Home [konkursi] Konkurs za studente – PUTUJEMO U EVROPU 2013

Konkurs za studente – PUTUJEMO U EVROPU 2013

94
0

Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima na Univerzitetima u Srbiji, svi starosti do 26 godina, državljani Srbije koji poseduju pasoš.

Dokumentacija koja je potrebna da biste uspešno konkurisali:

 1. Prijavni formular koji ćete popuniti čitko ili u računaru (preporučljivo) i obavezno potpisati.

Formular preuzimate sa web stranice www.putujemouevropu.org

 1. Potvrda o upisu poslednje godine ili apsolventskog staža koju izdaje fakultet

 2. Potvrda o položenim ispitima i prosečnom ocenom tokom studija (izdaje fakultet).

  • U slučaju da je studenta master studija – neophodno je dostaviti potvrdu o prosečnoj oceni tokom osnovnih studija i potvrdu o položenim ispitima sa master studija (u ukupnu prosečnu ocenu se računa aritmetička sredina izmedju prosečne ocene sa osnovnih studija i dosadašnje prosečne ocene položenih ispita sa master studija).

 3. Uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata

  • Uverenje o primanjima po članu domaćinstva vadi se u Upravi prihoda opštine u kojoj student stanuje, a na osnovu potvrda o prosečnom primanju roditelja i izjave o broju članova domaćinstava. Za to je potrebno sledeće: zaposleni članovi porodice treba da uzmu u preduzeću/ustanovi gde rade prosek primanja u za navedeni period, nezaposleni članovi potvrdu sa biroa da su nezaposleni i Izjava o broju članova domaćinstva se popunjava i overava u opštini (obrazac se kupuje u opštini). Napomena: Procedura je identična kao kad konkurišete za bilo koju stipendiju ili studentski dom.

 4. Fotokopija prve strane pasoša (novi, biometrijski pasoš)

 5. Fotokopija lične karte

 6. *Dodatna, opciona dokumenta:

  • Ukoliko je kandidat izgubio pasoš koji je prethodno posedovao, podnosi rešenje o izgubljenom pasošu

  • Ukoliko je važeći pasoš prvi koji poseduje, kandidat podnosi potvrdu o neposedovanju prethodnog pasoša.

 

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:

Za konkurs «Putujemo u Evropu»

Evropski pokret u Srbiji

Kralja Milana 31

11000 Beograd

 

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave, koje stignu na naznačenu adresu.

Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa, 30. jun 2013. godine biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate nakon datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke neće biti uzete u razmatranje.

Vise informacija na www.putujemouevropu.org