Home [stipendije] Stipendije Tokio fonda

Stipendije Tokio fonda

62
0

 Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sledeće USLOVE:
da su studenti na magistarskim studijama s odobrenom temom magistarskog rada ili da imaju odobrenu temu doktorske disertacije na jednom od sledećih fakulteta Univerziteta u Beogradu: Filozofskom, Filološkom, Ekonomskom, Pravnom i Fakultetu političkih nauka,

da su državljani Republike Srbije,
da su u trenutku zaključivanja konkursa mlađi od 28 godina,
da su osnovne studije završili sa srednjom ocenom najmanje 9,00 i da takav uspeh imaju i na magistarskim studijama,
da govore najmanje dva strana jezika koji se uče na fakultetu (od kojih je jedan svetski).

Svi kandidati koji ispunjavajuuslove konkursa biće pozvani da dostave programe istraživanja i da obave razgovor s članovima Komiteta. Deo razgovora biće vođen na svetskom jeziku za koji je kandidat naveo da njime vlada. Prilikom izbora stipendista biće uzeta u obzir srednja ocena kandidata, objavljeni radovi, ukoliko ih kandidat ima, kao i ponuđeni program istraživanja.

Kandidat podnosi na konkurs: prijavu s fotografijom, biografiju, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, overene kopije diploma o stečenom fakultetskom obrazovanju i završenim magistarskim studijama, ukoliko je te studije završio, odnosno uverenje o položenim ispitima na magistarskim studijama sa dobijenim ocenama, ukoliko kandidat nije završio ove studije, odluku o odobrenoj temi magistarskog rada, odnosno odluku o odobrenoj doktorskoj disertaciji, uverenje o položenim ispitima iz dva strana jezika na fakultetu i spisak objavljenih radova i radove, ako takvih ima.

Kandidat koji ima položen ispit iz jednog stranog jezika, može, o svom trošku, polagati ispit iz drugog stranog jezika na Filološkom fakultetu u toku trajanja konkursa. Prijave s potrebnom dokumentacijom treba da se dostave najkasnije do 30. decembra 2007. godine na adresu:

Komitet Tokio fonda, Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1,11000 Beograd
Beograd, 1. decembar 2007. godine
PREDSEDNIK KOMITETA
TOKIO FONDA
prof. dr Ljubiša Topisirović