Home [konkursi] Poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Beograda

Poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji Beograda

49
0

avion2GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za privredu objavljuje POZIV za dostavljanje prijava za dodelu subvencija ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NEZAPOSLENIH LICA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

Dodela subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda obavlja se radi smanjenja stope nezaposlenosti, podsticanja zapošljavanja nezaposlenih lica, podržavanja stvaranja većeg broja novih MSPP, kao i podsticanja otvaranja novih radnih mesta.

Ukupan iznos sredstava opredeljenih za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica na teritoriji grada Beograda je 3.900.000,00 dinara.

Pojedinačni iznos subvencije je 195.000,00 dinara i dodeljuje se jednokratno, a u svrhu obezbeđenja osnovnih uslova za obavljanje registrovane delatnosti.

1. Uslovi za podnošenje prijave – odobravanje subvencije licima na evidenciji nezaposlenih lica kod Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala za grad Beograd, u neprekidnom periodu od najmanje šest meseci pre dana podnošenja zahteva za dodelu subvencije (dugoročno nezaposlena lica) su sledeći:
– nezaposlena lica starija od 45 godina, kojima je radni odnos prestao otkazom od strane poslodavca usled prestanka potrebe za njihovim radom (višak zaposlenih) ili zbog otvaranja stečaja, likvidacionog postupka, odnosno drugih slučajeva prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom;
– lica sa invaliditetom bez obzira na godine;
– nezaposlena lica mlađa od 30 godina;
– samohrani roditelji bez obzira na godine života.
2. lica koja su završila instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuka u organizaciji Nacionalne službe i drugih odgovarajućih organizacija i institucija koje su ovlašćene da realizuju obuke u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla (dokaz – potvrda ili drugi dokument o završenoj obuci).
3. Lica koja su stekla najmanje treći stepen stručne spreme u bilo kom zanimanju.
Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za registraciju individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, trgovine, igara na sreću, kockanja i klađenja, taksi prevoza i menjačnica;
– ukoliko je licu u 2011. godini dodeljena subvencija za samozapošljavanje od Nacionalne službe za zapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo bilo koju raniju obavezu prema gradu Beogradu, proisteklu iz ugovora o dodeli finansijskih sredstava;
– ukoliko je na dan podnošenja prijave lice upisano u registar privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a kao osnivač ili član privrednog društva odnosno kao preduzetnik (vlasnik ili suvlasnik preduzetničke radnje).

Dokumentacija za dostavljanje zahteva:
1. PRIJAVA za dodelu subvencija za samozapošljavanje sa tipskim obrascem biznis plana.
2. UVERENjE o evidenciji nezaposlenog lica, izdat od Nacionalne službe za zapošljavanje – filijala za grad Beograd, ne stariji od 15 dana.
3. DOKAZ o završenoj instruktivnoj obuci za samozapošljavanje.
4. IZJAVA podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu, i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć (obrazac ove izjave je odštampan uz Prijavu kao njen sastavni deo).
5. IZJAVA podnosioca prijave da nema neizmirenih obaveza prema gradu Beogradu proisteklih iz ugovora o dodeli finansijskih sredstava (obrazac ove izjave je odštampan uz Prijavu kao njen sastavni deo).
6. IZJAVA podnosioca prijave da na dan podnošenja prijave nije upisan u registar privrednih subjekata koji se vodi kod APR-a kao osnivač ili član privrednog društva, odnosno kao preduzetnik (vlasnik ili suvlasnik preduzetničke radnje), (obrazac ove izjave je odštampan uz Prijavu kao njen sastavni deo).

Komisija zadržava pravo da traži i drugu dokumentaciju i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnetoj prijavi podnosioca.

Prijavu dostaviti lično ili poštom, na tipskom obrascu, u skladu sa pozivom za dostavljanje prijava i uputstvom. Obrazac prijave i UPUTSTVO za podnošenje prijava mogu se preuzeti u Sekretarijatu za privredu, Beograd, Kraljice Marije 1/XVII, ili sa ove strane (na dnu).

Konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje otvoren je do 2. septembra 2011. godine do 16 časova.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 011/7157-378 i 011/7157-379.

Uputstvo
Prijava