Konkurs za kandidate za komunalnu policiju

0
SHARE

vesti3Gradska uprava grada Beograda, na osnovu čl. 6. i 9. Zakona o radnim odnosima u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 48/91, 66/91, 44/98 – dr. zakon, 49/99 –dr. zakon, 34/01– dr. zakon, 39/02, 49/05-OUS i 79/05 – dr. zakon), čl. 31. i 32. Zakona o komunalnoj policiji („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 87. Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 i 32/10), objavljuje

OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA OBAVLjANjE POSLOVA KOMUNALNE POLICIJE

KOMUNALNI POLICAJAC – 100 izvršilaca

Pored opštih uslova propisanih članom 6. Zakona o radnim odnosima u državnim organima, kandidat koji se prijavljuje na oglas mora da ispunjava i posebne uslove propisane članom 32. Zakona o komunalnoj policiji.

OPŠTI USLOVI:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da je punoletan;
– da ima opštu zdravstvenu sposobnost;
– da ima propisanu stručnu spremu;
– da nije osuđivan za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu.

POSEBNI USLOVI:
– kandidat koji se prijavljuje za komunalnog policajca mora da ima stečeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;
– da ima psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova komunalne policije, što se dokazuju lekarskim uverenjem ovlašćene zdravstvene ustanove;
– da mu ranije nije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Kandidati koji budu izabrani upućuju se na stručno osposobljavanje i obuku o trošku Gradske uprave grada Beograda.
Posle stručne obuke, kandidati polažu ispit za obavljanje poslova i primenu ovlašćenja komunalnog policajca.
Kandidati koji polože ispit zasnivaju radni odnos u Gradskoj upravi grada Beograda.

Rok za podnošenje prijava je 6.jul 2011. godine.

Uz prijavu sa biografijom, kandidati podnose sledeća dokumenta u originalu ili overenoj fotokopiji:
– izvod iz matične knjige rođenih (izdat na novom obrascu shodno Zakonu o matičnim knjigama, objavljenom u „Službenom glasniku RS“, broj 20/09);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– uverenje Policijske uprave da kandidat nije osuđivan (izdato nakon objavljivanja ovog oglasa);
– uverenje Osnovnog i Višeg suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (izdato nakon objavljivanja ovog oglasa);
– lekarsko uverenje izdato u domovima zdravlja u Beogradu: „Voždovac”, „Vračar”, „Savski venac”, „Stari grad”, „Novi Beograd” i „Dr Simo Milošević” – Čukarica i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, Ulica  durmitorska 9 (ne starije od šest meseci);
– dokaz da kandidatu ranije nije prestao radni odnos u državnom ili drugom organu zbog teže povrede dužnosti;
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
– radnu knjižicu.

Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova navedenih u oglasu, dostaviti na adresu:
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, SLUŽBA NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE – SEKTOR ZA UPRAVLjANjE KADROVIMA, Beograd, Kraljice Marije 1, sa naznakom „Za oglas”.