Home [konkursi] Konkurs za finansiranje projekata za edukaciju i stručno usavršavanje i podsticanje na...

Konkurs za finansiranje projekata za edukaciju i stručno usavršavanje i podsticanje na udruživanje na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu

59
0

mladi16GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za privredu raspisuje KONKURS
ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANjE I PODSTICANjE NA UDRUŽIVANjE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2011. GODINU

SVRHA KONKURSA
Ovim konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja – mera institucionalne podrške kroz finansiranje projekata za edukaciju i stručno usavršavanje i podsticanje na udruživanje na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu (u daljem tekstu: sredstva), a u cilju podizanja nivoa zvanja, veština i aktivnosti vezanih za poljoprivredu, ostvarivanja podsticaja koje daju budžetski i drugi korisnici, razvoj sela, organizovanost lokalnog i regionalnog tržišta poljoprivrednih i drugih proizvoda i usluga.
Sredstva za finansiranje projekata za edukaciju i stručno usavršavanje i podsticanje na udruživanje dodeljuju se u maksimalnom, pojedinačnom iznosu do 300.000,00 dinara.

PODNOSIOCI PRIJAVE
Pravo na korišćenje sredstava, koja se dodeljuju kao namenska i bespovratna, pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju neprofitne organizacije i institucije, odnosno privredna društva i ustanove čija je pretežna delatnost poljoprivreda, a podnosilac prijave treba da ispunjava sledeće uslove:
– da ima sedište registrovano na teritoriji grada Beograda;
– da je registrovan kao pravno lice najmanje jednu godinu pre isteka krajnjeg roka za prijavljivanje, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u Republici Srbiji;
– da je direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom edukacije i stručnog usavršavanja i podsticanja na udruživanje, a ne da deluje kao posrednik;
– da isti projekat nije finansiran od strane drugog budžetskog korisnika;
– da je pozitivno poslovao u prethodnoj godini (ako podnosilac prijave nije neprofitna organizacija);
– da ima stabilan i dovoljan finansijski izvor kojim obezbeđuje kontinuitet poslovanja svoje organizacije tokom trajanja projekta;
– da ima odgovarajuću evidenciju kojom dokazuje da ima iskustva u oblastima navedenim u projektu i
– da je sposoban da upravlja aktivnostima koje odgovaraju projektu za koji se dodeljuju sredstava (ljudski resursi – broj, znanje i iskustvo, tehnički i drugi resursi).

VRSTE PRIHVATLjIVIH I NEPRIHVATLjIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:
– izrada nastavnih, edukativnih i razvojnih materijala iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja;
– stručna obuka (angažovanje predavača);
– organizacija predavanja, stručnih radionica i treninga;
– zakup prostorije (sale) za edukaciju, stručno usavršavanje i udruživanje;
– potrebni kancelarijski i drugi potrošni materijal (obrasci, zahtevi i sl.);
– troškovi prevoza do poljoprivrednih proizvođača i
– štampanje kataloga, drugog edukativnog materijala i sertifikata o završenoj edukaciji, stručnom usavršavanju ili podsticanju na udruživanje.
Neprihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:
– troškovi ishrane i smeštaja i
– troškovi organizacija promotivnih prezentacija, stručnih skupova i manifestacija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava dostavljaju se originali ili overene fotokopije sledećih dokumenata:
– osnivački akt, kao i važeće izmene i dopune;
– statut (ukoliko postoji);
– izvod o registraciji izdat od strane nadležnog organa koji ne može biti stariji od šest meseci;
– kopiju najnovijeg finansijskog izveštaja podnosioca prijave podnetog nadležnim organima, u skladu sa zakonom;
– detaljan opis svake aktivnosti koja će se preduzeti u cilju postizanja rezultata u toku trajanja projekta edukacije i stručnog usavršavanja i podsticanja na udruživanje;
– biografije menadžera ili koordinatora projekta i ostalih eksperata odgovornih za ključne aktivnosti na projektu, sa naznakom pozicije (uloge) na projektu, potpisane od strane predloženih eksperata;
– dokaz da nisu pravili ozbiljne povrede ugovora ili da su ispunili ugovorene obaveze vezane za proceduru nabavki ili neke druge procedure dodele sredstava koji su finansirani od strane različitih donatora. (Dokaz dostavlja podnosilac prijave kome su dodeljena sredstva za finansiranje sličnih projekata pre objavljivanja poziva, a od strane različitih donatora. Ovaj dokaz izdaje davalac sredstava ili ovlašćeni revizor.) i
– potvrdu Republičke uprave javnih prihoda da je za 2010. godinu izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine, u skladu sa propisima Republike Srbije.

POSTUPAK SPROVOĐENjA KONKURSA
Ispunjenost uslova za dodelu sredstava utvrđuje Komisija, na osnovu priložene dokumentacije.
Komisija utvrđuje rang listu podnosioca prijave za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane konkursom, a u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u konkursu. Ako dva ili više podnosioca prijave imaju isti broj bodova, prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati podnosilac prijave koji je ranije podneo prijavu.
Na osnovu rang liste, direktor Uprave za poljoprivredu donosi Odluku o dodeli sredstava, koja sadrži pouku o pravnom leku (pravo na prigovor). U skladu sa Odlukom o dodeli sredstava, sekretar Sekretarijata za privredu sa korisnicima sredstava zaključuje ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:
– edukaciju za koju su mu dodeljena sredstva održi na teritoriji grada Beograda;
– edukaciju za koju su mu dodeljena sredstva održi najkasnije do 15. novembra 2011. godine;
– Sekretarijatu za privredu dostavi dokaz o održanoj edukaciji u roku od sedam dana od dana održavanja sa potrebnim dokumentima i
– prilikom održavanja edukacije vidljivo označi da je finansirana sredstvima grada Beograda.

ISPLATA SREDSTAVA
Sredstva za finansiranje projekata za edukaciju i stručno usavršavanje i podsticanje na udruživanje isplaćuju se u skladu sa odredbama ugovora kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

KRITERIJUMI ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Obrasci prijave i izjave su dostupni i mogu se preuzeti sa ove strane (na dnu) ili u prostorijama Uprave za poljoprivredu u sastavu Sekretarijata za privredu, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, kancelarija 1713 svakog radnog dana od 9 do 16 sati. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon broj 011/7157-395 ili 011/7157-402.

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: preporučenom poštom na adresu Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1/17, Beograd ili ličnom dostavom na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda na adresu: Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za privredu, Kraljice Marije 1, Beograd, šalter broj 3. Podnosilac prijave će dobiti dokaz o prijemu.

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA ZA EDUKACIJU I STRUČNO USAVRŠAVANjE I PODSTICANjE NA UDRUŽIVANjE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA 2011. GODINU – NE OTVARATI“, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.

Koverat treba da sadrži popunjenu prijavu sa pratećom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili e-mailom) ili dostavljene na druge adrese, neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava, bez obzira na način dostavljanja, je 11. jul 2011. godine do 16.00 sati.

Prijava
Izjava