Javni konkurs za finansiranje projekata NVO u 2010. godini pod nazivom “Moj grad je beo grad”

0
SHARE

mladi8GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija  objavljuje  JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2010. GODINI POD NAZIVOM: „MOJ GRAD JE BEO GRAD”

Ukupna sredstava za sprovođenje javnog konkursa u budžetu grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, iznose 18.000.000,00 dinara.
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana koja su registrovana u Beogradu i koja, saglasno odredbama svog osnivačkog akta, obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine ( u daljem tekstu: nevladina organizacija) .

Na javni konkurs podnose se projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na:
– obrazovanje i aktivnosti na popularizaciji, podsticanju, usmeravanju i jačanju svesti o značaju zaštite životne sredine (kampanje, seminari, akcije, izdavaštvo, promocije, ekološke izložbe i dr);
– realizaciju akcija usmerenih na rešavanje definisanih problema;
– druge aktivnosti koje doprinose razvoju svesti i odgovornosti o potrebi aktivnog uključivanja građana u zaštitu i unapređenje životne sredine Beograda.

Nevladina organizacija na javnom konkursu može da konkuriše za ukupno utvrđenu vrednost projekta ili za deo sredstava. Ako konkuriše za deo sredstava obavezno dostavlja izjavu o tome od koga su i u kom iznosu obezbeđena preostala sredstva.
Nevladina organizacija može na javnom konkursu da učestvuje sa više projekata s tim što joj se na tom konkursu mogu dodeliti sredstva za finansiranje najviše dva projekta.

Prijava na javni konkurs dostavlja se na popunjenom Obrascu prijave uz koji se podnosi sledeća dokumentacija:
– overena fotokopija rešenja o upisu organizacije u Registar;
– fotokopija osnivačkog akta (statut);
– fotokopija finansijskog izveštaja dostavljenog nadležnim organima za prethodnu godinu;
– biografije koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu;
– potpisana i overena izjava o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji projekta;
– druga dokumenta koja nevladina organizacija smatra odgovarajućim za predloženi projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške ako postoje).
Krajnji rok za realizaciju projekta je 20. novembar 2010. godine.  
Obrazac prijave sadrži podatke o podnosiocu prijave, osnovne podatke o projektu i potrebnim finansijskim sredstvima. Obrazac prijave se preuzima u pisarnici Gradske uprave – šalter Sekretarijata za zaštitu životne sredine, Beograd, ulica 27. marta 43-45 ili sa ove strane (na dnu) kao i obrazac za dostavljanje izveštaja o realizovanom projektu.

Rok za dostavljanje prijave je 15 dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa.

Prijavu dostaviti na adresu: Gradska uprava Grada Beograda – Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Komisija za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, Beograd, ulica 27. marta 43-45, sa naznakom: „Prijava na konkurs za finansiranje nevladinih organizacija”.

Komisija će utvrditi predlog odluke o izboru projekata u roku od 20 dana od dana zaključenja konkursa uzimajući u obzir sledeće elemente:
– aktuelnost projekta,
– kvalitet projekta ( izvodljivost, održivost, originalnost),
– stručnost koordinatora i ključnih lica uključenih u projekat,
– broj ciljnih grupa i način uključivanja (aktivno / pasivno),
– ostvarene rezultate nevladine organizacije, na teritoriji grada Beograda u prethodnom periodu od dve godine,
– saradnja u realizaciji projekta sa drugim subjektima,
– način finansiranja (finansiranje projekta u celosti / sufinansiranje).

Odluka o izboru projekata sa odobrenim novčanim iznosima koji se obezbeđuju iz budžeta grada Beograda donosi se po prethodnoj saglasnosti gradonačelnika grada Beograda i objavljuje u jednim dnevnim novinama i na zvaničnoj internet prezentaciji grada Beograda, www.beograd.rs, najkasnije u roku od 10 dana od dana njenog donošenja.

Osobe za kontakt: Nataša Đokić 011-330 95 83, natasa.djokic@beograd.gov.rs, Filip Abramović 011-330 97 37 filip.abramovic@beograd.gov.rs

Obrazac prijave (Word fajl)
Forma izveštaja (Word fajl)
Elementi i kriterijumi (PDF fajl)