se bavi, ili da predloži realizaciju projekta čija je svrha dalje razvijanje demokratskih institucija u Srbiji, posebno u lokalnim opštinama.

Prioritetne teme projekta su:

  • Participatorna demokratija: Promovisanje većeg učešća informisanih građana – posebno, ali ne ograničavajući se na, studenata i mladih – u demokratskom procesu. Podrška efikasnom zagovaranju u ime zajednica ili grupa, promovisanje odgovora vlade na birače, jačanje transparentnosti i borba protiv korupcije. Edukacija birača i mladih, čak i ako još ne mogu da glasaju, o političkim izborima i procesima donošenja odluka. Javna debata o pitanjima od javnog interesa i značaja.
  • Ljudska prava: Promovisanje tolerancije, razumevanja i ravnopravnosti za ugrožene grupe stanovništva, posebno, ali ne ograničavajući se na, osobe sa invaliditetom (OSI), etničke i verske manjine, LGBTK zajednicu, migrante i izbeglice, žrtve rodno zasnovanog nasilja ili trgovine ljudima itd. Unapređenje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena.

Više informacija o uslovima i načinu prijavljivanja pogledajte u našem Vodiču kroz potencijalne izvore finansiranja, OVDE.