Home [ volontiranje ] Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

108
0

mladi16Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije i Misija OEBS-a u Republici Srbiji pozivaju pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji
Cilj ovog programa je da se omogući veće učešće pripadnika nacionalnih manjina u javnom životu Republike Srbije. Mladima različitog nacionalnog porekla i različitih akademskih zvanja biće omogućeno da se bliže upoznaju sa radom državnih institucija u cilju podsticanja mogućnosti zapošljavanja pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi Republike Srbije. Ovaj program predviđa izbor deset (10) kandidata koji bi stažirali šest (6) meseci u periodu od novembra 2011. do kraja aprila 2012. godine. 

Prijava
Prijavni formular – zainteresovani kandidati treba da popune prijavni formular objavljen na veb stranicama Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu www.ljudskaprava.gov.rs, zatim na veb stranici Misije OEBS-a u Rerpublici Srbiji www.osce.org/serbia kao i Koordinacionog tela za jug Srbije www.kt.gov.rs (formular će biti dostupan u kancelariji Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u Bujanovcu, kao i u kancelarijama Koordinacionog tela za jug Srbije u Preševu i Bujanovcu, odnosno u zgradi opštine u Medveđi).
– Motivaciono pismo
– Skenirane kopije (elektronskom poštom) ili overene fotokopije  (redovnom poštom) stečenih diploma ili uverenja o studiranju ili overena fotokopija indeksa
– Uverenje o državljanstvu (skenirno elektronskom poštom ili, original ili overenu kopiju redovnom poštom)

Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 13. oktobra 2011. godine  redovnom poštom na adresu:

Ministartstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samouravu
Uprava za ljudska i manjinska prava
Bulevar Mihajla Pupina 2 
11 000 Beograd

ili elektronskom poštom na adresu: internship@ljudskaprava.gov.rs

Izbor uspešnih kandidata će se vršiti na osnovu dostavljene prijave i intervjua. Vreme i mesto održavanja intervjua biće saopšeno samo onim kandidatima koji uđu u uži izbor. Nepotpune i neblagovremeno poslate prijave neće biti razmatrane.
Rezultati izbora biće objavljeni na veb stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu www.ljudskaprava.gov.rs

Uslovi
Uspešni stažisti treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da studiraju ili da su stekli univerzitetsku diplomu (prava, političke nauke, društvene nauke);
  • Da imaju aktivno znanje srpskog jezika;
  • Da su državljani Republike Srbije;
  • Da su visoko motivisani, komunikativni, kreativni i profesionalni u odnosu prema radu.

Program stažiranja će biti organizovan u Beogradu u državnim institucijama koje su najznačajnije za ostvarivanje kolektivnih prava pripadnika nacionalnih manjina. Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu u kojima će biti naznačena njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu za svoj rad.

Podstiču se kandidati ženskog pola da se prijave na konkurs.

Sve dodatne informacije u vezi sa programom možete dobiti telefonom 011 2250611; 062 8055069 ili elektronskom poštom: internship@ljudskaprava.gov.rs