Home [konkursi] JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2016. GODINI NA...

JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2016. GODINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

41
0

Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima obezbedila je sredstva za podsticanje projekata ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje projekata koje realizuju udruženja na teritoriji Grada Beograda, iz  oblasti energetike, zaštite životne sredine, privrede, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja i dečije zaštite, koji su od javnog interesa i odnose se na:

 

 • popularizaciju, podsticanje, usmeravanje i jačanje svesti o značaju nabrojanih oblasti (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, izložbe i sl);
 • unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi i dr);
 • rešavanje pojedinačnih problema u oblastima koja su pobrojana i od značaja su za Grad;
 • sprovođenje konkretnih aktivnosti na rešavanju pojedinačnih lokalnih problema;
 • druge aktivnosti koje doprinose obrazovanju, odgovornom ponašanju i aktivnom uključivanju građana u oblasti od značaja za Grad Beograd.

Ukupna sredstava obezbeđena za sprovođenje javnog konkursa u budžetu Grada Beograda za 2016. godinu u skladu sa Odlukom o budžetu grada Beograda za 2016. godinu („Sl. list grada Beograda“ broj 81/15, 63/16) iznose 6.731.450,00 dinara.

Pravo da učestvuje na konkursu ima udruženje:

 • koje je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 99/11), na teritoriji grada Beograda;
 • koje nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 • koje u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom nije kažnjeno za prekršaj ili privredni prestup vezan za njegovu delatnost;
 • koje nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 • koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u navedenim oblastima (u daljem tekstu: udruženje).

Napomena: udruženja osnovana u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni glasnik RS”, br. 10/2016) i Zakonom o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, 88/2010 i 99/2011-dr. zakon) nemaju pravo učešća.

Udruženje na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za nedostajući deo sredstava. Ako konkuriše za nedostajući deo sredstava obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.

Maksimalni iznos sredstava koja mogu biti dodeljena jednom projektu iznosi 300.000,00 dinara.

Udruženje može da učestvuje na javnom konkursu samo sa jednim projektom koji se realizuje u celini na teritoriji Grada Beograda.

Projekat kojim se konkuriše treba da je kratkoročan, odnosno da se celokupan projekat  ili faza za koju se traže sredstva, realizuju do kraja kalendarske 2016. godine.  

 

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom i overenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:

 • potpisana i overena Izjava o ispunjavanju uslova za učešće;
 • druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje, biografije koordinatora projekata i ključnih lica uključenih u rad na projektu);
 • Kopija prve strane Statuta, odnosno one strane na kojoj su navedeni ciljevi udruženja.

Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu projekta, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima za realizaciju. Obrazac prijave i Izjava o ispunjavanju uslova za učešće se preuzimaju u Kancelariji za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, XIX sprat, soba 1919 ili sa zvanične internet stranice Grada Beograda kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Prilikom izrade planiranog budžeta projekta, udruženje definiše troškove prema Obrascu prijave. Neće biti prihvaćeni sledeći troškovi:

 • troškovi nastali pre potpisivanja ugovora,
 • troškovi adaptacije objekta,
 • troškovi prevoza van teritorije grada Beograda,
 • troškovi taksi prevoza,
 • troškovi više od jednog fiksnog i jednog mobilnog telefonskog računa na mesečnom nivou tokom trajanja projekta,
 • troškovi ugostiteljskih usluga (osim keteringa za potrebe promocije),
 • troškovi honorara koji prelaze trećinu ukupno odobrenog budžeta projekta.

 

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava grada Beograda Kancelarija za mlade i saradnju sa udruženjima, Beograd, ulica Kraljice Marije 1, sa naznakom: „Prijava ZA JAVNI KONKURS ZA FINSIRANjE PROJEKATA KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA U 2016. GODINI NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA“-  NE OTVARATI. PRIJAVA SE DOSTAVLjA U TRI ODŠTAMPANA PRIMERKA.

Komisija će u roku od 60 dana od dana zaključenja konkursa utvrditi Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata primenom sledećih kriterijuma:

Rb

KRITERIJUMI

Broj poena

1.

Kvalitet projekta (izvodljivost, mogućnost razvijanja projekta i njegova održivost, originalnost, aktuelnost teme,  opravdanost i dr)

5-30

2.

Ciljevi koji se postižu (obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja oblasti od značaja za grad Beograd i dr)

5-25

3.

Ciljna grupa i način uključivanja (veličina ciljne grupe, aktivno/pasivno uključivanje i dr)

4-10

4.

Prethodne aktivnosti i iskustvo udruženja(projekti, pisma preporuke i podrške i dr)

4-10

5.

Opravdanost budžeta projekta

2-10

6.

Saradnja sa drugim subjektima u realizaciji projekta

1-5

7.

Kvalitet dosadašnje saradnje udruženja sa Kancelarijom (ispunjavanje ugovornih obaveza za finansirani projekat: odlična, dobra, zadovoljava, otežana/loša saradnja)

Udruženjima koja do sada nisu sarađivala sa Kancelarijom dodeljuje se 1 poen.

Udruženjima koja do sada nisu sarađivala sa Kancelarijom, a  osnovana su u godini pokretanja konkursa dodeljuje se 2 poena.

0-10

Predlog liste odabranih projekata se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Beograda.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste odabranih projekata, u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.

Na predlog liste odabranih projekata učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od 5 dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru donosi Komisija u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

 

Na Odluku o izboru projekata udruženja sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta Grada Beograda za 2016. godinu, pribavlja se saglasnost gradonačelnika grada Beograda i odluka objavljuje na zvaničnoj internet stranici grada Beograda najkasnije u roku od 10 dana od dana dobijanja saglasnosti gradonačelnika.

Udruženjima koja budu izabrana na Javnom konkursu, odobrena novčana sredstva biće uplaćena na namenski račun.

Osobe za kontakt za sve dodatne informacije:

Dubravka Petrović 011-715 7803 dubravka.petrovic@beograd.gov.rs

Jugoslava Vojnović 011-715 7351  jugoslava.vojnovic@beograd.gov.rs

Dokumenta za preuzimanje:

Obrazac_prijave_2016_za_konkurs.docx

Izjava.docx

Finansijski_i_Narativni_izvestaj.doc