Home [konkursi] Centrifuga

Centrifuga

46
0

centrifugaErste Banka i Balkanski fond za lokalne inicijative pozivaju vas da se prijavite na program donacija Centrifuga. Erste Bank a.d. Novi Sad podržava mlade i njihove inicijative u oblasti kulture u Srbiji programom donacija namenjenim neprofitnim organizacijama. Program se realizuje u partnerstvu sa Balkanskim fondom za lokalne inicijative – BCIF.

Erste Bank a.d. Novi Sad deo je Erste Bank Grupe koja posluje sa blizu 16 miliona klijenata u 10 zemalja srednje i jugoistočne Evrope. Erste Banka je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji je počela da posluje 2005, kupovinom većinskog dela akcija Novosadske banke koja je najstarija finansijska institucija u našoj zemlji. Erste Banka je 1819. osnovana sa ciljem da pomogne običnim ljudima da obezbede sigurniju budućnost, ali istovremeno da podržava društvene i kulturne projekte. U tom duhu nastoji da posluje i danas.

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) ima dugoročni cilj da pomogne izgradnju stabilnih i održivih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. BCIF je prisutan u Srbiji od 1999, najpre kao britanska dobrotvorna organizacija, a od 2004. kao domaća fondacija. Do danas je BCIF odobrio preko 300 donacija u iznosu od preko 750.000 evra, finansirajući inicijative koje pokrivaju širok raspon pitanja, kao što su podrška marginalizovanim grupama, učešće građana u procesima donošenja odluka, povećanje etničke tolerancije i zaštita i unapređenje životne sredine kroz različite programe donacija. (za više informacija pogledati www.bcif.org).

Cilj programa

Cilj programa Centrifuga jeste da dodelom donacija aktivira mlade od 15 do 30 godina da iniciraju/pokrenu kreativne kulturne sadržaje u mestima u Srbiji u kojima posluje Erste Banka (spisak mesta nalazi se u dodatku ovom dokumentu), osim na teritorijama gradova Beograd, Niš i Novi Sad. Sredstva su namenjena lokalnim, omladinskim neprofitnim organizacijama i neformalnim grupama koje se na kreativan način bave pitanjima kulturnog aktivizma u svojim mestima.

Ideja programa je da:

 • Podstakne kreativne aktivnosti koje mogu obogatiti kulturne sadržaje za mlade i skrenuti pažnju na pitanja sa kojima se mladi suočavaju
 • Podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju pitanja koja su im važna
 • Ohrabri saradnju i korišćenje potencijala lokalne zajednice (pod potencijalima se podrazumevaju znanja i veštine, spremnost da se uloži roba, vreme, ideje, dobra volja, kao i korišćenje prirodnih i društvenih potencijala lokalnih zajednica).

Inicijative koje mogu biti podržane u okviru programa Centrifuga

U razmatranje će ući sve kreativne inicijative, poput:

 • Festivala i manifestacija koje se odnose na jedan ili više kulturnih medija (mogu biti jedno i/ili višemedijski)
 • Pozorišnih/lutkarskih predstava i drugih vidova savremenog teatra
 • Muzičkih događaja (koji su bliski savremenoj, modernoj muzici, uključujući i popularnu, klasičnu, instrumentalnu, elektronsku i rok muziku)
 • Raznih likovnih programa
 • Programa vizuelnih umetnosti (murali, filmski programi, strip, mozaici, fotografije, animirani, dokumentarni filmovi…)
 • Programa igre i plesa
 • Književnih programa (književnih sajmova, književnih radionica i ostalih književnih događaja)
 • Programa savremenih umetničkih izraza (performansi, instalacije)
 • Svih drugih kreativnih ideja koje kombinuju više pristupa, a odgovaraju osnovnim ciljevima programa

Ciljna grupa programa

Projekat je namenjen mladim ljudima od 15 do 30 godina, ali je poželjno i što šire uključivanje drugih — roditelja, profesora, institucija, medija, privrednika…

Kriterijumi za dobijanje donacije:

Osnovni kriterijumi uključuju da:

 • projekat ima lokalni karakter (dakle namenjen je mladima iz jednog mesta)
 • su projekat osmislili i vode mladi ljudi iz te zajednice
 • predloženi program odgovara potrebama mladih u zajednici iz koje dolazi
 • ciljevi i aktivnosti imaju jasnu povezanost projekat ima realističan budžet u skladu sa aktivnostima
 • je projekat realan i ostvarljiv u datom vremenskom periodu (od oktobra 2007. do 1. februara 2008)

Takođe, važno je da:

 • U projektu postoji aktivno učešće veće grupe ljudi, a ne samo pripadnika/ca omladinske organizacije/grupe ili direktnih korisnika/ca projektnih aktivnosti. Pri planiranju i izvođenju aktivnosti treba uključiti i građane/ke, kao i predstavnike/ ce institucija, organizacija, medija, sponzora iz zajednice koji bi mogli imati uticaja na odjek projektnih aktivnosti, kao i na poboljšavanje kulturnih sadržaja mladih u budućnosti.
 • Organizacija/grupa koja podnosi predlog projekta ima dovoljno vremena i znanja za izvođenje, ostvarenje predloženog projekta i njegovu realizaciju.

Geografsko područje

Sva mesta u kojima postoje poslovnice Erste Banke u Srbiji, osim gradova Beograd, Niš, Novi Sad.

Ko može da se prijavi?

Za ovaj program mogu konkurisati isključivo omladinske organizacije/ neprofitne grupe osnovane u lokalnoj zajednici kojima upravljaju mladi ljudi iz te zajednice, a koje se bave pitanjima mladih i kulture. Nije obavezno da grupa bude registrovana da bi mogla da konkuriše, jer će se u obzir za dodelu donacije uzimati i neformalne grupe građana/ki. Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, međunarodne organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa, te se ne mogu ni prijaviti.

Važne informacije

 • Organizacija/grupa treba da podnese sopstvenu prijavu. Ukoliko druga organizacija podnese prijavu u ime vaše organizacije, ona neće biti razmatrana.
 • U slučaju da podnosite projekat u saradnji sa nekom drugom organizacijom, morate navesti koja će biti ”vodeća organizacija”, tj. nosilac projekta.
 • Ako više organizacija/grupa pošalju potpuno isti predlog projekta, sve te prijave biće automatski povučene iz konkursa.

Procedura prijavljivanja i vremenski rokovi

Konkurs je otvoren do 21. septembra 2007. godine. Proces razmatranja prijava trajaće najviše mesec dana od datuma zatvaranja konkursa.

Minimalni-maksimalni iznos za finansiranje

Od 500 do 4.000 evra (u dinarskoj protivvrednosti)

Trajanje projekta

Od oktobra 2007. do 1. februara 2008. godine. Sve aktivnosti u vezi sa projektom treba da budu realizovane u ovom vremenskom periodu.

Ograničenja

Podrška se neće davati za:

 • institucionalnu podršku (koja pokriva samo operativne troškove organizacije)
 • infrastrukturnu podršku (renoviranje, građevinske radove, kupovinu opreme poput laptopa, kompjutera, faxa, telefona, TV, DVD plejera, muzičkih uređeja, fotoaparata…) osim u izuzetnim slučajevima u kojima su određena tehnička pomagala neophodna za sprovođenje aktivnosti i garantuju dalju održivost programa
 • projekte koji su isključivo nastavak već započetih aktivnosti
 • aktivnosti za koje se smatra da spadaju u nadležnost opštine, ili su pod pokroviteljstvom opštine
 • projekte koji se odnose na kulturno nasleđe 
 • isključivo troškove smeštaja i ishrane
 • projekte koji se odnose na međuopštinski, pokrajinski i republički nivo

kao ni za:

 • stipendije
 • naučna istraživanja
 • međunarodna putovanja
 • studijska putovanja
 • religiozne teme
 • aktivnosti političkih stranaka, organizacija, grupa
 • projekte koji zagov araju ili podstiču bilo koji oblik netolerancije

Procedura za dodelu donacija

Odluke o finansiranju donose se u sledećim fazama:

1. Osoblje BCIF-a razmatra sve prijave i proverava da li grupa ispunjava osnovne kriterijume programa. Sve prijave koje ispunjavaju osnovne uslove šalju se regionalonom/ oj savetniku/ci BCIF-a.

2. BCIF savetnik/ca uspostavlja kontakt sa organizacijom koja se prijavljuje i daje preporuku za projekat na osnovu predloga projekta i razgovora sa organizacijom koja konkuriše. Savetnik/ca će posetiti organizaciju/grupu i sastati se sa predstavnicima/ cama.

3. Sve projekte i preporuke savetnika/ca razmatraće za potrebe projekta posebno oformljen Odbor za dodelu grantova koji donosi konačnu odluku o projektima koji će se finansirati. Imena članova Odbora biće objavljena 21. septembra.

Potpisivanje ugovora o donaciji i isplata sredstava

Sredstva će biti dodeljena nakon potpisivanja Ugovora o donaciji, koji će pripremiti osoblje BCIF-a. Projektne aktivnosti mogu započeti tek nakon što se ova procedura okonča. Svi troškovi načinjeni pre potpisivanja ugovora neće biti pokriveni/priznati donacijom. Sve podržane organizacije/grupe treba da otvore poseban račun u Erste Banci za potrebe realizacije ovog projekta.

Kako se prijaviti?

Treba popuniti: OBRAZAC ZA PRIJAVU. >>>http://mladiuobrenovcu.info/images/prijavni_formular_centrifuga.doc

Obrazac se može se dobiti na sledeći način:

1) na Internet stranicama BCIF-a www.bcif.org

2) na Internet stranicama Erste Bank a.d. Novi Sad www.erstebank.co.yu

3) na vaš zahtev BCIF će obrazac poslati poštom ili putem e-maila.

Prijava se može popuniti samo na srpskom jeziku. Obrazac za prijavu treba popuniti u celosti. Ukoliko vam je potrebna pomoć u popunjavanju obrasca, slobodno se obratite zaposlenima u BCIF-u, kao i za eventualne konsultacije za razradu vaše ideje pre nego što je pošaljete. Nakon što ste popunili obrazac za prijavu možete ga poslati: e-mailom u kancelariju BCIF-a na sledeću adresu: mladi@bcif.org ili štampani primerak na sledeću adresu: BCIF, Gospodar Jevremova 45/III-8 11000 Beograd ili faksom na: 011/26 29 374 Ako šaljete štampani primerak prijave, poštom ili faksom, molimo navedite referencu: za program Centrifuga

Za sve dodatne informacije molimo obratite se eleni Panić, Rukovoditeljki programa donacija Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF), Gospodar Jevremova 45/III-8, 11000 Beograd Tel/fax: 011 26 22 511,  011 32 88 721, 011 32 88 723 www.bcif.org , office@bcif.org

Lista mesta iz kojih se primaju prijave:

Apatin / Bač / Bačka Palanka / Bački Petrovac / Banovci/ Bečej / Beočin / Čačak / Čelarevo / Despotovo / Futog / Inđija / Kikinda / Kragujevac / Kraljevo / Kula / Nova Pazova / Odžaci / Pančevo / Plandište / Šid / Sombor / Srbobran / Sremska Mitrovica / Sremski Karlovci / Stara Pazova / Subotica / Temerin / Ub / Užice / Valjevo / Vrbas / Vršac / Žabalj / Zrenjanin