Home [konkursi] Konkurs za prijavu projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz...

Konkurs za prijavu projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda u 2013. godini

59
0

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09), člana 64. Odluke o Gradskoj upravi grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 i 42/12) i u skladu sa Pravilima o uslovima, postupku i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda VI-02 broj 110-13/12 od 23. oktobra 2012. godine
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za kulturu, Beograd, Kraljice Marije 1, raspisuje KONKURS
ZA PRIJAVU PROJEKATA U KULTURI KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDžETA GRADA BEOGRADA U 2013. GODINI

Predmet konkursa su projekti u kulturi, za oblasti:
– bibliotečko-informacione delatnosti,
– kulturno-obrazovnu delatnost,
– zaštitu kulturnih dobara,
– muzičko stvaralaštvo,
– amatersko stvaralaštvo,
– scensko stvaralaštvo,
– vizuelne umetnosti,
– kinematografiju i audio-vizuelno stvaralaštvo.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju ustanove kulture čiji osnivač nije grad Beograd, udruženja u kulturi, umetnici, kao i drugi subjekti u kulturi.

Podnosilac prijave koji nema status pravnog lica u prijavi dostavlja podatke o pravnom licu, sa sedištem na teritoriji grada Beograda, preko koga se projekat realizuje.

Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može preuzeti sa ove internet-strane (na dnu).

Prijava sadrži podatke o podnosiocu prijave, oblasti na koju se projekat odnosi, statusu podnosioca prijave, podatke o projektu i finansijske pokazatelje.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objavljivanja u dnevnom javnom glasilu koje izlazi za teritoriju grada Beograda.

Projekat koji je predmet prijave dostavlja se u šest primeraka (po mogućstvu i u elektronskom obliku) na adresu: Gradska uprava grada Beograda – Sekretarijat za kulturu, Beograd, Ulica kraljice Marije br. 1.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca koje nisu dostavljene u roku za podnošenje prijava, kao i prijave podnosilaca koji nisu ispunili obaveze iz ugovora zaključenih sa Sekretarijatom za kulturu prethodnih godina.

Konkurs se ne odnosi na projekte u oblasti izdavaštva i filmske produkcije.

Sekretarijat će odluku o rezultatima konkursa doneti nakon usvajanja budžeta grada Beograda za 2013. godinu.

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet-strani grada Beograda.

Obrazac
Pravila o uslovima, postupku i kriterijumima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta grada Beograda