Home Univerzitet u Beogradu Fakultet za fizičku hemiju

Fakultet za fizičku hemiju

377
0

fizicka_hemija  Adresa: Studentski trg 12-16
  Telefon: 636-269, 328-111, lok. 622 i 647
  Faks: 187-133
  Sajt: http://www.ffh.bg.ac.yu
  E-pošta: ffh@ffh.bg.ac.yu

 

O Fakultetu:
Fizička hemija na Univerzitetu u Beogradu se predaje od 1903. godine.

Znanja i diplome koje se stiču na Fakultetu za fizičku hemiju omogućavaju studentima rad i napredovanje u oblastima fizičke hemije i naukama sa kojima se fizička hemija granici. Fakultet je matičan za fizičku hemiju i uže oblasti: spektrohemiju, elektrohemiju, nuklearnu i radiohemiju, hemijsku kinetiku, kvantnu hemiju, biofizičku hemiju i dinamiku neravnotežnih procesa, fizičku hemiju materijala i fizičku hemiju u kontroli i zaštiti životne sredine.Prosek studija je između 7,5 i 7,8 godina.

Osnovne studije:
Osnovne studije traju devet semestara i organizovane su u pet smerova.
Ova opcija studentima omogućava da se specijalizuju u više odredjenih oblasti.
Ako student želi nedvosmisleno da se posveti specifičnim oblastima kao što je medicinska hemija, ili želi da nastavi rad u farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji, ili u institucijama koje se bave bimedicinskim naukama tada će u smeru Biofizička hemija naći sadržaje koji će mu dati osnovna znanja iz tog područja.
Bliska veza izmedju fizičke hemije i nauke o materijalima se reflektuje ne samo kroz razvoj novih materijala već i kroz metode njihove karakterizacije. Ključna uloga fizičke hemije se ogleda u razumevanju procesa koji dovode do nastanka novih materijala kao i fundamentalnog poznavanja procesa vezanih za heterogenu katalizu, hemiju površina i koloida i reakcije na granici faza. Tradiconalna oblast fizičke hemije na našem fakultetu radiohemija pruža studentima izbor predmeta koji nude niz osavremenjenih sadržaja iz ove oblasti. Aktuelnost problema vezanih za kontrolu i zaštitu čovekove okoline kroz predmete ovog smera nudi primenu fundamentalnih znanja iz fizičke hemije u ovoj širokoj multidisciplinarnoj oblasti.

Službe fakulteta:
Dekanat Fakulteta – tel: 2621-145.
Službu za studentska pitanja – tel: 636-269.

Biblioteka radi od 8-16 časova.

Studentski Info:
 Student prodekan

Prijemni ispit

Fakultet za fizičku hemiju ove godine započinju sa osavremenjeni, izmenjeni programi potpuno prilagođeni Bolonjskoj deklaraciji i studijama u zemljama Evropske unije. Zemlje potpisnice deklaracije, pa i naša zemlja, na taj način omogućavaju svojim svršenim studentima priznavanje diploma u svim zemljama Unije i mobilnost tokom studija i posle njih.

Fakultet za fizičku hemiju, u školskoj 2006/2007. godini nudi akademske studije u tri ciklusa 4+1+3 godina, BSc/MSc/PhD (u ukupnom trajanju od 4/5/8 godina).