«KOMUNIKACIJE, BONTON INFORMATIKA©»

0

calendar.gif1. međunarodni seminar za voditelje ureda (office managere), poslovne tajnice/sekretarice, tajnice/sekretarice i administrativne radnike
«KOMUNIKACIJE, BONTON INFORMATIKA©» Hotel Bosnia*** – Sarajevo, 18. – 21. oktobar 2007.

Seminar organizira trgovačko društvo Agencija d.o.o., koje se bavi poslovnim uslugama, izdavaštvom i edukacijom, s posebnim naglaskom na edukaciju administrativnih radnika.

CILJ SEMINARA je pomoći učesnicima u ovladavanju suvremenim standardima rada i ponašanja voditelja ureda, poslovnih tajnica/sekretarica, tajnica/sekretarica i administrativnih radnika na način kako je to uobičajeno u razvijenom svijetu, a posebno Europskoj uniji. U skladu s time osmišljen je ciklus seminara na kojima će polaznici dobiti osnovna znanja kojima treba vladati svaka tajnica/sekretarica. Seminari su zasebne cjeline i neučestvovanje na nekom od prethodno organiziranih seminara ne predstavlja prepreku za učestvovanje u bilo kojem drugom seminaru.

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog učesnika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Od metoda primjenjuju se rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

SEMINAR JE NAMIJENJEN administrativnim radnicima svih nivoa kao i svima koji se bave poslovima upravljanja administracijom: voditeljima ureda (office managerima), tehničkim sekretarima, poslovnim tajnicama/sekretaricama, sekretarima organa upravljanja, tajnicama/sekretaricama, administrativnim radnicima.

POZIVAMO VAS

da se prijavite i sudjelujete na ovom seminaru. Za sve detaljne informacije, molimo kontaktirajte našeg tehničkog organizatora – agenciju ALBATROS, Sarajevo.

Kontakt osoba:
Medi Vračić, Albatros Turistička agencija
Mula Mustafe Bačeskije br.6, Sarajevo
Tel: +387 33 271 690
Fax: + 387 33 271 691
E-mail: albatros@bih.net.ba
Web: www.albatros.com.ba

Prijavnica u prilogu!

VIŠE O SEMINARIMA MOŽETE PROČITATI U PRILOGU I NA INTERNET STRANICAMA ORGANIZATORA – AGENCIJE D.O.O. – www.theagency.hr

 – attach_pozivi_konkursi_2955_1.doc (68.5 KB)
 – attach_pozivi_konkursi_2955_2.doc (70.5 KB)

Previous articlePomilovanje za generaciju po Bolonjskoj dekleraciji
Next articlePovoljni krediti za 600 mladih biznismena