Konkurs za srednje ekonomske škole iz Srbij

0
SHARE

 Evropski pokret u Srbiji u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju – Projekat Reforma srednjeg stručnog obrazovanja (GTZ-VET projekat), uz podršku USAID-a preko Instituta za održive zajednice, u okviru projekta "Partnerstvo na delu", raspisuje konkurs za srednje ekonomske škole iz Srbije.

CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je izgradnja održivih partnerstava između 20 ekonomskih škola iz Srbije i 20 iz Nemačke, koja će omogućiti dugoročnu saradnju učenika, profesora i direktora, kao i početno putovanje grupe od 24 odabrana učenika trećih razreda i dva nastavnika iz svake školi u sedmodnevnu posetu Nemačkoj gde će imati priliku da se druže, zajedno rade i upoznaju sa svojim vršnjacima i kolegama.

Ko može da se prijavi?

 • Na konkurs se mogu prijaviti sve ekonomske srednje škole sa teritorije Republike Srbije (lista škola koje se mogu prijaviti na konkurs može se pronaći ovde).
  Svaka škola koja učestvuje na konkursu prijavljuje po dva profesora stručnih ekonomskih predmeta, koji će koordinirati proces uspostavljanja partnerstva i putovati zajedno sa učenicima.

Kako se prijaviti?
Prijavni formulari

Prijavni formular za školu
Prijavni formular za nastavnike
Uputstvo za prijavljivanje

Aplikacioni formular sadrži dva dela:

 • Formular 1 se odnosi na profil škole
 • Formular 2 se odnosi na profil profesora

Popunjene i potpisane prijavne formulare potrebni je dostaviti najkasnije do 12. januara 2010. godine na adresu:

Za konkurs "Partnerstvo na delu"
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31, 11000 Beograd

Prijave na konkurs moraju biti potpisane od strane direktora ili ovlašćenog lica škole.
Za sve dodatne informacije, možete nam se obratiti putem e-maila: partnerstva@emins.org ili na telefon: 011/3640-174

Socijalni fond
U okviru programa "Partnerstvo na delu" biće obezbeđena finansijska pomoć za učenike odabrane da učestvuju u ovom programu, a koji nemaju finansijske mogućnosti da snose deo pratećih troškova putovanja. Pravo na navedenu finansijsku pomoć ostvaruju učenici za koje direktor škole podnosi zahtev uz koji prilaže obrazloženje i prateću dokumentaciju kojom se dokazuje socijalni status učenika.

KORISTI PARTNERSTVA

Šta škole dobijaju?
Svim školama koje budu izabrane na konkursu biće obezbeđeno:

 • Direktno posredovanje u uspostavljanju partnerstva sa školom odgovarajućeg profila u Nemačkoj.
 • Direktori izabranih škola će dobiti priliku da se susretnu sa svojim kolegama iz potencijalnih partnerskih škola iz Nemačke i da im prezentuju svoje škole.
 • Asistencija pri sklapanju i potpisivanju sporazuma o partnerstvu između škola iz Srbije i Nemačke.
 • Tehničku pomoć i administrativnu podršku u pripremi i organizovanju putovanja u Nemačku, kao i pomoć u organizovanju programa tokom posete.
 • Jednodnevni interkulturalni orijentacioni trening za učenike kao priprema za njihov sedmodnevni boravak u Nemačkoj.
 • Organizovanje i pokrivanje troškova autobuskog prevoza za potrebe sedmodnevne studijske posete partnerskoj školi u Nemačkoj za 24 učenika i dva nastavnika.
 • Organizovanje i pokrivanje troškova putnog osiguranja za navedeno putovanje.
 • Podrška prilikom podnošenja zahteva za Šengen vize za učenike i profesore koji putuju.

Obaveze izabranih škola:

 • Odabrane škole moraju biti zainteresovane za uspostavljanje i održavanje partnerstva sa školama  iz države članice Evropske unije.
 • Škole moraju potpisati zvanični Sporazum o uspostavljanju partnerstva koji će sadržati detalje saradnje sa školom u Nemačkoj.
 • Zajedno sa partnerskom školom, moraju da se angažuju na organizovanju posete i to:
  1. Na odabiru učenika koji će posetiti Nemačku.
  2. Pripremi putovanja, plana posete i drugim elementima.
 • Odabrane škole biće u obavezi da sa svojim partnerom organizuju smeštaj za učenike i nastavnike tokom njihove posete. Smeštaj đaka u porodice nemačkih učenika neće zahtevati finansijske troškove. Ukoliko se škola odluči da svoje učenike smesti u učeničke domove ili hostele, biće u obavezi da obezbedi finansijska sredstva (npr. donator, školski budžet, roditelji ili drugi izvori).
 • Škole se moraju pobrinuti da troškovi ishrane budu pokriveni tokom celog boravka učenika i profesora u Nemačkoj, bilo da će te troškove obezbediti sponzorstvom ili će učenici sami snositi te troškove. Za učenike koji nisu u mogućnosti da snose te troškove, obezbeđen je određen broj stipendija.
 • Škole će biti u obavezi da organizuju povratnu posetu parterske škole. Pri tom, škola će organizovati smeštaj učenika iz Nemačke isključivo u porodicama učenika iz Srbije.
 • Učenicima različitih verskih, nacionalnih, rodnih, socijalnih i drugih grupa mora biti omogućeno jednako učešće na programu .
 • Škole moraju raditi na promociji programa uspostavljanja partnerstava kroz razmenu iskustava sa drugim školama u Srbiji.

SELEKCIJA ŠKOLA, NASTAVNIKA I UČENIKA

Kriterijumi za selekciju
Nakon završetka konkursa, biće odabrano 20 škola kojima će biti omogućeno da uspostave partnerstva sa školama u Nemačkoj. Ukupno 24 učenika trećih razreda i 2 profesora iz svake škole imaće priliku da učestvuju u sedmodnevnoj poseti partnerskoj školi u Nemačkoj tokom 2010. godine. U radu stručnog žirija koji će ocenjivati pristigle prijave učestvovaće predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srbije, Evropskog pokreta u Srbiji, GTZ-VET projekta, ISC-a i USAID-a.

Kriterijumi na osnovu kojih će stručni žiri evaluirati škole su:

Finansijski zahtevi:

 • Plan škole za obezbeđivanje finansijskih sredstava za nastavak programa nakon 2010. godine, bez uključivanja inostranih donatora.
 • Plan za obezbeđivanje finansijskih sredstava za smeštaj učenika i nastavnika tokom posete Nemačkoj (sufinansiranje može biti obezbeđeno iz budžeta škole, stipendija, doprinosa učenika, donacija opštine itd).

Profil škole:

 • Dokumentovano iskustvo i interesovanje za međunarodnu saradnju.
 • Plan za buduće održavanje partnerstva.
 • Dodatna edukacija menadžmenta škole (npr. iz savremenih metoda upravljanja).
 • Učešće nastavnog kadra škole u dodatnim edukacijama.
 • Prosečne ocene svih trećih i četvrtih razreda škole na kraju poslednje tri školske godine.
 • Tehnički profil škole (osnovne informacije prikazane u formularu o broju učenika, nastavnom kadru, itd).

Profesori će biti ocenjivani na osnovu:

 • Nivoa znanja engleskog jezika.
 • Nivoa veštine korišćenja računara.
 • Poznavanja novih metoda učenja ( npr. studije slučaja, brainstorming, interaktivne radionice).
 • Iskustva u učeničkim putovanjima (ekskurzije, takmičenja, sajmovi i sl.).
 • Učestvovanja u međunarodnim projektima u okviru i izvan škole.

Dodatne vannastavne aktivnosti i uspesi pojedinih odeljenja učešćem na takmičenjima, biće prednost u procesu selekcije. Posebno će se voditi računa o ujednačenoj geografskoj rasprostranjenosti škola odabranih na konkursu.

Selekcija

Selekcija škola će se odvijati u tri faze:

I FAZA:
Sve prijave će biti ocenjene od strane članova žirija u skladu sa navedenim kriterijumima, a potom biće rangirane prema ukupnom broju poena. Kao rezultat ove faze, 25 škola će biti pozvano na intervju koji će se održati u Beogradu.

II FAZA:
Direktori i po dva profesora iz svih 25 škola odabranih u prvoj fazi biće pozvani na intervju. Žiri će nakon intervjua, od pozvanih, izabrati 20 škola. Konačna odluka će biti doneta na osnovu dostavljene konkursne prijave i ukupnog utiska sa intervjua, sa posebnim naglaskom na poznavanje engleskog jezika.

III FAZA – Odabir učenika
Škola koja se prijavljuje za učešće na Konkursu, odgovorna je za odabir 24 učenika koji će učestvovati u programu ( bilo da su članovi istih ili predloženi iz različitih odeljenja).

Članovi projektnog tima Evropskog pokreta u Srbiji i GTZ-a će posetiti 20 škola finalista i održati radionice sa odabranim učenicima. Cilj ovih radionica je provera nivoa znanja  engleskog jezika učenika. Kada se ovaj uslov ispuni, škola ulazi u proces odabiranja odgovarajuće škole partnera iz Nemačke i počinje pripreme za program razmene.

Vremenski okvir

02. decembar 2009. Otvaranje KONKURS
02. februar 2010. Zatvaranje
02. februar – 20. februar 2010. Faza I SELEKCIJA
22. februar – 05. mart 2010. Faza II
08. mart – 08. april 2010. Faza III
April – Maj 2010.   IZGRADNJA PARTNERSTVA I ORGANIZACIONE PRIPREME ZA RAZMENU
Maj 2010.   POČETAK RAZMENE