Home [stipendije] Konkurs za dodelu 150 stipendija studentima visokoškolskih ustanova za period od četiri...

Konkurs za dodelu 150 stipendija studentima visokoškolskih ustanova za period od četiri meseca

95
0

Na osnovu Odluke o studentskim stipendijama („Službeni list grada Beograda”, broj 89/14) i Zaključaka gradonačelnika broj 020-5342/14-G
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
book5Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu grada Beograda objavljuje KONKURS ZA DODELU 150 STIPENDIJA STUDENTIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ZA PERIOD OD ČETIRI MESECA

 

U 2015. godini dodeliće se 150 stipendija studentima visokoškolskih ustanova (74 stipendije studentima prirodno-matematičkog usmerenja, 48 stipendija studentima društveno-humanističkog usmerenja i 28 stipendija studentima umetničkog usmerenja).
Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 22.000,00 dinara po korisniku stipendije, što za četiri meseca iznosi 88.000,00 dinara.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju za studente visokoškolskih ustanova su:
– da su studenti studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studije) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
– da su državljani Republike Srbije;
– da imaju prebivalište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
– da su studenti čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije;
– da su studenti najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda;
– da imaju uspeh sa najnižom prosečnom ocenom 9,50 tokom svih godina studija uz uslov davanja godine za godinom i ostvarenih najmanje 60 bodova po Evropskom sistemu prenosa i akumulacije bodova (u daljem tekstu ESPB) po godini studija;
– da istovremeno ne primaju više stipendija iz opštinskog, gradskog, republičkog budžeta ili iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu (u originalu ili overenoj fotokopiji), kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:
– uverenje o državljanstvu RS;
– uverenje o prebivalištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
– fotokopija lične karte (izvod iz čitača) studenta;
– potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja za sve prethodne godine studiranja;
– potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve prethodne godine studiranja;
– potvrda fakulteta da je student čije se studije finansiraju iz budžeta Republike Srbije prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i da je sticao uslov davanja godine za godinom;
– izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih, republičkih stipendija ili stipendija iz sredstava drugih pravnih lica koja su korisnici budžeta, ili ukoliko je korisnik, da će se po dobijanju ove gradske stipendije odreći drugih stipendija.

Redosled kandidata utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog tokom studiranja.

Uspeh ostvaren tokom studiranja vrednuje se visinom prosečne ocene svih položenih ispita za sve prethodne godine studiranja.
Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruje isti uspeh, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji ima više najviših ocena.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, pisarnica (šalter br. 1 u prizemlju) ili na sajtu Gradske uprave grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.

Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija studentima visokoškolskih ustanova”.

Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje. Neblagovremene prijave neće se razmatrati i po okončanju postupka iste će biti vraćene podnosiocu prijave.

Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu, a koju komisija odbacuje kao nepotpunu.

Komisija razmatra prijave koje su pristigle na konkurs, vrši rangiranje u skladu sa Odlukom, sačinjava predlog rang-liste za dodelu stipendija i objavljuje je na oglasnoj tabli, na zvaničnom sajtu grada Beograda, a može se objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

Svaki učesnik konkursa ima pravo da podnese prigovor na predlog rang-liste u roku od tri dana od dana objavljivanja iste.
Stipendije koje se dodeljuju studentima isplaćuju se na osnovu rešenja o priznavanju prava na stipendiju.

  Obrazac prijave