Home [konkursi] Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je konkurs za dotacije nevladinim organizacijama u...

Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je konkurs za dotacije nevladinim organizacijama u 2011. godini

65
0

racunar12Pokrajinski sekretarijat za privredu raspisao je konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U cilju unapređenja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansireće programe razvoja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini sa ukupnim iznosom od 2.000.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća. Na konkurs se mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

Rok za podnošenje prijava je 20. oktobar 2011. godine.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 7 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj privrede“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa ponosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave

2. Potvrda o izvršenoj registraciji

3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odluka o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4892 ili 021/456-885, faks 021/557-084.

Upitnik ćirilica

Upitnik latinica