Home [konkursi] Stipendije Vlade Maroka

Stipendije Vlade Maroka

87
0

ikona_edukacija.gifMinistarstvo prosvete Republike Srbije objavljuje ponudu 15 stipendija Vlade Maroka za kandidate iz Srbije za školsku 2007/2008.godinu. Vlada Maroka planira da odobri 15 stipendija kandidatima iz Srbije koji žele da nastave školovanje u marokanskim državnim školama za visoko i stručno obrazovanje u školskoj 2007/2008.godini.

(Diplomate i Srbi koji žive u Maroku, kao i njihovi supružnici i deca mogu da se kandiduju za upis bez stipendije, van zvanične ponude).

Kandidatura treba obavezno da sadrži sledeću dokumentaciju:
-molba kandidata u kojoj se navode željeni smerovi i ustanove, uz jasno navođenje podataka ( adresa, telefon, elektronska pošta).
-formular za kandidaturu, uredno ispunjen i praćen sledećim dokumentima u 2 primerka:
-overena kopija potvrde o položenoj maturi
-overena kopija pregleda ocena sa mature
-izvod iz matične knjige rođenih
-fotokopija pasoša
-lekarska potvrda koju izdaju državne lekarske službe, a kojom se potvrđuje fizička sposobnost kandidata i garantuje da ne boluje ni od kakve zarazne ili akutne bolesti, ili da nije prenosilac neke epidemije (kandidat može biti podvrgnut kontra-pregledu čim stigne u Maroko)
-2 skorašnje fotografije u boji sa naznačenim imenom, prezimenom i državljanstvom na poleđini
-kandidati na poslediplomske studije (master, magistratura i slično) treba da, osim pobrojanih dokumenata dostave i overene kopije svojih diploma o visokom obrazovanju, preglede ocena i programe završenih studija kao i jedan primerak diplomskog/magistarskog rada sa kraja studija.
-kandidati za doktorske studije treba da dostave i koncept doktorske teze
N.B. nepotpune kandidature neće biti uzete u razmatranje

OPŠTI USLOVI PRIJEMA

a. Redovne studije
Izbor kandidata sa maturom se vrši u zavisnosti od uslova prijema za traženo obrazovanje, otvorenih smerova, raspoloživih mesta i obrazovnog kvaliteta dostavljenih kandidatura.
Kandidati treba da imaju maturu položenu 2007. godine ili u nekim izuzetnim slučajevima, maturu iz 2006.god. sa ocenom odličan, vrlo dobar ili dobar.
Godine starosti kao uslov variraju prema ustanovama, od 19 do 23 godine.

b. Poslediplomske studije i doktorat
Kandidati za 3.ciklus (master, magistratura i slično) treba da imaju fakultetsku diplomu (matura 2 godine studija, 4 ili 5) u traženoj oblasti sa ocenom vrlo dobar ili dobar.
Kandidati za doktorske studije treba da budu nosioci fakultetske diplome u traženoj oblasti, koja odgovara marokanskim diplomama koje omogućavaju upis na tražene studije.
Kandidature onih kandidata, koji ispunjavaju opšte uslove, daju se na odlučivanje naučnim komisijama odnosnih obrazovnih ustanova.

N.B. U nekim slučajevima, konačan upis na visokoobrazovne ustanove Maroka uslovljen je dostavljanjem potvrde o nostrifikaciji dobijene diplome, shodno Uredbi br.2-01-333 od 21. juna 2001. o uslovima i proceduri dobijanja nostrifikacije fakultetskih diploma.
Okvirni pregled sadrži spisak marokanskih državnih ustanova za visoko obrazovanje i stručno usavršavanje, kao i razne, njima svojstvene informacije: uslovi upisa, smerovi, dužina studija, diplome koje se dobijaju itd.
Francuski je jezik koji se koristi u većini obrazovnih ustanova u Maroku, naročito na naučnim i tehničkim smerovima.
Kandidati koji žele da nastave svoje studije islama ili arapskog jezika i književnosti treba da znaju arapski jezik.

RAZMATRANJE I ODABIR KANDIDATA
Kandidature predložene i dostavljene u predviđenom roku razmatraće A.M.C.I. (Agencija za međunarodnu saradnju Maroka), eventualno sa predstavnicima koje odredi srpska strana. Odabrane kandidature biće dostavljene, radi dodele, ministarskim sektorima nadležnim za tražene obrazovne ustanove. Spisak primljenih kandidata i oblasti koje su im dodeljene biće saopšteni diplomatskim putem.

NAČIN UPISA
-Svaki primljeni kandidat će diplomatskim kanalima dobiti pismo sa obaveštenjima o ponuđenoj stipendiji i školovanju kao i o uslovima konačnog upisa i boravka u Maroku.
-Ovo pismo kandidat treba uredno da potpiše i da vrati A.M.C.I.
Dolazak primljenog kandidata u Maroko smatraće se prihvatanjem ponude koja mu je dostavljena. Pošto je ponuda upisa i stipendije neopoziva neće se tolerisati nikakva promena smera ili ustanove.
-Čim stigne u Rabat, student treba da dođe u Odsek za visoko obrazovanje pri A.M.C.I. da bi:
-popunio dosije o upisu i stipendiji
-dobio dozvolu za upis
-podigao stipendiju za prvo dvomesečje (septembar i oktobar)
Zatim treba da:
-ode u obrazovnu ustanovu da izvrši konačan upis
-pošalje/odnese u A.M.C.I. overenu kopiju potvrde o upisu koju izdaje obrazovna ustanova.
Treba napomenuti da je školovanje u državnim školama za visoko i stručno obrazovanje besplatno.

STIPENDIJA
Stipendija A.M.C.I. se dodeljuje prihvaćenim kandidatima u okviru zvanične marokanske ponude, a koji se upisuju u državne marokanske škole za visoko obrazovanje i stručno usavršavanje.
Iznos stipendije za školovanje iznosi 750 dirhama mesečno i daje se na period od 12 meseci svake školske godine.
Stipendija se isplaćuje unapred, dvomesečno, u sedištu Agencije za studente koji žive u Rabatu i okolini, a u okviru univerzitetskih ustanova koje su naveli studenti u drugim gradovima Kraljevstva.
Isplata se vezuje za stvarno i redovno prisustvo korisnika u ustanovi na kojoj je upisan.
Davanje stipendije ni u kom slučaju ne povlači za sobom preuzimanje troškova upisa, ako oni postoje, troškova internata, prevoza ili bilo kojih drugih troškova vezanih za nastavak studija.
Stipendija za redovno studiranje daje se za normalno trajanje studija, odnosno od jedne do sedam godina, plus jedna dodatna godina, zvana godina rezervne stipendije. Padanje godine uz zadržavanje stipendije dozvoljeno je samo jednom tokom celog trajanja studija. Treći pokušaj, ili ponovno padanje tokom istih studija, povlači ukidanje stipendije do prelaska na sledeću godinu.
Stipendija za poslediplomske studije (master, magistratura ili slično) daje se na dve godine. Može biti produžena za još 12 meseci, nakon razmatranja dosijea kandidata za stipendiju koji piše rad ili treba da ga brani.
Stipendija za doktorat se daje na period od tri godine. Može da se produži u zavisnosti od napredovanja istraživačkih radova, za maksimalni period od 24 meseca.
Uslovi dodele, preuzimanja i korišćenja stipendije utvrđeni su u knjižici `Pravilnik o stipendijama za školovanje i staževe za strane studente i stažiste` koja će biti data korisnicima po njihovom dolasku u Maroko.

PRIHVAT STUDENATA:
Agencija može , na zahtev, da obezbedi prihvat i prevoz novoprimljenih studenata sa aerodroma MohamedVu Kazablanki ili sa aerodroma Rabat-Saleu gradu Rabatu. Ipak, moraju doći u grupi. U protivnom, mogu slobodno da koriste različita prevozna sredstva (voz, autobus, taksi).

SMEŠTAJ:
Strani studenti, redovno upisani na visokoobrazovnim državnim ustanovama, u zavisnosti od slobodnih mesta, mogu da koriste smeštaj u nekom studentskom gradu, tako što će plaćati troškove smeštaja.
Propisano trajanje smeštaja u studentskim gradovima, koji pripadaju Odseku za visoko obrazovanje, je najviše 3 godine.
Studenti koji su smešteni u Međunarodni studentski grad, koji pripada Agenciji u Rabatu, koriste smeštaj onoliko koliko normalno traju izabrane studije.
Student može da koristi ponudu privatnog sektora kad je u pitanju iznajmljivanje.
Na kraju školske godine, studenti koji ne mogu da se vrate u svoju zemlju na raspust, mogu da se smeste u studentske gradove u Rabatu i to u okviru operacije letnjeg smeštaja koju godišnje organizuje A.M.C.I.

ISHRANA:
Veliki broj studentskih gradova ima studentski restoran gde se služe obroci za studente, po sniženim cenama. Zainteresovani studenti treba da se obrate upravi ovih gradova da bi dobili kartu studentskog restorana.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE:
Strani studenti uživaju, po istom osnovu kao i marokanski studenti, besplatne lekarske usluge koje im pružaju bolnice i državni domovi zdravlja koji pokrivaju celu marokansku teritoriju.
Socijalno-medicinska služba, u okviru Međunarodnog studentskog grada pri Agenciji, nudi iste usluge stranim studentima, posebno onima koji se školuju u Rabatu.
Inače, A.M.C.I. doprinosi preuzimanju troškova lečenja, povraćajem iznosa koje su platili studenti korisnici stipendije u iznosu od 50%, sa maksimalnim iznosom od 1000 dirhama ( ili oko 117 $) godišnje.
Zainteresovani studenti mogu pored toga da sklope ugovore o osiguranju (zdravstveno osiguranje, osiguranje života, itd.) sa privatnim agencijama za osiguranje.

USLOVI BORAVKA U MAROKU
Posle završene procedure upisa i smeštaja, student mora obavezno da dođe u Službu za strance u Državnoj bezbednosti grada u kojem se nalazi da bi dobio boravišnu dozvolu za Maroko. Boravišna dozvola se obnavlja svake godine.

OPŠTE INFORMACIJE:
-Po dobijanju predupisa u Maroko, kandidati su dužni da ispune proceduru dobijanja ulazne vize u Maroko u Ambasadi Kraljevine Maroko, akreditovane u njihovoj matičnoj zemlji.
-Smatraće se da je kandidat, kome je odobren upis u Maroku, a koji se ne pojavi u A.M.C.I. u predviđenom roku, odustao od ponude.
-Stipendije kandidata, koji su odustali, ne mogu biti dodeljene drugim kandidatima, niti odložene za naredne školske godine.
-Student mora da se povinuje pravilniku ustanove na koju je upisan.
-Svako neopravdano i neodobreno odsustvovanje povlači prekid stipendiranja i, u nekim slučajevima, udaljavanje sa upisane ustanove.
-Kada završi studije student mora da se vrati u svoju zemlju i da joj se stavi na raspolaganje.
N.B. Za više informacija o A.M.C.I., o državnim obrazovnim ustanovama, o proceduri i načinu upisa i boravka u Maroku, kao i o Pravilniku o stipendijama, zainteresovani mogu posetiti sajt: www.amci.ma
Kompletnu dokumentaciju i popunjene prijavnnj obrase i listu kandidata (engleski jezik, francuski jezik, arapski jezik) treba da pošalju do 1.avgusta 2007. godinena sledeću adresu: Ministarstvo prosvete, Nemanjina 22-26, treći sprat, krilo c, kancelarija br.7

Rok za konkurisanje : 01.08.2007.

www.amci.ma