Home [konkursi] KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA USMERENIM NA JAČANJE KAPACITETA...

KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA USMERENIM NA JAČANJE KAPACITETA DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

59
0

mjuza1Agencija za borbu protiv korupcije (u daljem tekstu „Agencija”) smatra da civilno društvo predstavlja jedan od strateških partnera države u borbi protiv korupcije i jačanju društvenog integriteta. Raspisivanje konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva predstavlja oblik te saradnje.

Ovo je prvi konkurs za dodelu finansijskih sredstava koji Agencija raspisuje. Imajući to u vidu, jedan od specifičnih ciljeva zbog kojih je konkurs raspisan zasniva se na potrebi Agencije da razvije i testira mehanizam konkurisanja organizacija civilnog društva za sredstva iz državnog budžeta za projekte iz oblasti borbe protiv korupcije i jačanja društvenog integriteta. Agencija se, iz tog razloga, opredelila da u ovom konkursnom ciklusu dodeli finansijska sredstva za realizaciju jednog projekta male vrednosti organizaciji civilnog društva čiji predlog projekta, prema definisanim kriterijumima, bude ocenjen kao najbolji.

Ukoliko se pokaže da je ovakav vid saradnje i uključivanja organizacija civilnog društva u borbu protiv korupcije delotvoran, svrsishodan i održiv, Agencija će u narednim budžetskim ciklusima opredeliti veće iznose za podršku antikorupcijskim projektima organizacija civilnog društva.

Opšti cilj konkursa

Obezbediti održivost učešća civilnog društva u borbi protiv korupcije i jačanju društvenog integriteta.

Specifični ciljevi konkursa

 1. Pružiti podršku razvoju mehanizama odgovornosti i transparentnosti i jačanju integriteta društvenih aktera u borbi protiv korupcije.

 2. Pružiti podršku implementaciji preporuka Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koje se odnose na učešće civilnog društva i građana u borbi protiv korupcije.

 3. Otvoriti dodatne mogućnosti za participaciju civilnog društva u formulisanju i analizi javnih politika.

 4. Razviti i testirati mehanizam za konkurisanje organizacija civilnog drustva za sredstva iz budžeta, koje raspisuje Agencija.

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju i dužina trajanja projekta

Ukupan iznos sredstava koja se dodeljuju radi realizacije projekta je 2.000.000,00 RSD. Podnosilac čijem predlogu projekta budu dodeljena sredstva treba da otvori namenski račun samo za potrebe odobrenog projekta.

Agencija zadržava pravo da ne dodeli sredstva ukoliko nijedan od podnetih predloga projekata ne dobije dovoljan minimalni broj bodova, shodno utvrđenim kriterijumima ocenjivanja.

Vreme trajanja projekta ne treba da bude kraće od 6 ni duže od 8 meseci.

Ko može da konkuriše

 1. Da bi predlog projekta bio uzet u razmatranje potrebno je da potiče od podnosioca koji je:

 • stekao status udruženja prema Zakonu o udruženjima (Sl. glasnik RS, br. 51/09),
 • u poslednje 3 godine (2008, 2009. i 2010. god.) realizovao projekte u ukupnoj vrednosti od najmanje 100.000,00 evra,
 • podneo predlog projekta u konkursom predviđenom roku, i
 • podneo predlog projekta na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom.
 1. Prednost će imati predlog projekta čiji podnosilac dokumentuje:

 • da postoji najmanje 5 godina;
 • da je usvojio i primenjuje etička pravila bilo samostalno, bilo da je pristupio i primenjuje etička pravila koja su usvojena na nivou grupe organizacija i/ili mreže organizacija.

Lista osnovne i prateće dokumentacije

 1. Osnovna dokumentacija:

 1. formular predloga projekta, potpisan od strane zastupnika organizacije/ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije i
 2. formular budžeta projekta, potpisan od strane zastupnika organizacije/ovlašćenog lica i overen pečatom organizacije.
 1. Obavezna prateća dokumentacija:

  1. kopija potvrde o registraciji redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2008, 2009. i 2010. godinu, ukoliko je ista dostavljena od strane Agencije za privredne registre, odnosno bilans prihoda i rashoda i bilans stanja za finansijsku 2008, 2009. i 2010. godinu sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre, ukoliko je obrada dokumentacije od strane Agencije za privredne registre u toku.

Postupak prijavljivanja na konkurs

Konkurs za podnošenje predloga projekata je otvoren od 10. septembra do 10. oktobra 2011. godine.

Konkurs je javan i objavljuje se u dnevnim listovima „Politika” i „Blic”, kao i na internet prezentaciji Agencije (www.acas.rs) sa koje se mogu preuzeti smernice za podnosioce predloga projekata i formulari za predlog i budžet projekta .

Prijave se dostavljaju u štampanoj verziji u zapečaćenoj koverti na sledeću adresu:

Agencija za borbu protiv korupcije,

Poštanski fah 48,

11124 Beograd 45.

Na koverti obavezno naznačiti podatke o pošiljaocu prijave (naziv organizacije i adresa), kao i „Prijava za konkurs za projekte organizacija civilnog društva – ne otvarati pre isteka roka za konkurisanje”.

Blagovremeno podnetim se smatra predlog projekta koji je u vidu preporučene pošiljke predat pošti najkasnije do 10. oktobra 2011. godine do 16.00 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Za dodatne informacije i pitanja u vezi sa postupkom prijavljivanja na konkurs, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na: konkurs-ocd@acas.rs