Home [konkursi] Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Vojvodini,

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Vojvodini,

89
0

student7Na osnovu člana 36. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi («Službeni list APV», broj 4/2010) i člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010)

 

 

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16

 

r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

 

za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

 

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010) na poziciji broj 99, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

 

 

Uslovi konkursa

 

 

  1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije – ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata, organizovanja turističkih manifestacija, navaku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji AP Vojvodine.

2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

4. Rok za podnošenje prijava je 16. maj 2011 godine

5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

 

Način apliciranja

 

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

 

1. Rešenje o registraciji nevladine organizacije;

2. Potvrda o izvršenoj registraciji;

3. Ugovor o otvorenom računu u banci;

 

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

 

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

 

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

 

 

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

 

Naslovi priloga:
Download datoteke (konkurs za dotacije 26.04.2011-tekst konkursa-VP-lat.doc)Prijava na Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj turizma u APV 59 Kb
Пријавa на конкурс за дотације невладиним организацијама за развој туризма АПВ