Home [stipendije] Konkurs za 30 stipendija za školsku 2011/2012.godinu | Fond 5 +

Konkurs za 30 stipendija za školsku 2011/2012.godinu | Fond 5 +

93
0
racunar12Fond za podršku školovanju talentovane dece („Fond za 5+“) , čiji je osnivač Srpska banka a.d., Beograd, raspisao je konkurs za dodelu 30 stipendija, i to 15 stipendija učenicima osnovnih škola od 5. do 8. razreda, kao i 15 stipendija učenicima srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica, i to za školsku 2011/2012. godinu.     FOND ZA 5+, Beograd, ul. Savska br. 25 objavljuje KONKURS ZA DODELU 30 STIPENDIJA UČENICIMA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA IZ SOCIJALNO UGROŽENIH PORODICA U ŠKOLSKOJ 2011/2012 GODINI

Fond za podršku školovanju talentovane dece (u daljem tekstu: Fond za 5+) dodeliće:

  • 15 stipendija učenicima osnovnih škola (učenicima 5 do 8 razreda),
  • 15 stipendija učenicima srednjih škola iz socijalno ugroženih porodica.

Stipendije za učenike osnovnih škola dodeljuju se u neto mesečnom iznosu od 10.000 dinara, što za 10 meseci (septembar 2011 – jun 2012) ukupno iznosi 100.000 dinara.

Stipendije za učenike srednjih škola dodeljuju se u neto mesečnom iznosu od 13.000 dinara, što za 10 meseci (septembar 2011 – jun 2012) ukupno iznosi 130.000 dinara.

Pravo učešća na Konkursu Fonda za 5+ imaju učenici osnovnih i srednjih škola koji ispunjavaju sledeće opšte uslove:

– Da su redovni učenici osnovnih škola (učenici 5 do 8 razreda) ili srednjih škola, čiji je osnivač Republika Srbija i čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije;
– Da su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini;
– Da imaju državljanstvo Republike Srbije;
– Da učenici, odnosno njihovi roditelji ili staratelji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, odnosno za izbegla i raseljena lica da imaju boravište na teritoriji Republike Srbije;
– Da nisu ponovili nijedan razred u toku prethodnog školovanja;
– Da su ostvarili odličan uspeh u predhodne dve školske godine sa prosekom 5,00, odnosno da imaju primerno vladanje tokom prethodnog školovanja;
– Da nisu korisnici stipendije odobrene od strane drugog subjekta;
– Da su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mesta ili nagrade na republičkim, međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja iz ovim Konkursom nabrojanih nastavnih predmeta propisanih Kalendarom takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola Ministarstva prosvete Republike Srbije za školsku 2010/2011. godinu;

Potrebna dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova:

– popunjen i potpisan obrazac Prijave za konkurs,
– izvod iz matične knjige rođenih za učenika (fotokopija), ne starije od 6 meseci;
– uverenje o državljanstvu Republike Srbije za učenika (fotokopija) ne starije od 6 meseci;
– štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija stare lične karte za učenika (ukoliko učenik poseduje ličnu kartu);
– štampani podaci sa elektronske lične karte ili fotokopija stare lične karte/izbegličke legitimacije jednog roditelja/staratelja;
– original potvrde o redovnom školovanju za školsku 2011/2012. godinu, koju izdaje škola;
– svedočanstvo za dva prethodno završena razreda osnovne ili srednje škole (overena fotokopija) i svedočanstva predhodno završenih razreda osnovne ili srednje škole (fotokopija);
– popunjen obrazac Izjave podnosioca prijave o broju članova porodičnog domaćinstva (za maloletne učenike izjavu daje roditelj/staratelj), potpisan i overen u sudu ili opštini;
– diploma sa takmičenja, potvrda škole ili organizatora takmičenja da je učenik osvojio nagradu (overena fotokopija);
– original potvrde o primanjima iz radnog odnosa svakog člana porodice, kao i o primanjima po drugim osnovama (po osnovu penzijskog, socijalnog ili invalidskog osiguranja) svakog člana porodice za period od šest meseci (01.02.2011. godine – 31.07.2011. godine);
– original izvoda iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodice, koji ne može biti stariji od 3 meseca i rešenje o ostvarivanju prava na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti (fotokopija);

Potrebna dokumentacija za učenike bez jednog ili oba roditelja (pored dokumentacije o ispunjenosti opštih uslova):

– za jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili potvrda Centra za socijalni rad da je učenik bez jednog roditelja (fotokopija);
– potvrda Centra za socijani rad da je učenik bez roditeljskog staranja (fotokopija);

Kriterijumi za utvrđivanje redosleda za dodelu stipendije utvrđuju se na osnovu:

1. Uspeha učenika ostvaren u predhodne dve školske godine;
Uspeh učenika ostvaren u predhodne dve školske godine iskazuje se jedinstvenom prosečnom ocenom koja je ostvarena u predhodnom školovanju.

2. Uspeha učenika ostvarenog na republičkim, međunarodnim takmičenjima i olimpijadama znanja iz nastavnih predmeta propisanih Kalendarom takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola Ministarstva prosvete Republike Srbije za školsku 2010/2011. godinu, i to iz sledećih predmeta:

  • Osnovna škola (pregled predmeta takmičenja koji se uzimaju u obzir prilikom rangiranja za dodelu stipendije):

o Srpski jezik (uzimaju se u obzir samo rezultati sa republičkog takmičenja u znanju srpskog jezika i jezičke kulture u organizaciji Vukove zadužbine)
o Strani jezik (engleski)
o Istorija
o Geografija
o Matematika
o Računarstvo i informatika
o Fizika
o Hemija
o Biologija

  • Srednja škola (pregled predmeta takmičenja koji se uzimaju u obzir prilikom rangiranja za dodelu stipendije):

o Srpski jezik (uzimaju se u obzir rezultati samo sa republičkog takmičenja iz srpskog jezika i jezičke kulture u organizaciji Vukove zadužbine)
o Strani jezik (engleski)
o Istorija
o Geografija
o Matematika
o Računarstvo i informatika
o Fizika
o Hemija
o Biologija

Uspeh učenika ostvaren na takmičenjima iz navedenih predmeta iskazuje se brojem bodova na sledeći način:

  • Republičko takmičenje :

3. nagrada – 1 bod
2. nagrada – 2 boda
1. nagrada – 3 boda.

  • Međunarodno takmičenje ili Olimpijada znanja:

3. nagrada – 4 boda,
2. nagrada – 5 bodova,
1. nagrada – 6 bodova.

Napomena: Ukoliko je učenik osvojio više nagrada iz istog predmeta, odnosno nagrade iz više predmeta, bodovi se ne sabiraju, već se vrednuje nagrada koja donosi najviše bodova.

3. Socijalno – ekonomskog statusa porodice iz koje učenik potiče.

Socijalno – ekonomski status porodice iskazuje se brojem bodova za prosek ukupnih mesečnih primanja po članu porodice za period od prethodnih šest meseci (01.02.2011. godine – 31.07.2011. godine), i to:

* Do 20% prosečne mesečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa u
Republici Srbiji – 3 boda
* Od 21% do 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji – 2 boda
* Više od 40% prosečne mesečne zarade po zaposlenom bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji – 1 bod.

Prosečna mesečna zarada se računa prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ukupan broj bodova koje kandidat za novčanu nagradu ima, računa se na sledeći način: UBB (ukupan broj bodova) =A (jedinstvena prosečna ocena) + B (broj bodova na osnovu uspeha ostvarenog na tačmičenjima) + V (broj bodova na osnovu socijalno – ekonomskog statusa porodice).

Napomena: Ukoliko kandidati za stipendiju primenom navedenih kriterijuma imaju isti broj bodova na rang listi, prednost ima kandidat bez oba ili jednog roditelja, a zatim kandidat koji potiče iz porodice sa nižim socijalno – ekonomskim statusom.

Ako ni po ovom kriterijumu nije moguće odrediti položaj na rang listi, svi kandidati sa istim brojem bodova stiču pravo na stipendiju, ali samo do predviđenog broja stipendija.

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objavljivanja konkursa, odnosno zaključno sa 7. Septembrom 2011. godine. Prijave podnete nakon ovog datuma neće se razmatrati.

Fond za 5+ u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, obaveštava učenike da će vršiti prikupljanje, obradu i korišćenje dostavljenih podataka o ličnosti isključivo u svrhu sprovođenja navedenog konkursa, utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće na konkursu, formiranja i javnog objavljivanja rang liste kandidata za stipendije i praćenja realizacije ugovora o stipendiranju.
Obrazac Prijave za konkurs i Izjave mogu se preuzeti na sajtu www.srpskabanka.rs/fond, zatim u svim ekspuziturama Srpske banke a.d. Beograd, kao i pri svim školskim upravama na teritoriji Republike Srbije.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: Fond za podršku školovanju talentovane dece (Fond za 5+), Beograd, ul. Savska br. 25, sa naznakom: Prijava za konkurs za dodelu stipendija.

Podneta dokumentacija se ne vraća kandidatima.
Fond će na osnovu opštih uslova, dostavljene dokumentacije i kriterijuma za dodelu stipendija, utvrditi rang liste kandidata u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje prijava i objaviti ih na sajtu www.srpskabanka.rs/fond

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sajtu www.srpskabanka.rs/fond ili na telefon: +381 11 3607 402 u periodu od 10 do 17 časova svakog radnog dana.

Preuzmite konkurs u PDF formatu

Obrazac – Izjava za stipendiju (PDF)

Obrazac – Prijava za stipendiju (PDF)

Fond za 5+
Savska 25,
11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: 011 / 3607 402
Faks: 011 / 2659 492
fondza5+@srpskabanka.rs