Home [stipendije] Konkurs za dodelu 156 stipendija učenicima sa invalditetom srednjih škola i studentima...

Konkurs za dodelu 156 stipendija učenicima sa invalditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom vidokoškolksih ustanova u Beogradu za 2013. godinu

48
0

Na osnovu Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama („Službeni list grada Beograda”, broj 23/13) i Zaključaka gradonačelnika broj 6-2678/13-G
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje KONKURS ZA DODELU 156 STIPENDIJA UČENICIMA SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BEOGRADU ZA 2013. GODINU

U 2013. godini dodeliće se 156 stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova, od toga 23 stipendije učenicima srednjih škola i 133 studentima.
Neto iznos stipendije za učenike srednjih škola je 11.000,00 dinara mesečno po korisniku stipendije.
Neto iznos stipendije za studente visokoškolskih ustanova je 13.000,00 dinara po korisniku stipendije.
Stipendije koje se dodeljuju učenicima i studentima isplaćuju se u više mesečnih rata.

STIPENDIJE ZA UČENIKE SA INVALIDITETOM SREDNjIH ŠKOLA

Uslovi za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola su:
– da je državljanin Republike Srbije;
– da ima prijavljeno prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
– da je redovni učenik druge, treće ili četvrte godine srednje škole u četvorogodišnjem trajanju čiji je osnivač Republika Srbija, a sedište je na teritoriji grada Beograda;
– da ima telesno oštećenje ili oboljenje koje mu trajno narušava zdravstveno stanje;
– da ima prosečnu ocenu ostvarenu tokom srednjoškolskog školovanja najmanje 4,00;
– da istovremeno ne prima više stipendija iz opštinskog, gradskog odnosno republičkog budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu, kojima se dokazuje ispunjenost uslova:
– uverenje o državljanstvu RS;
– uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
– fotokopija lične karte (izvod iz čitača) učenika ukoliko je punoletan, dok se za maloletnog učenika dostavlja fotokopija lične karte roditelja/staratelja (izvod iz čitača) sa potvrdom o prebivalištu roditelja/staratelja;
– potvrda o redovnom školovanju i ostvarenom proseku izdata od srednje škole koju učenik pohađa;
– overena fotokopija svedočanstava prethodno završenih razreda;
– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći i medicinska dokumentacija kojom se dokazuje postojanje bolesti;
– izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih ili republičkih stipendija ili, ukoliko je korisnik, da će se po dobijanju ove gradske stipendije odreći drugih stipendija.

Redosled kandidata za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodno završenim razredima srednje škole.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju učenika sa invaliditetom vrednuje se na osnovu prosečne ocene ostvarene u prethodno završenim razredima srednje škole.
Kandidati se rangiraju prema ostvarenoj prosečnoj oceni za vreme školovanja.

Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruju isti uspeh, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji ima više najviših ocena.

STIPENDIJE ZA STUDENTE SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Uslovi za dodelu stipendija za studente sa invaliditetom su:
– da je student studija prvog stepena (osnovne akademske studije i osnovne strukovne studija) ili studija drugog stepena (master akademske studije);
– da je državljanin Republike Srbije;
– da ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Beograda najkasnije do dana raspisivanja konkursa;
– da je student visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, čije je sedište na teritoriji grada Beograda;
– da je student najmanje druge godine na nekoj od visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, sa sedištem na teritoriji grada Beograda;
– da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs i ostvarenih najmanje 37 ESPB bodova po godini studija;
– da ima telesno oštećenje ili oboljenje koje mu trajno narušava zdravstveno stanje
– da istovremeno ne prima više stipendija iz opštinskog, gradskog, odnosno republičkog budžeta.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu, kojima se dokazuje ispunjenost uslova su:
– uverenje o državljanstvu RS;
– uverenje o prebivalištu ili boravištu izdato u MUP-u Republike Srbije;
– fotokopija lične karte (izvod iz čitača) studenta;
– potvrda fakulteta o visini prosečne ocene svih položenih ispita tokom studiranja do momenta raspisivanja konkursa;
– potvrda fakulteta o broju ostvarenih ESPB bodova po godini studiranja, za sve predhodne godine studiranja;
– potvrda fakulteta da je student prvi put upisao određenu godinu studija u školskoj godini u kojoj je objavljen konkurs;
– rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja i/ili rešenje o potrebi tuđe nege i pomoći i medicinska dokumentacija kojom se dokazuje postojanje bolesti.
– izjava podnosioca prijave koja je overena u opštini ili sudu, da nije korisnik drugih opštinskih, gradskih ili republičkih stipendija ili, ukoliko je korisnik, da će se po dobijanju ove gradske stipendije odreći drugih stipendija.

Redosled kandidata za dodelu stipendija studentima sa invaliditetom, utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog u prethodnom školovanju.
Uspeh ostvaren u prethodnom školovanju iskazuje se visinom prosečne ocene položenih ispita tokom studiranja do dana raspisivanja konkursa.
Kandidati se rangiraju prema ostvarenoj prosečnoj oceni za vreme studiranja.
Ukoliko dva ili više kandidata ostvaruju isti uspeh, prednost pri rangiranju imaće kandidat koji ima više najviših ocena.
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Obrazac prijave za konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Kraljice Marije 1, Pisarnica (šalter br. 1 u prizemlju) ili na sajtu Gradske uprave grada Beograda na adresi: www.beograd.rs, u rubrici „Gradski oglasi, konkursi i tenderi”.
Prijave na konkurs treba dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Gradske uprave grada Beograda, Pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu stipendija učenicima sa invaliditetom srednjih škola i studentima sa invaliditetom visokoškolskih ustanova u 2013. godini”.
Neblagovremenom prijavom smatra se prijava koja je predata nakon isteka roka za prijavljivanje, neblagovremene prijave neće se razmatrati i po okončanju postupka biće vraćene podnosiocu prijave.
Nepotpunom prijavom smatra se prijava koja ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju koja je navedena u konkursu, nepotpunu prijavu komisija odbacuje zaključkom protiv koga se može izjaviti žalba Gradskom veću grada Beograda.
Komisija, u skladu sa Odlukom, razmatra prijave koje su pristigle na konkurs, vrši bodovanje i rangiranje za podnosioce prijava i na osnovu utvrđenog broja bodova i rangiranja, sačinjava predlog rang-liste za dodelu stipendija i objavljuje ga na oglasnoj tabli, na zvaničnom sajtu grada Beograda i/ili sredstvima javnog informisanja.
Komisija objavljuje predlog rang-liste učenika i studenata, na koji svaki učesnik konkursa ima pravo prigovora u roku od osam dana od njegovog objavljivanja na sajtu grada Beograda.

 

Obrazac za studente sa invaliditetom
Obrazac za učenike sa invaliditetom