Konkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavu 2010/2011 za 1.000 socijalno-materijalno najugroženijih studenata

0
SHARE
studentKonkurs za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavu 2010/2011 za 1.000 socijalno-materijalno najugroženijih studenata Univerziteta u Beogradu, Univerziteta umetnosti u Beogradu i Visokih strukovnih škola sa teritorije Grada Beograda

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA, Sekretarijat za obrazovanje Beograd, Kraljice Marije 1 objavljuje KONKURS

ZA DODELU JEDNOKRATNE POMOĆI NA IME FINANSIRANjA JEDNOG DELA ŠKOLARINE ZA NASTAVNU 2010/2011. GODINU ZA 1.000 SOCIJALNO-MATERIJALNO NAJUGROŽENIJIH STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU, UNIVERZITETA UMETNOSTI U BEOGRADU I VISOKIH STRUKOVNIH ŠKOLA SA TERITORIJE GRADA BEOGRADA

Gradska uprava grada Beograda dodeliće jednokratnu pomoć na ime finansiranja jednog dela školarine za 1.000 studenata za nastavnu 2010/2011. godinu, i to:
I – Za studente Univerziteta u Beogradu ukupno 625 školarina za:
1. Prirodno-matematičku grupaciju – 160 školarina:
Fizički fakultet
Hemijski fakultet
Geografski fakultet
Fakultet za fizičku hemiju
Biološki fakultet
Matematički fakultet
2. Tehničko-tehnološku grupaciju – 115 školarina, od čega za:
A) Tehničko-tehnološku grupaciju I – 80 školarina
Mašinski fakultet
Elektrotehnički fakultet
Saobraćajni fakultet
Fakultet organizacionih nauka
Tehnološko-metalurški fakultet
Poljoprivredni fakultet
Šumarski fakultet
B) Tehničko-tehnološku grupaciju II – 35 školarina
Arhitektonski fakultet
Tehnički fakultet u Boru
Građevinski fakultet
Rudarsko-geološki fakultet
3. Društveno-humanističku grupaciju – 350 školarina, od čega za:
A) Društveno-humanističku grupaciju I – 50 školarina
Učiteljski fakultet
Fakultet bezbednosti
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Pravni fakultet
Pravoslavni bogoslovski fakultet
B) Društveno-humanističku grupaciju II – 300 školarina
Fakultet političkih nauka
Filozofski fakultet
Filološki fakultet
Ekonomski fakultet
II – Za studente Univerziteta umetnosti ukupno 45 školarina:
Grupacija I – 20 školarina
– Fakultet likovnih umetnosti
– Fakultet primenjenih umetnosti
Grupacija II – 25 školarina
– Fakultet dramskih umetnosti
– Fakultet muzičke umetnosti
III – Za studente visokih strukovnih škola ukupno 330 školarina, i to za:
– Visoku elektrotehničku školu – 135 školarina,
– Visoku školu za informacione i komunikacione tehnologije – 65 školarina
– Visoku zdravstvenu školu – 135 školarina

Pravo učešća na Konkursu grada Beograda za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine za nastavnu 2010/2011. godinu za 1.000 socijalno-materijalno najugroženijih studenata Univerziteta u Beogradu,
Univerziteta umetnosti u Beogradu i visokih strukovnih škola sa teritorije grada Beograda, imaju studenti koji prilože sledeća dokumenta:
1. uverenje o državljanstvu Republike Srbije;
2. uverenje o statusu samofinansirajućeg studenta;
3. Uverenje o stečenih 48-59 ESPB bodova na studijskom programu tokom školske 2009/2010. godine na osnovnim studijama;
4. uverenje o ukupnom iznosu školarine za nastavnu 2010/2011. godinu, sa iznosom sa kojim student mora da participira, iskazanim u procentima i nominalno;
5. dokaz o parcijalnom oslobađanju plaćanja školarine;
6. fotokopija lične karte ili elektronski očitana lična karta;
7. fotokopija kartice tekućeg računa na ime studenta;
8. uverenja:
8.1. prosek primanja po članu domaćinstva izdato u opštini prebivališta studenta, ili
8.2. dokumenta kojima se dokazuje socijalno-materijalni status:
8.2.1. izjava o broju članova porodice overena u opštini;
8.2.2. dokaz o socijalno-materijalnom statusu studenta koji se dokazuje nekim od navedenih dokumenata:
8.2.2.1. ukoliko je student u radnom odnosu po bilo kom osnovu, potrebno je da dostavi potvrdu o proseku svojih primanja za najmanje poslednja tri meseca od dana objavljivanja ovog konkursa, a ukoliko student nije u radnom odnosu, potvrdu od nacionalne službe za zapošljavanje, odnosno
8.2.2.2. ukoliko je student nezaposlen, potvrda o socijalno-materijalnom statusu roditelja/staratelja:
8.2.2.2.1. ukoliko su oba roditelja odnosno staratelja u radnom odnosu, student je dužan da priloži potvrde o proseku primanja oba roditelja odnosno staratelja za poslednja tri meseca od dana objavljivanja ovog konkursa koji će se zbirno ponderisati, odnosno
8.2.2.2.2. ukoliko studenta izdržava jedan roditelj/staratelj, a drugi roditelj/staratelj nije u radnom odnosu, student je u obavezi da priloži:
– potvrdu o proseku primanja roditelja odnosno staratelja za poslednja tri meseca od dana objavljivanja ovog konkursa, za roditelja ili staratelja koji je u radnom odnosu i 
– potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje da drugi roditelj ili staratelj nije u radnom odnosu, odnosno
8.2.2.2.3. ukoliko student živi u porodičnoj zajednici sa jednim roditeljem/starateljem, student je u obavezi da priloži potvrdu o proseku primanja roditelja odnosno staratelja sa kojim živi u porodičnoj zajednici, za poslednja tri meseca od dana objavljivanja ovog konkursa, kao i jedan od sledećih dokumenata:
– izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja odnosno staratelja ili
– izvod iz matične knjige venčanih roditelja ili staratelja sa kojim student živi u porodičnoj zajednici ukoliko su roditelj ili staratelji razvedeni ili
– ukoliko roditelji odnosno staratelji ne žive u zajednici, a nisu razvedeni ili nisu u bračnoj zajednici, dostaviti pismenu izjavu roditelja koji izdržava studenta datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da drugi roditelj ne učestvuje u izdržavanju studenta.

Rang-lista učesnika konkursa vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
Proseka primanja po članu domaćinstva
• Do 10.000,00 dinara – 60 pondera
• Do 12.000,00 dinara – 58 pondera
• Do 15.000,00 dinara – 50 pondera
• Do 20.000,00 dinara – 45 pondera
• Do 25.000,00 dinara – 35 pondera
• Do 30.000,00 dinara – 30 pondera
• Do 35.000,00 dinara – 25 pondera
• Do 40.000,00 dinara – 20 pondera
• Do 45.000,00 dinara – 15 pondera
• Do 50.000,00 dinara – 10 pondera
• Preko 50.000,00 dinara – 0 pondera
Ukupnog broja stečenih ESPB bodova
• Stečenih 59 bodova – 40 pondera
• Stečenih 58 bodova – 37 pondera
• Stečenih 57 bodova – 32 pondera
• Stečenih 56 bodova – 27 pondera
• Stečenih 55 bodova – 22 pondera
• Stečenih 54 bodova – 20 pondera
• Stečenih 53 bodova – 15 pondera
• Stečenih 52 bodova – 14 pondera
• Stečenih 51 bodova – 13 pondera
• Stečenih 50 bodova – 12 pondera
• Stečenih 49 bodova – 11 pondera
• Stečenih 48 bodova – 10 pondera

Rang-lista će se formirati na osnovu zbira dodeljenih pondera.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Obrazac prijave za prijavljivanje na konkurs može se preuzeti u Sekretarijatu za obrazovanje, Kraljice Marije 1, pisarnica (šalter 4 u prizemlju) ili sa ove internet stranice (na dnu).

Prijave na konkurs mogu se dostaviti na adresu: Sekretarijat za obrazovanje, pisarnica, Kraljice Marije 1, Beograd, sa naznakom: „ Za dodelu jednokratne pomoći na ime finansiranja jednog dela školarine u 2010/11. godini za 1.000 studenata Beogradskog univerziteta, Univerziteta umetnosti i Visokih strukovnih škola”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Za svu dokumentaciju koja je data u kopiji grad Beograd zadržava pravo da traži original na uvid.

Komisija će utvrditi predlog rang-liste kandidata u roku od 30 dana od isteka roka za dostavljanje prijava, a na osnovu opštih uslova i kriterijuma konkursa.

Osobe za kontakt u Sekretarijatu za obrazovanje: Ana Ratković 011/715-7103 i Maja Tomić 011/715-7096.

Obrazac